Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-Z3KPBE
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien opanować podstawową wiedzę z zakresu podstaw wiedzy o prawie, w tym szczególnie systemu źródeł prawa w RP, form, celów i funkcji współczesnego państwa, ustroju politycznego współczesnej Polski.

Oczekiwane umiejętności to zdolność myślenia teoretycznego, umiejętność analizy i syntezy wiedzy z zakresu nauk społecznych, umiejętność pracy ze źródłami (np. aktami prawnymi, dokumentami o charakterze politycznym).

Oczekiwane kompetencje to zdolność do pogłębiania i udoskonalenia zdobytej wiedzy.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje problematykę miejsca i roli konstytucji, wartości i zasad konstytucyjnych i instytucji konstytucyjnych w przestrzeni bezpieczeństwa państwa. Przedmiot ma ukazać zależności między ładem konstytucyjnym a problemem bezpieczeństwa, skupia się zatem na problematyce bezpieczeństwa ustrojowego. Realizowane na zajęciach treści ogniskują się przede wszystkim na polskim porządku konstytucyjnym, choć ważną część zajęć zajmuje komparatystyka (odniesienie do obcych regulacji konstytucyjnych i rozwiązań politycznych)

Pełny opis:

Wykład obejmuje następującą szczegółową problematykę:

1. Istota konstytucji jako gwaranta ładu politycznego w państwie; wartości konstytucyjne;

2. Naczelne zasady ustrojowe (konstytucyjne) ujmujące problematykę bezpieczeństwa państwa: zasada demokratycznego państwa prawnego, zasada państwa jako dobra wspólnego, zasada subsydiarności, zasada suwerenności i niepodległości;

3. System rządów w RP a efektywność w zapewnieniu państwu bezpieczeństwa: pozycja ustrojowa, funkcje i kompetencje głowy państwa, parlamentu i rządu i wzajemne między nimi relacje w kontekście bezpieczeństwa państwa;

4. Prawa i wolności oraz obowiązki człowieka i obywatela a konstytucyjne regulacje dotyczące bezpieczeństwa państwa;

5. Problem wojny i pokoju w świetle rozwiązań konstytucyjnych;

6. Rola i stosowanie konstytucji w stanach nadzwyczajnych;

7. Konstytucyjna rola sił zbrojnych w Konstytucji RP z 1997 r. na tle porównawczym oraz na tle polskich tradycji ustrojowych;

Szacowana całkowita liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie efektów kształcenia: 75 godzin (18 godzin zajęć dydaktycznych, 27 godzin bieżącego zapoznawania się z literaturą, 30 godzin powtórzenia materiału i przygotowania się do egzaminu).

Literatura:

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2012 i nast. wyd.

Parlamentarny nadzór nad sektorem bezpieczeństwa. Zasady, mechanizmy i praktyki, Warszawa 2004.

Z. Trejnis, Siły zbrojne w państwie demokratycznym i autorytarnym, Warszawa 1997.

W.J. Wołpiuk, Państwo wobec szczególnych zagrożeń, Warszawa 2002.

K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Białystok 2005.

M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Warszawa 2007.

Konstytucja a obronność, Warszawa 1996.

S. Hoc, Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, Opole 2002.

M. Zubik (red.), Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, Warszawa 2008.

T. Mołdawa, Naczelne władze państwa w sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń (doświadczenia krajów Europy Zachodniej), [w:] Pokolenia. Kultura. Polityka. Księga jubileuszowa na 65-lecie Profesora Bronisława Gołębiowskiego, Warszawa 1999.

J. Szymanek, Rozporządzenie z mocą ustawy jako gwarancja bezpieczeństwa państwa, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.

G. Rydlewski, Prezydent RP w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.

G. Rydlewski, Rada Ministrów i inne naczelne organy administracji rządowej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.

A. Pakuła, Bezpieczeństwo publiczne jako dobro wspólne (kilka uwag i refleksji), [w:] A. Chajbowicz, T. Kocowski (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, Kolonia Limited 2009.

