Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczna percepcja zagrożeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-Z1SPPZ
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Społeczna percepcja zagrożeń
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE II STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzą z zakresu socjologii, metod i technik badań, komunikowania politycznego oraz psychologii społecznej. Ponad to posiada podstawowe umiejętności interpretacji wyników badań empirycznych oraz ma rozeznanie w aktualnych wydarzeniach w kraju i na świecie.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Treści programowe przedmiotu Społeczna percepcja zagrożeń odnoszą się do odbioru i rozumienia szeroko pojętych zagrożeń przez społeczeństwo polskie. Student po ukończeniu przedmiotu powinien posiadać wiedzę na temat odbioru zagrożeń przez społeczeństwo polskie a także posiadać umiejętności umożliwiające identyfikację społecznej recepcji zagrożeń na podstawie analizy materiałów źródłowych i badań empirycznych.

Pełny opis:

Przedmiot Społeczna percepcja zagrożeń obejmuje zagadnienia dotyczące funkcji i roli badań społecznych w procesie identyfikacji i weryfikacji zagrożeń stojących przed społeczeństwem polskim. W warstwie teoretycznej odnosi się on do poznania założeń metodologicznych podstawowych metod i technik wykorzystywanych w empirycznej analizie zagrożeń. W sferze kognitywnej akcent położony jest na kształtowanie zdolności do wyjaśniania mechanizmów kreowania komunikacji społecznej, selekcjonowania i strukturyzowania i interpretacji materiału źródłowego, a także formułowania hipotez i problemów badawczych oraz ich weryfikację w oparciu o materiał źródłowy. Treści programowe zawierają także wymiar praktyczny, stąd w toku jego realizacji studenci uczą się tworzenia oraz analizy i interpretacji wyników badań empirycznych ilustrujących społeczną recepcję zagrożeń stojących przed Polską w XXI wieku.

Literatura:

• A. Bańka, K. Popiołek, Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w kontekście narastania zagrożeń, Poznań : Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2007

• A. Furgała, A. Tulej, D. Szlachtera, P. Chomentowski (red), Spójna antyterrorystyczna strategia informacyjna, s. 540 – 545 oraz 593 – 600, Tom III, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2011

• A. Furgała, A. Tulej, D. Szlachtera, P. Chomentowski (red), Spójna antyterrorystyczna strategia informacyjna, s. 487 – 533 oraz 586 – 593 oraz 603 - 607, Tom III, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2011

• A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard, Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, Warszawa 2000, część I: Od mikrostrategii do makrosystemu: założenia teoretyczne i problem badawczy, s. 13-43

• A. Sekściński, Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w XXI wieku, w: Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo 2010, s. 47 – 57, Tom I, Wyd. AON, Warszawa 2010

• B. Jałowiecki, M. Szczepański, G. Gorzelak, Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej, Tychy 2007, wyd. II, rozdział 13: Kwestia regionalna w Europie środkowo-wschodniej (13.1 Regionalizm w Polsce), s. 254- 287

• B. Wiśniewski, S. Zalewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, Bielsko – Biała 2006, rozdz. II; dostęp: http://adamkorcz.w.interia.pl/wewn.pdf

• D. Przastek, Kultura polityczna społeczeństwa polskiego w XX wieku, „Społeczeństwo i Polityka” nr 1/ 2004, s. 47-65

• D. Przastek, Polska w XX wieku – droga do społeczeństwa obywatelskiego, „Społeczeństwo i Polityka” nr 1(2)/ 2005, s. 77-93

• Ewa Maria Marciniak, Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa, [w]: S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia , Elipsa, Warszawa, 2009, s. 56 – 66

• H. Palska,0 peryferyjności kultury ubóstwa. Czy istnieje polska odmiana tej kultury? [w:] Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu, (red.) J Kurczewska, Warszawa 2006, s.180-192

• J. Czapiński, Kapitał społeczny, [w:] Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, (red.) J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011, s.284-292. [Raport dostępny w Internecie: http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf]

J. Czapiński, rozdziały: Dyskryminacja społeczna oraz Rodzaje wykluczenia społecznego, [w:] Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, (red.) J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011, s. 340-352. [Raport dostępny w Internecie: http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf]

