Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Służby specjalne we współczesnym państwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-D6SSWP
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Służby specjalne we współczesnym państwie
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zapoznani zostaną z pojęciem służby specjalne, elementami ich tradycji oraz ze współczesnym pojmowaniem ich zadań spełnianych w systemie instytucji bezpieczeństwa państwa. Omówiona będzie ich funkcja w systemie bezpieczeństwa państwa oraz ewolucja służb specjalnych w procesie transformacji ustrojowej. W sposób szczegółowy przerobione zostaną materiały dotyczące zadań wypełnianych przez ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SOP. Ponadto omówione zostaną uwarunkowania prawne oraz społeczne funkcjonowania służb specjalnych, polskich i wybranych zagranicznych / CIA, FBI, MI-5, MI-6, BND, FUOK, FSB, SWR/ w w różnych systemach politycznych. Studenci zapoznani zostaną ponadto z organami państwa wykonującymi funkcje cywilnej kontroli i nadzoru nad służbami specjalnymi.

Pełny opis:

Definicja służby specjalne - różne podejścia metodologiczne do tego pojęcia;

Wywiad i kontrwywiad jako służby specjalne;

Elementy tradycji służb specjalnych. Wywiad i kontrwywiad w II RP i w czasach PRL;

Funkcje spełniane przez służby specjalne: operacyjna, informacyjna, procesowa, ochronna;

Czynności operacyjno-rozpoznawcze jako podstawowa forma realizacji zadań służb specjalnych wypełnianych w systemie bezpieczeństwa państwa;

Miejsce i rola służb specjalnych w procesie polskiej transformacji ustrojowej;

Standardy w zakresie cywilnej, demokratycznej kontroli nad służbami specjalnymi;

Uprawnienia organów państwa wykonujących funkcje kontroli i nadzoru nad służbami specjalnymi/ Prezydent RP, Prezes RM, Sejm RP, sądy i prokuratura/;

Skład i zadania sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych, uprawnienia Kolegium ds. Służb Specjalnych;

Kierunki rozwoju służb specjalnych w XXI wieku.

Literatura:

Ustawa z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu;

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 roku o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;

Ustawa z 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze antykorupcyjnym;

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia. red. naukowa S. Sulowski, M. Brzeziński, Warszawa 2009;

J. Itrich-Drabarek, Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych, Warszawa 2016;

Polskie służby specjalne. Słownik. pod red. K.A. Wojtaszczyka, Warszawa 2011;

Rola i zadania służb w systemie bezpieczeństwa publicznego. Pod red. M. Górki, Koszalin 2013;

Służby specjalne we współczesnym państwie. Red. naukowa Z. Siemiątkowski, A. Zięba, Warszawa 2016;

A. Misiuk, Służby wywiadu i kontrwywiadu II Rzeczypospolitej, Warszawa 2016;

Służby specjalne. Programowanie, nadzór, koordynacja, Warszawa 2003;

Uprawnienia służb specjalnych z perspektywy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego. Wybrane zagadnienia. Pod red. P. Burczaniuka, Warszawa 2017;

S. Zalewski, Służby specjalne w państwie demokratycznym, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę o fundamentalnych pojęciach odnoszących się do służb specjalnych, w tym szczególnie zna różne podejścia metodologiczne do definicji służb specjalnych. (K_W01)

Student ma wiedzę o normach i regułach rządzących służbami specjalnymi we współczesnym państwie, zarówno w Polsce jak i na przykładzie służb zagranicznych (K_W04)

Student dysponuje wiedzą o atrybutach i mechanizmach współczesnego państwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności służb specjalnych (K_W06)

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną na temat współczesnych służb specjalnych do opisu zagadnień bezpieczeństwa o różnorakim charakterze (K_U03)

Student ma umiejętność hierarchizowania, przetwarzania i prezentowania informacji dotyczących służb specjalnych i roli, jaką spełniają we współczesnych państwach (K_U04)

Student potrafi określać i definiować priorytety w obszarze działalności służb specjalnych w ramach współczesnych struktur państwowych (K_K01)

Student potrafi pogłębiać, uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę na temat polskich i zagranicznych służb specjalnych (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 56 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Siemiątkowski
Prowadzący grup: Zbigniew Siemiątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zapoznani zostaną z pojęciem służby specjalne, elementami ich tradycji oraz ze współczesnym pojmowaniem ich zadań spełnianych w systemie instytucji bezpieczeństwa państwa. Omówiona będzie ich funkcja w systemie bezpieczeństwa państwa oraz ewolucja służb specjalnych w procesie transformacji ustrojowej. W sposób szczegółowy przerobione zostaną materiały dotyczące zadań wypełnianych przez ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SOP. Ponadto omówione zostaną uwarunkowania prawne oraz społeczne funkcjonowania służb specjalnych, polskich i wybranych zagranicznych / CIA, FBI, MI-5, MI-6, BND, FUOK, FSB, SWR/ w w różnych systemach politycznych. Studenci zapoznani zostaną ponadto z organami państwa wykonującymi funkcje cywilnej kontroli i nadzoru nad służbami specjalnymi.

Pełny opis:

Definicja służby specjalne - różne podejścia metodologiczne do tego pojęcia;

Wywiad i kontrwywiad jako służby specjalne;

Elementy tradycji służb specjalnych. Wywiad i kontrwywiad w II RP i w czasach PRL;

Funkcje spełniane przez służby specjalne: operacyjna, informacyjna, procesowa, ochronna;

Czynności operacyjno-rozpoznawcze jako podstawowa forma realizacji zadań służb specjalnych wypełnianych w systemie bezpieczeństwa państwa;

Miejsce i rola służb specjalnych w procesie polskiej transformacji ustrojowej;

Standardy w zakresie cywilnej, demokratycznej kontroli nad służbami specjalnymi;

Uprawnienia organów państwa wykonujących funkcje kontroli i nadzoru nad służbami specjalnymi/ Prezydent RP, Prezes RM, Sejm RP, sądy i prokuratura/;

Skład i zadania sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych, uprawnienia Kolegium ds. Służb Specjalnych;

Kierunki rozwoju służb specjalnych w XXI wieku.

Literatura:

Ustawa z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu;

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 roku o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;

Ustawa z 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze antykorupcyjnym;

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia. red. naukowa S. Sulowski, M. Brzeziński, Warszawa 2009;

J. Itrich-Drabarek, Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych, Warszawa 2016;

Polskie służby specjalne. Słownik. pod red. K.A. Wojtaszczyka, Warszawa 2011;

Rola i zadania służb w systemie bezpieczeństwa publicznego. Pod red. M. Górki, Koszalin 2013;

Służby specjalne we współczesnym państwie. Red. naukowa Z. Siemiątkowski, A. Zięba, Warszawa 2016;

A. Misiuk, Służby wywiadu i kontrwywiadu II Rzeczypospolitej, Warszawa 2016;

Służby specjalne. Programowanie, nadzór, koordynacja, Warszawa 2003;

Uprawnienia służb specjalnych z perspektywy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego. Wybrane zagadnienia. Pod red. P. Burczaniuka, Warszawa 2017;

S. Zalewski, Służby specjalne w państwie demokratycznym, Warszawa 2002.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)