S. Zalewski, Bezpieczeństwo polityczne państwa, Warszawa 2002.

D. Dudek, Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej jako wartość konstytucyjna, [w:], L. Antonowicz, T. Guz, M.R. Pałubska (red.), Bezpieczeństwo Polski. Historia i współczesność, Lublin 2010.

A. Komadowska, Problematyka bezpieczeństwa państwa w kodeksie karnym z 1997 r., [w:], L. Antonowicz, T. Guz, M.R. Pałubska (red.), Bezpieczeństwo Polski. Historia i współczesność, Lublin 2010.

J. Zalewski, Apolityczność Sił Zbrojnych Drugiej i Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka, Warszawa 2009.

S. Zalewski, Służby specjalne w państwie demokratycznym, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

W zakresie WIEDZY student po zakończeniu wykładu:

EK1. Zna i rozumie pojęcia w ujęciu i z zakresu problematyki przedmiotu: konstytucji i innych źródeł prawa, ładu i porządku konstytucyjnego, zasad konstytucyjnych, bezpieczeństwa ustrojowego, systemu rządów, godności człowieka, katalogu praw, wolności i obowiązków, sił zbrojnych, wojny i pokoju ( K_W04)

EK2. Zna i rozumie rolę konstytucji w tworzeniu ładu i porządku ustrojowego państwa oraz jako elementu stabilizującego życie polityczne państwa i integrującego społeczeństwo wokół określonych wartości i zasad (K_W02).

EK3. Posiada wiedzę o systemie naczelnych organów państwowych i ich roli w zapewnieniu państwu bezpieczeństwa (K_W04, K_W06).

EK4. Zna i rozumie istotę praw, wolności i obowiązków człowieka i obywatela w sytuacji stabilności ustrojowej oraz w stanach zagrożeń (K_W04, K_W08).

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI student po zakończeniu wykładu:

EK6. Potrafi wyjaśnić rolę konstytucji i innych źródeł prawa w zakresie bezpieczeństwa państwa; wiedzą tą jest w stanie operować analizując praktykę ustrojową i bieżące wydarzenia społeczno-polityczne (K_U01).

EK7. Potrafi wskazać zadania różnego rodzaju organów i służb w zakresie ochrony konstytucji i ładu konstytucyjnego (K_U01).

EK8. Posiada umiejętność dostrzegania i interpretowania zależności między istniejących katalogiem praw, wolności i obowiązków a różnego rodzaju zagrożeniami oraz potrafi wskazać środki ochrony praw i wolności (K_U07).

W zakresie KOMPETENCJI student po zakończeniu wykładu:

EK9. Potrafi określać i definiować podstawowe priorytety służące przeciwdziałaniu zagrożeniom dla bezpieczeństwa ustrojowego (K_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest egzamin pisemny o charakterze opisowym.

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Słomka
Prowadzący grup: Tomasz Słomka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje problematykę miejsca i roli konstytucji, wartości i zasad konstytucyjnych i instytucji konstytucyjnych w przestrzeni bezpieczeństwa państwa. Przedmiot ma ukazać zależności między ładem konstytucyjnym a problemem bezpieczeństwa, skupia się zatem na problematyce bezpieczeństwa ustrojowego. Realizowane na zajęciach treści ogniskują się przede wszystkim na polskim porządku konstytucyjnym, choć ważną część zajęć zajmuje komparatystyka (odniesienie do obcych regulacji konstytucyjnych i rozwiązań politycznych).