• J. Garlicki, Społeczne determinanty zmian w postrzeganiu demokracji w trakcie procesu transformacji systemu w Polsce, [w:] Społeczne uwarunkowania procesu transformacji systemowej w Polsce, „Studia Politologiczne” vol. 11, Warszawa 2007, s. 11-41.[artykuł dostępny w Internecie:http://oapuw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=188:jan-garlicki-qspoeczne-determinanty-zmian-w-postrzeganiu-demokracji-w-trakcie-procesu-transformacji-systemu-w-polsceq-studia-politologiczne-vol-11&catid=148:spoeczestwo-obywatelskie&Itemid=54

• J. Wolanin, Bezpieczeństwo i ryzyko a polityka, [w]: S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia , Elipsa, Warszawa, 2009, s. 44-55

• Jałowiecki, M.S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, Rozdział V. Polskie metropolie - przestrzeń i społeczeństwo, podrozdziały: 2. Hierarchia polskich metropolii , s. 277-285, 4. Kształtowanie się metropolitalnego społeczeństwa, s. 296-311.

B. Jałowiecki, Fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni, [w:] Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, (red.) B. Jałowiecki, W. Łukowski, Warszawa 2007, s.11-28

• K. P. Marczuk, Bezpieczeństwo wewnętrzne w poszerzonej agendzie studiów na bezpieczeństwem (szkoła kopenhaska i human security), [w]: S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia , Elipsa, Warszawa, 2009, s. 66 - 79

• K. Szafraniec, Raport Młodzi 2011, Warszawa 2011, rozdział 10: Młodzi i spójność społeczna, s. 338-386 [Raport dostępny w Internecie na stronie Zespołu Doradców Strategicznych

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: http://zds.kprm.gov.pl/sites/default/files/mlodzi_2011_10.pdf]

Bunt się nie kalkuluje - rozmowa z prof. UAM Witoldem Wrześniem, „Przegląd” nr 10 (11.03.2012), [artykuł dostępny w Internecie: http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/bunt-sie-nie-kalkuluje-rozmowa-prof-uam-witoldem-wrzesniem

• L. Bełza, Główne zagrożenia w obecnym i przyszłym środowisku bezpieczeństwa pozamilitarnego, w: Bezpieczeństwo narodowe, s. 121 – 139, Nr II – 2011/18, Wyd. BBN, Warszawa 2011

• M. Brzeziński, Kategoria bezpieczeństwa i Rodzaje bezpieczeństwa państwa, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia , Elipsa, Warszawa, 2009, s. 22 – 44

• M. Brzeziński, Rodzaje bezpieczeństwa państwa, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia , Elipsa, Warszawa, 2009, s. 40 – 44

• M. Malec, Percepcja bezpieczeństwa: definicje, wymiary, paradygmaty. Wyd. MON, Warszawa, s. 5 – 29 (przede wszystkim rozdział 2. Zagrożenia jako wyznaczniki bezpieczeństwa)

• M. Marody, Trzy Polski – instytucjonalny kontekst strategii dostosowawczych, [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, (red.) M. Marody, Warszawa 2009, s. 271-289.

• P. Krasowski, Role i znaczenie mediów w sytuacji zagrożenia terroryzmem w Polsce, w: A. Furgała, A. Tulej, D. Szlachtera, P. Chomentowski (red), Spójna antyterrorystyczna strategia informacyjna, s. 549 – 593 oraz 598 - 603, Tom III, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2011

• P. Stankiewicz, Ryzyko i konflikt. Strategie zarządzania konfliktami technologicznymi w Polsce, Instytut Socjologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Maj 2008, rozdz. I; dostęp: http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Piotr_Stankiewicz_PhD.pdf

• R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 1999, s. 28 - 38

• S. Sulowski, O nowym paradygmacie bezpieczeństwa w erze globalizacji, [w]: S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia , Elipsa, Warszawa, 2009,., s. 11 – 22

• T. Panek, Ubóstwo i nierówności dochodowe, [w:] Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, (red.) J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011, s. 328-336. [Raport dostępny w Internecie:http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf]

• W. Fehler, Współczesne bezpieczeństwo, Toruń 2002,s. 172-178

• W. Kitler., Podstawowa terminologia zarządzania kryzysowego, [w:] M. Zdziech (red.), Zarządzanie kryzysowe w sytuacji klęski żywiołowej, „Zeszyty Problemowe Towarzystwa Wiedzy Obronnej” 2006, nr 1(45), s. 11, 18-19 i 75

Efekty uczenia się:

WIEDZA

EK1 - ma pogłębioną wiedzę na temat różnego rodzaju więzi społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych kategorii więzi, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa człowieka i grup oraz identyfikacji zagrożeń oraz procesów społecznych (K_W02)

.

