Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wizyty studyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-D6WIST-ZK
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wizyty studyjne
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni posiadać wiedzę teoretyczną z zakresu funkcjonowania instytucji zajmujących się utrzymaniem bezpieczeństwa państwa.


Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje:

- funkcjonowanie instytucji, których zadania dotyczą ochrony szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa

- rozmowy ze specjalistami zaproszonymi w tym celu na warsztaty.

- praktyczne zetknięcie się studenta z organami/urzędami/instytucjami, których teoretyczne działanie poznał on już w toku wcześniejszych zajęć

Pełny opis:

Zajęcia koncentrują się na tematyce warunków pracy/służby w podmiotach związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa w Polsce. Studenci, dzięki zapoznaniu się z materiałami audiowizualnymi oraz spotkaniom z przedstawicielami służb, formacji, mają możliwość bliższego zaznajomienia się z zadaniami przez nie realizowanymi oraz pogłębienia swojej dotychczasowej wiedzy o perspektywę zawodową pracowników/funkcjonariuszy.

Zajęcia Wizyty studyjne zakładają wyjaśnienie specyfiki funkcjonowania podmiotów związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa w dwóch formułach. Pierwsza dotyczy analizy prawnej funkcjonowania poszczególnych podmiotów, druga wiąże się ze spotkaniami studentów z przedstawicielami służb i formacji aktywnych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Literatura:

Literatura zmienia się w zależności od profesji osoby zaproszonej na zajęcia.

Studenci zobowiązani są zapoznać się m.in z podstawami prawnymi działania instytucji, o której będzie mowa na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna podstawowe rodzaje więzi społecznych odnoszących się do podmiotów funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa (K_W02)

Student zna rolę człowieka w tworzeniu warunków do zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego, tak w perspektywie jednostkowej, jak i całego społeczeństwa. (K_W03)

Student zna warunki przyjęcia, sposób kwalifikacji oraz obszary działania podmiotów, których przedstawiciele byli na spotkaniu oraz które zostały omówione w trakcie zajęć. (K_W04)

Student zna zagrożenia dla funkcjonowania wybranych struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (K_W07)

Student zna zasady dotyczące ochrony prawa autorskiego w działalności zawodowej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego (K_W09)

Umiejętności:

Student umie dostrzegać wielość i różnorodność stanowisk i opinii dotyczących działalności wybranych służb i formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Potrafi także dyskutować na ten temat. (K_U01)

Student umie komunikować się z otoczeniem, przekazując mu – z wykorzystaniem nowoczesnych technik – w sposób kompetentny i fachowy informacje o istniejących zagrożeniach i sposobach zabezpieczeń przed nimi w kontekście działalności wybranych służb (K_U06)

Student potrafi pogłębiać, uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę oraz wykorzystać ją w rozwiązywaniu problemów zawodowych, w tym umie odpowiednio do sytuacji wybrać i zastosować w praktyce właściwy przepis prawa oraz sposób organizacji, do których można się odnieść w kontekście procedur zapewniania bezpieczeństwa (K_U07)

Kompetencje:

Student jest gotów do budowania projektów aktywności obywatelskiej z pełnym zrozumieniem wieloaspektowości tej działalności, w tym szczególnie w odniesieniu do działań na rzecz bezpieczeństwa państwa i jego obywateli (K_K02)

Student ma kompetencje do podejmowania przedsiębiorczych działań, umożliwiających efektywne funkcjonowanie na rynku pracy, w tym ma rozeznanie w procedurach i zasadach naboru do wybranych służb i formacji. (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Praca roczna.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin, 54 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Dobrowolska-Opała
Prowadzący grup: Magdalena Dobrowolska-Opała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Zajęcia opierają się na kontakcie studenta ze specjalistami zajmującymi się różnymi gałęziami bezpieczeństwa państwa

Pełny opis:

Z uwagi na charakter zajęć (współpraca z praktykami), ich tematyka dotyczy zagadnień poruszanych na konkretnych spotkaniach. Wszystkie zagadnienia związane są obszarem nauk o bezpieczeństwie.

Literatura:

Podawana na zajęciach i dostosowana do instytucji reprezentowanej przez zaproszonego gościa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)