Pełny opis:

Wykład obejmuje następującą szczegółową problematykę:

1. Istota konstytucji jako gwaranta ładu politycznego w państwie; wartości konstytucyjne;

2. Naczelne zasady ustrojowe (konstytucyjne) ujmujące problematykę bezpieczeństwa państwa: zasada demokratycznego państwa prawnego, zasada państwa jako dobra wspólnego, zasada subsydiarności, zasada suwerenności i niepodległości;

3. System rządów w RP a efektywność w zapewnieniu państwu bezpieczeństwa: pozycja ustrojowa, funkcje i kompetencje głowy państwa, parlamentu i rządu i wzajemne między nimi relacje w kontekście bezpieczeństwa państwa;

4. Prawa i wolności oraz obowiązki człowieka i obywatela a konstytucyjne regulacje dotyczące bezpieczeństwa państwa;

5. Problem wojny i pokoju w świetle rozwiązań konstytucyjnych;

6. Rola i stosowanie konstytucji w stanach nadzwyczajnych;

7. Konstytucyjna rola sił zbrojnych w Konstytucji RP z 1997 r. na tle porównawczym oraz na tle polskich tradycji ustrojowych;

Szacowana całkowita liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie efektów kształcenia: 75 godzin (18 godzin zajęć dydaktycznych, 27 godzin bieżącego zapoznawania się z literaturą, 30 godzin powtórzenia materiału i przygotowania się do egzaminu).

Literatura:

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016 i nast. wyd.

Parlamentarny nadzór nad sektorem bezpieczeństwa. Zasady, mechanizmy i praktyki, Warszawa 2004.

Z. Trejnis, Siły zbrojne w państwie demokratycznym i autorytarnym, Warszawa 1997.

W.J. Wołpiuk, Państwo wobec szczególnych zagrożeń, Warszawa 2002.

K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Białystok 2005.

M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Warszawa 2007.

Konstytucja a obronność, Warszawa 1996.

S. Hoc, Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, Opole 2002.

M. Zubik (red.), Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, Warszawa 2008.

T. Mołdawa, Naczelne władze państwa w sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń (doświadczenia krajów Europy Zachodniej), [w:] Pokolenia. Kultura. Polityka. Księga jubileuszowa na 65-lecie Profesora Bronisława Gołębiowskiego, Warszawa 1999.

J. Szymanek, Rozporządzenie z mocą ustawy jako gwarancja bezpieczeństwa państwa, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.

G. Rydlewski, Prezydent RP w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.

G. Rydlewski, Rada Ministrów i inne naczelne organy administracji rządowej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.

A. Pakuła, Bezpieczeństwo publiczne jako dobro wspólne (kilka uwag i refleksji), [w:] A. Chajbowicz, T. Kocowski (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, Kolonia Limited 2009.

S. Zalewski, Bezpieczeństwo polityczne państwa, Warszawa 2002.

D. Dudek, Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej jako wartość konstytucyjna, [w:], L. Antonowicz, T. Guz, M.R. Pałubska (red.), Bezpieczeństwo Polski. Historia i współczesność, Lublin 2010.

A. Komadowska, Problematyka bezpieczeństwa państwa w kodeksie karnym z 1997 r., [w:], L. Antonowicz, T. Guz, M.R. Pałubska (red.), Bezpieczeństwo Polski. Historia i współczesność, Lublin 2010.

J. Zalewski, Apolityczność Sił Zbrojnych Drugiej i Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka, Warszawa 2009.

M. Brzeziński, Bezpieczeństwo jako wartość konstytucyjna, Warszawa 2019.

Uwagi:

Egzamin ustny przeprowadzony zdalnie za pomocą narzędzia Google Meet, na podstawie zagadnień przekazanych studentom najpóźniej na dwa miesiące przed jego terminem.

Dyżur dydaktyczny w poniedziałki, godz. 9.45 - 11.15, link: https://meet.google.com/bvt-aaid-fbu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Słomka
Prowadzący grup: Tomasz Słomka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje problematykę miejsca i roli konstytucji, wartości i zasad konstytucyjnych i instytucji konstytucyjnych w przestrzeni bezpieczeństwa państwa. Przedmiot ma ukazać zależności między ładem konstytucyjnym a problemem bezpieczeństwa, skupia się zatem na problematyce bezpieczeństwa ustrojowego. Realizowane na zajęciach treści ogniskują się przede wszystkim na polskim porządku konstytucyjnym, choć ważną część zajęć zajmuje komparatystyka (odniesienie do obcych regulacji konstytucyjnych i rozwiązań politycznych).