EK2 - posiada pogłębioną wiedzę na temat społecznej percepcji w zakresie norm i reguł panujących w strukturach i instytucjach oraz kreowania i utrzymania porządku społecznego, politycznego i gospodarczego (K_W03)

EK3 - ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie różnego rodzaju instytucji i mechanizmów (np. psychologicznych, prawnych) służących przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu zagrożeń i kryzysów występujących we współczesnym państwie (K_W04)

EK4 - Dysponuje poszerzoną i pogłębioną wiedzą w zakresie zarządzania postrzeganiem zagrożeń jako mechanizmem służącym przeciwdziałaniu zagrożeniom dla funkcjonowania współczesnego państwa i społeczeństwa (K_W04)

UMIEJĘTNOŚCI

EK5 - ma umiejętność pogłębionej analizy i wyjaśniania wzajemnych relacji i zależności zachodzących pomiędzy zagrożeniami a zjawiskami społecznymi i politycznymi rozmaitej natury (K_U01)

EK 6 - ma umiejętność rozumienia i analizowania sytuacji zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych i zagrożeń dla jednostki, społeczeństwa i państwa (K_U02)

EK7 - Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w sytuacjach społecznych wymagających rozwiązania konkretnego zagrożenia, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności krytycznej analizy skuteczności i przydatności zdobytej wiedzy w zakresie analizy danych społecznych (K_U02)

.

KOMPETENCJE

EK8 - Potrafi wskazać i zdefiniować szerokie spektrum priorytetów służących realizacji zadań z zakresu społecznej percepcji zagrożeń oraz utrzymania w nich określonego ładu i porządku (K_K01)

.

EK9 - Potrafi uczestniczyć w tworzeniu i koordynowaniu projektów społecznych z zakresu prognozowania społecznej recepcji zagrożeń oraz potrafi przewidywać społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne skutki swej działalności (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z przedmiotu jest wypadkową przygotowania studenta do zajęć, aktywności (intensywność i jakość), obecności oraz zaangażowania w proces przygotowania, weryfikacji oraz prezentacji projektu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Godlewski
Prowadzący grup: Tomasz Godlewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Treści programowe przedmiotu Społeczna percepcja zagrożeń odnoszą się do odbioru i rozumienia szeroko pojętych zagrożeń przez społeczeństwo polskie. Student po ukończeniu przedmiotu powinien posiadać wiedzę na temat odbioru zagrożeń przez społeczeństwo polskie a także posiadać umiejętności umożliwiające identyfikację społecznej recepcji zagrożeń na podstawie analizy materiałów źródłowych i badań empirycznych.

Pełny opis:

Przedmiot Społeczna percepcja zagrożeń obejmuje zagadnienia dotyczące funkcji i roli badań społecznych w procesie identyfikacji i weryfikacji zagrożeń stojących przed społeczeństwem polskim. W warstwie teoretycznej odnosi się on do poznania założeń metodologicznych podstawowych metod i technik wykorzystywanych w empirycznej analizie zagrożeń. W sferze kognitywnej akcent położony jest na kształtowanie zdolności do wyjaśniania mechanizmów kreowania komunikacji społecznej, selekcjonowania i strukturyzowania i interpretacji materiału źródłowego, a także formułowania hipotez i problemów badawczych oraz ich weryfikację w oparciu o materiał źródłowy. Treści programowe zawierają także wymiar praktyczny, stąd w toku jego realizacji studenci uczą się tworzenia oraz analizy i interpretacji wyników badań empirycznych ilustrujących społeczną recepcję zagrożeń stojących przed Polską w XXI wieku.

