Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-Z1PSSP
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE II STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

celem przedmiotu jest poznanie i rozumienia mechanizmów społecznego funkcjonowania człowieka z uwzględnieniem jego różnorakich dyspozycji.

Studenci poznają aparat pojęciowy i kategorialny służący do opisu i wyjaśniania zachowań w sytuacjach związanych z bezpieczeństwem jednostek i grup


Skrócony opis:

Człowiek w sytuacji społecznej. Współzależności i interakcje społeczne. Koncepcje psychologiczne człowieka. Poznanie i spostrzeganie społeczne. Wartości i postawy. Wpływ społeczny. Koncepcje zachowań prospołecznych. Teorie agresji. Psychologia konfliktu. Autoprezentacje - kształtowanie wizerunku. Podejmowanie decyzji. Psychologiczne aspekty odbioru mediów. Grupy społeczne. Przywództwo. Psychologia tłumu.

Pełny opis:

Program zajęć i literatura:

I. Relacje człowiek społeczeństwo jako przedmiot badań psychologii społecznej.

• P. Zimbardo, Psychologia i życie rozdz. 2, Warszawa 1999

• E. Aronson, Psychologia społeczna, rozdz.1 i 2, Warszawa 1997

• B. Wojciszke, Makropsychologia - wyłaniająca się dziedzina wiedzy w: Kolokwia Psychologiczne, t. 4/1999

II. Główne koncepcje psychologiczne człowieka.

1. Behawioryzm. 2. Psychoanaliza. 3. System obronny ja. 4. Koncepcja poznawcza. Koncepcja humanistyczna

• J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 1998

• P. Zimbardo, Psychologia i życie, rozdz. 14., Warszawa 1999

• T. Tomaszewski, Główne idee współczesnej psychologii, s. 37-94, s. 123- 144, Warszawa 1998

III-IV. Rozumienie siebie.1. Sposoby rozumienia siebie. 2. Pojęcie„ja”. 3.Rodzaje „ja”. 4. Samoocena

5. Temperament i osobowość 6.Poczucie sprawstwa.

• E. Aronson, Psychologia społeczna, rozdz. 6.

• A.G. Greenwald, Utajone poznanie społeczne: postawy, wartościowanie siebie i stereotypy w: Przegląd psychologiczny 38/1 1995

• D.G.Myers, Psychologia społeczna, rozdz.2

V.Poznanie społeczne. 1. Proces poznania społecznego.2.Pojęcie schematów poznawczych. 3.Aktywizacja i zmiana schematów poznawczych. 4.Heurystyki oceniania i reprezentatywności.

• E. Aronson i in. Psychologia społeczna, rozdz. 4

• E. Aronson, Człowiek istota społeczna, rozdz.4

• D. G. Myers, Psychologia społeczna, rozdz. 5

• B. WojciszkeCzłowiek wśród ludzi, rozdz. 2.1

VI. Spostrzeganie społeczne. 1. Proces spostrzegania społecznego. 2.Znaczenie zachowań niewerbalnych w spostrzeganiu społecznym. 3. Ukryte teorie osobowości. 4. Istota procesu atrybucyjnego. 5. Ocenianie innych. 6.Samospełniające się proroctwa.

• E. Aronson i in. Psychologia społeczna, rozdz. 5

• M. Kofta, Procesy atrybucji w postrzeganiu społecznym, w: Psychologia społeczna, t.1 Materiały dydaktyczne dla studentów SWPS, pod red. K. Skarżyńskiej

• K. Skarżyńska, Podejście atrybucyjne w psychologii i teorie atrybucji, w: w: Psychologia społeczna, t.1 Materiały dydaktyczne dla studentów SWPS, pod red. K. Skarżyńskiej

• B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi, rozdz.3

• D. G. Myers, Psychologia społeczna, rozdz.3

VII-VIII. Postawy. 1.Pojęcie i komponenty postaw. 2. Wartości a postawy. 3.Rodzaje postaw. 4.Postawy a zachowanie. Kształtowanie i zmiana postaw. 1. Źródła zmiany postaw. 2. Dwuprocesualny model perswazji. 3. Trwałość postaw.

• E. Aronson i in. Psychologia społeczna, rozdz. 8

• M. Marody, Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy, Warszawa 1976, s. 129-173

• G. Bohner, M. Wanke, Postawy i zmiana postaw, GWP, 2004, rozdz.1 i 2.