Pełny opis:

Wykład obejmuje następującą szczegółową problematykę:

1. Istota konstytucji jako gwaranta ładu politycznego w państwie; wartości konstytucyjne;

2. Naczelne zasady ustrojowe (konstytucyjne) ujmujące problematykę bezpieczeństwa państwa: zasada demokratycznego państwa prawnego, zasada państwa jako dobra wspólnego, zasada subsydiarności, zasada suwerenności i niepodległości;

3. System rządów w RP a efektywność w zapewnieniu państwu bezpieczeństwa: pozycja ustrojowa, funkcje i kompetencje głowy państwa, parlamentu i rządu i wzajemne między nimi relacje w kontekście bezpieczeństwa państwa;

4. Prawa i wolności oraz obowiązki człowieka i obywatela a konstytucyjne regulacje dotyczące bezpieczeństwa państwa;

5. Problem wojny i pokoju w świetle rozwiązań konstytucyjnych;

6. Rola i stosowanie konstytucji w stanach nadzwyczajnych;

7. Konstytucyjna rola sił zbrojnych w Konstytucji RP z 1997 r. na tle porównawczym oraz na tle polskich tradycji ustrojowych;

Szacowana całkowita liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie efektów kształcenia: 75 godzin (18 godzin zajęć dydaktycznych, 27 godzin bieżącego zapoznawania się z literaturą, 30 godzin powtórzenia materiału i przygotowania się do egzaminu).

Literatura:

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016 i nast. wyd.

Parlamentarny nadzór nad sektorem bezpieczeństwa. Zasady, mechanizmy i praktyki, Warszawa 2004.

Z. Trejnis, Siły zbrojne w państwie demokratycznym i autorytarnym, Warszawa 1997.

W.J. Wołpiuk, Państwo wobec szczególnych zagrożeń, Warszawa 2002.

K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Białystok 2005.

M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Warszawa 2007.

Konstytucja a obronność, Warszawa 1996.

S. Hoc, Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, Opole 2002.

M. Zubik (red.), Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, Warszawa 2008.

T. Mołdawa, Naczelne władze państwa w sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń (doświadczenia krajów Europy Zachodniej), [w:] Pokolenia. Kultura. Polityka. Księga jubileuszowa na 65-lecie Profesora Bronisława Gołębiowskiego, Warszawa 1999.

J. Szymanek, Rozporządzenie z mocą ustawy jako gwarancja bezpieczeństwa państwa, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.

G. Rydlewski, Prezydent RP w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.

G. Rydlewski, Rada Ministrów i inne naczelne organy administracji rządowej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.

A. Pakuła, Bezpieczeństwo publiczne jako dobro wspólne (kilka uwag i refleksji), [w:] A. Chajbowicz, T. Kocowski (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, Kolonia Limited 2009.

S. Zalewski, Bezpieczeństwo polityczne państwa, Warszawa 2002.

D. Dudek, Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej jako wartość konstytucyjna, [w:], L. Antonowicz, T. Guz, M.R. Pałubska (red.), Bezpieczeństwo Polski. Historia i współczesność, Lublin 2010.

A. Komadowska, Problematyka bezpieczeństwa państwa w kodeksie karnym z 1997 r., [w:], L. Antonowicz, T. Guz, M.R. Pałubska (red.), Bezpieczeństwo Polski. Historia i współczesność, Lublin 2010.

J. Zalewski, Apolityczność Sił Zbrojnych Drugiej i Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka, Warszawa 2009.

M. Brzeziński, Bezpieczeństwo jako wartość konstytucyjna, Warszawa 2019.

Uwagi:

Egzamin pisemny na podstawie zagadnień przekazanych studentom najpóźniej na dwa miesiące przed jego terminem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)