• K. Messyasz, Postawy polityczne młodzieży polskiej w świetle badań empirycznych, w: Władza sądzenia 7/2015

• Komunikaty CBOS

IX. Agresja. Źródła agresji. Teoria frustracji-agresji. Teoria społecznego uczenia się. Agresja w środkach masowego przekazu. Sposoby przeciwdziałania agresji.

• E. Aronson i in. Psychologia społeczna, rozdz. 12

• E. Aronson, Człowiek istota społeczna, rozdz.6, Frączek A. Socjalizacja a agresja, Warszawa 1993

• E. Aronson, Człowiek istota społeczna. Wybór tekstów, cz. VI Agresja u człowieka, Warszawa 2001

X. Zachowania prospołeczne. Koncepcje zachowania prospołecznego; socjobiologia, teoria wymiany społecznej, altruizm. Osobowość altruistyczna. Społeczne uwarunkowania zachowań prospołecznych

• E. Aronson i in. Psychologia społeczna, rozdz. 11

• B. Weigl, Odwzajemnianie jako przesłanka zmiany stosunku do innych, W. Łukaszewski, Kto dwa razy daje: wielokrotne pomaganie, w: Kolokwia Psychologiczne, t. 8/2000

• Szuster, Orientacje prospołeczne a preferowane wartości, w: Jednostka i społeczeństwo, pod red. M. Lewickiej, Gdańsk 2002

XI. Wpływ społeczny. Psychologiczne aspekty perswazji. 1.Strategie perswazyjne. 3.Skuteczność komunikatów perswazyjnych i jej wyznaczniki. 4.Perswazja a manipulowanie ludźmi. 5. Wpływ mediów na społeczeństwo. reguły i mechanizmy.

- B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi, rozdz. 6

- G. Bohner, M. Wanke, Postawy i zmiana postaw, GWP, 2004, rozdz. 6 i7.

- R. Garpiel, K. Leszczyńska, Sztuka perswazji, Kraków 2004

- D. Doliński red., Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych, Warszawa 2015.

XII. Grupy społeczne i zjawiska w ich obrębie. Konformizm. Pojęcie konformizmu i nonkonformizmu. Czynniki wpływające na zachowania konformistyczne. Przywództwo. Decydowanie w grupie.

• E. Aronson i in. Psychologia społeczna, rozdz. 7

• E. Aronson, Człowiek istota społeczna. Wybór tekstów, cz. II Konformizm i posłuszeństwo, Warszawa 2001

XIII. Psychologia tłumu. Rodzaje tłumów. Deindywiduacja.

- G. le Bon. Psychologia tłumu, Warszawa, dowolne wydanie

XIV. Atrakcyjność interpersonalna. Korelaty atrakcyjności. Autoprezentacje zdobywcze i obronne. Zjawisko internalizacji maski.

• E. Aronson, Człowiek istota społeczna, rozdz. 10

• M. Snyder, Procesy obserwacyjnej samokontroli, w: Psychologia społeczna, t.2 Materiały dydaktyczne dla studentów SWPS, pod red. K. Skarżyńskiej

• J. Czarnota-Bojarska, Obserwacyjna samokontrola a funkcjonowanie w grupie w: Psychologia społeczna, t.2 Materiały dydaktyczne dla studentów SWPS, pod red. K. Skarżyńskiej

• Szmajke, Autoprezentacje, Olsztyn 1999, cz. 1

Dodatkowo czasopisma z zakresu psychologii społecznej, np.: Charaktery, Coaching, Psychologia społeczna. Komunikaty CBOS na temat poczucia bezpieczeństwa, rynku pracy, przedsiębiorczości indywidualnej , zachowań wobec CoVID

Literatura:

B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi, Warszawa 2002,

E.Aronson, Psychologia społeczna, Warszawa 1997,

R. Cialdini, Wywieranie wpływu, Gdańsk 1996,

D.Kenrick, S. Neuberg, R. Cialdini, Psychologia społeczna, Gdańsk, 2002,

K.Skarżyńska, Człowiek i polityka, Warszawa, 2005.

Efekty uczenia się:

K_W01

student zna i rozumie istotę mechanizmów funkcjonowania jednostki w różnych grupach i sytuacjach społecznych oraz rozumie powiązania pomiędzy sferą bezpieczeństwa i sferą psychologii społecznej

K_W02

student zna i rozumie znaczenie psychologicznych mechanizmów w budowaniu więzi społecznych mających znaczenie w sferze bezpieczeństwa

K_U01

student analizuje relacje jednostki z innymi w odniesieniu do np. zachowań pomocowych, zachowań agresywnych, czy zdolności do wywierania wpływu, konformizmu

K_U02

student analizuje z wykorzystaniem pojęć i kategorii z zakresu psychologii społecznej zjawiska i procesy takie jak: postawy wobec różnych obiektów,

analizuje różnicę w spostrzeganiu i interpretowaniu wybranych zjawisk i procesów

K_K03

student jest gotów do profesjonalnego zachowywania się zgodnie wartościami preferowanymi we współczesnej psychologii społecznej, np. etycznej współpracy, rozumienia i poszanowania poglądów innych ludzi

K_K04

student jest gotów do wykorzystania wiedzy psychologicznej w różnych sytuacjach zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny składający się z 5 zadań

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Marciniak
Prowadzący grup: Ewa Marciniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Człowiek w sytuacji społecznej. Współzależności i interakcje społeczne. Koncepcje psychologiczne człowieka. Człowiek w sytuacji społecznej. Poznanie i spostrzeganie społeczne. Wartości i postawy. Wpływ społeczny. Koncepcje zachowań prospołecznych. Teorie agresji. Psychologia konfliktu. . Autoprezentacje - kształtowanie wizerunku. Podejmowanie decyzji. Psychologiczne aspekty odbioru mediów. Grupy społeczne. Przywództwo. Psychologia tłumu.

Pełny opis:

Program zajęć i literatura:

I. Relacje człowiek społeczeństwo jako przedmiot badań psychologii społecznej.

• P. Zimbardo, Psychologia i życie rozdz. 2, Warszawa 1999

• E. Aronson, Psychologia społeczna, rozdz.1 i 2, Warszawa 1997

• B. Wojciszke, Makropsychologia - wyłaniająca się dziedzina wiedzy w: Kolokwia Psychologiczne, t. 4/1999

II. Główne koncepcje psychologiczne człowieka.

1. Behawioryzm. 2. Psychoanaliza. 3. System obronny ja. 4. Koncepcja poznawcza. Koncepcja humanistyczna

• J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 1998

• P. Zimbardo, Psychologia i życie, rozdz. 14., Warszawa 1999

• T. Tomaszewski, Główne idee współczesnej psychologii, s. 37-94, s. 123- 144, Warszawa 1998

III-IV. Rozumienie siebie.1. Sposoby rozumienia siebie. 2. Pojęcie„ja”. 3.Rodzaje „ja”. 4. Samoocena

5. Temperament i osobowość 6.Poczucie sprawstwa.

• E. Aronson, Psychologia społeczna, rozdz. 6.

• A.G. Greenwald, Utajone poznanie społeczne: postawy, wartościowanie siebie i stereotypy w: Przegląd psychologiczny 38/1 1995

• D.G.Myers, Psychologia społeczna, rozdz.2

V.Poznanie społeczne. 1. Proces poznania społecznego.2.Pojęcie schematów poznawczych. 3.Aktywizacja i zmiana schematów poznawczych. 4.Heurystyki oceniania i reprezentatywności.

• E. Aronson i in. Psychologia społeczna, rozdz. 4

• E. Aronson, Człowiek istota społeczna, rozdz.4

• D. G. Myers, Psychologia społeczna, rozdz. 5

• B. WojciszkeCzłowiek wśród ludzi, rozdz. 2.1

VI. Spostrzeganie społeczne. 1. Proces spostrzegania społecznego. 2.Znaczenie zachowań niewerbalnych w spostrzeganiu społecznym. 3. Ukryte teorie osobowości. 4. Istota procesu atrybucyjnego. 5. Ocenianie innych. 6.Samospełniające się proroctwa.

• E. Aronson i in. Psychologia społeczna, rozdz. 5

• M. Kofta, Procesy atrybucji w postrzeganiu społecznym, w: Psychologia społeczna, t.1 Materiały dydaktyczne dla studentów SWPS, pod red. K. Skarżyńskiej

• K. Skarżyńska, Podejście atrybucyjne w psychologii i teorie atrybucji, w: w: Psychologia społeczna, t.1 Materiały dydaktyczne dla studentów SWPS, pod red. K. Skarżyńskiej

• B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi, rozdz.3

• D. G. Myers, Psychologia społeczna, rozdz.3

VII-VIII. Postawy. 1.Pojęcie i komponenty postaw. 2. Wartości a postawy. 3.Rodzaje postaw. 4.Postawy a zachowanie. Kształtowanie i zmiana postaw. 1. Źródła zmiany postaw. 2. Dwuprocesualny model perswazji. 3. Trwałość postaw.

• E. Aronson i in. Psychologia społeczna, rozdz. 8

• M. Marody, Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy, Warszawa 1976, s. 129-173

• G. Bohner, M. Wanke, Postawy i zmiana postaw, GWP, 2004, rozdz.1 i 2.

• K. Messyasz, Postawy polityczne młodzieży polskiej w świetle badań empirycznych, w: Władza sądzenia 7/2015

• Komunikaty CBOS

IX. Agresja. Źródła agresji. Teoria frustracji-agresji. Teoria społecznego uczenia się. Agresja w środkach masowego przekazu. Sposoby przeciwdziałania agresji.

• E. Aronson i in. Psychologia społeczna, rozdz. 12

• E. Aronson, Człowiek istota społeczna, rozdz.6, Frączek A. Socjalizacja a agresja, Warszawa 1993

• E. Aronson, Człowiek istota społeczna. Wybór tekstów, cz. VI Agresja u człowieka, Warszawa 2001

X. Zachowania prospołeczne. Koncepcje zachowania prospołecznego; socjobiologia, teoria wymiany społecznej, altruizm. Osobowość altruistyczna. Społeczne uwarunkowania zachowań prospołecznych

• E. Aronson i in. Psychologia społeczna, rozdz. 11

• B. Weigl, Odwzajemnianie jako przesłanka zmiany stosunku do innych, W. Łukaszewski, Kto dwa razy daje: wielokrotne pomaganie, w: Kolokwia Psychologiczne, t. 8/2000

• Szuster, Orientacje prospołeczne a preferowane wartości, w: Jednostka i społeczeństwo, pod red. M. Lewickiej, Gdańsk 2002

XI. Wpływ społeczny. Psychologiczne aspekty perswazji. 1.Strategie perswazyjne. 3.Skuteczność komunikatów perswazyjnych i jej wyznaczniki. 4.Perswazja a manipulowanie ludźmi. 5. Perswazja w reklamie. Wpływ mediów na społeczeństwo. Reguły i mechanizmy.

- B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi, rozdz. 6

- G. Bohner, M. Wanke, Postawy i zmiana postaw, GWP, 2004, rozdz. 6 i7.

- R. Garpiel, K. Leszczyńska, Sztuka perswazji, Kraków 2004

- D. Doliński red., Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych, Warszawa 2015.

XII. Grupy społeczne i zjawiska w ich obrębie. Konformizm. Pojęcie konformizmu i nonkonformizmu. Czynniki wpływające na zachowania konformistyczne. Przywództwo. Decydowanie w grupie.

• E. Aronson i in. Psychologia społeczna, rozdz. 7

• E. Aronson, Człowiek istota społeczna. Wybór tekstów, cz. II Konformizm i posłuszeństwo, Warszawa 2001

XIII. Psychologia tłumu. Rodzaje tłumów. Deindywiduacja.

- G. le Bon. Psychologia tłumu, Warszawa, dowolne wydanie

XIV. Atrakcyjność interpersonalna. Korelaty atrakcyjności. Autoprezentacje zdobywcze i obronne. Zjawisko internalizacji maski.

• E. Aronson, Człowiek istota społeczna, rozdz. 10

• M. Snyder, Procesy obserwacyjnej samokontroli, w: Psychologia społeczna, t.2 Materiały dydaktyczne dla studentów SWPS, pod red. K. Skarżyńskiej

• J. Czarnota-Bojarska, Obserwacyjna samokontrola a funkcjonowanie w grupie w: Psychologia społeczna, t.2 Materiały dydaktyczne dla studentów SWPS, pod red. K. Skarżyńskiej

• Szmajke, Autoprezentacje, Olsztyn 1999, cz. 1

Dodatkowo czasopisma z zakresu psychologii społecznej, np.: Charaktery, Coaching, Psychologia społeczna. Komunikaty CBOS na temat poczucia bezpieczeństwa, rynku pracy, przedsiębiorczości indywidualnej , zachowań wobec CoVID

Literatura:

B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi, Warszawa 2002,

E.Aronson, Psychologia społeczna, Warszawa 1997,

R. Cialdini, Wywieranie wpływu, Gdańsk 1996,

D.Kenrick, S. Neuberg, R. Cialdini, Psychologia społeczna, Gdańsk, 2002,

K.Skarżyńska, Człowiek i polityka, Warszawa, 2005

Dodatkowo:

http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/08/08-Zak.pdfhttp://perswazja.biz/szesc-regul-roberta-cialdiniego/

https://charaktery.eu/artykul/dla-mezczyzny-sercem-jest-swiat-dla-kobiety-serce-swiatem

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)