Literatura:

• A. Bańka, K. Popiołek, Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w kontekście narastania zagrożeń, Poznań : Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2007

• A. Furgała, A. Tulej, D. Szlachtera, P. Chomentowski (red), Spójna antyterrorystyczna strategia informacyjna, s. 540 – 545 oraz 593 – 600, Tom III, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2011

• A. Furgała, A. Tulej, D. Szlachtera, P. Chomentowski (red), Spójna antyterrorystyczna strategia informacyjna, s. 487 – 533 oraz 586 – 593 oraz 603 - 607, Tom III, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2011

• A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard, Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, Warszawa 2000, część I: Od mikrostrategii do makrosystemu: założenia teoretyczne i problem badawczy, s. 13-43

• A. Sekściński, Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w XXI wieku, w: Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo 2010, s. 47 – 57, Tom I, Wyd. AON, Warszawa 2010

• B. Jałowiecki, M. Szczepański, G. Gorzelak, Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej, Tychy 2007, wyd. II, rozdział 13: Kwestia regionalna w Europie środkowo-wschodniej (13.1 Regionalizm w Polsce), s. 254- 287

• B. Wiśniewski, S. Zalewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, Bielsko – Biała 2006, rozdz. II; dostęp: http://adamkorcz.w.interia.pl/wewn.pdf

• D. Przastek, Kultura polityczna społeczeństwa polskiego w XX wieku, „Społeczeństwo i Polityka” nr 1/ 2004, s. 47-65

• D. Przastek, Polska w XX wieku – droga do społeczeństwa obywatelskiego, „Społeczeństwo i Polityka” nr 1(2)/ 2005, s. 77-93

• Ewa Maria Marciniak, Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa, [w]: S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia , Elipsa, Warszawa, 2009, s. 56 – 66

• H. Palska,0 peryferyjności kultury ubóstwa. Czy istnieje polska odmiana tej kultury? [w:] Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu, (red.) J Kurczewska, Warszawa 2006, s.180-192

• J. Czapiński, Kapitał społeczny, [w:] Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, (red.) J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011, s.284-292. [Raport dostępny w Internecie: http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf]

J. Czapiński, rozdziały: Dyskryminacja społeczna oraz Rodzaje wykluczenia społecznego, [w:] Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, (red.) J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011, s. 340-352. [Raport dostępny w Internecie: http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf]

• J. Garlicki, Społeczne determinanty zmian w postrzeganiu demokracji w trakcie procesu transformacji systemu w Polsce, [w:] Społeczne uwarunkowania procesu transformacji systemowej w Polsce, „Studia Politologiczne” vol. 11, Warszawa 2007, s. 11-41.[artykuł dostępny w Internecie:http://oapuw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=188:jan-garlicki-qspoeczne-determinanty-zmian-w-postrzeganiu-demokracji-w-trakcie-procesu-transformacji-systemu-w-polsceq-studia-politologiczne-vol-11&catid=148:spoeczestwo-obywatelskie&Itemid=54

• J. Wolanin, Bezpieczeństwo i ryzyko a polityka, [w]: S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia , Elipsa, Warszawa, 2009, s. 44-55

• Jałowiecki, M.S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, Rozdział V. Polskie metropolie - przestrzeń i społeczeństwo, podrozdziały: 2. Hierarchia polskich metropolii , s. 277-285, 4. Kształtowanie się metropolitalnego społeczeństwa, s. 296-311.

B. Jałowiecki, Fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni, [w:] Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, (red.) B. Jałowiecki, W. Łukowski, Warszawa 2007, s.11-28

• K. P. Marczuk, Bezpieczeństwo wewnętrzne w poszerzonej agendzie studiów na bezpieczeństwem (szkoła kopenhaska i human security), [w]: S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia , Elipsa, Warszawa, 2009, s. 66 - 79

• K. Szafraniec, Raport Młodzi 2011, Warszawa 2011, rozdział 10: Młodzi i spójność społeczna, s. 338-386 [Raport dostępny w Internecie na stronie Zespołu Doradców Strategicznych

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: http://zds.kprm.gov.pl/sites/default/files/mlodzi_2011_10.pdf]

Bunt się nie kalkuluje - rozmowa z prof. UAM Witoldem Wrześniem, „Przegląd” nr 10 (11.03.2012), [artykuł dostępny w Internecie: http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/bunt-sie-nie-kalkuluje-rozmowa-prof-uam-witoldem-wrzesniem

• L. Bełza, Główne zagrożenia w obecnym i przyszłym środowisku bezpieczeństwa pozamilitarnego, w: Bezpieczeństwo narodowe, s. 121 – 139, Nr II – 2011/18, Wyd. BBN, Warszawa 2011

• M. Brzeziński, Kategoria bezpieczeństwa i Rodzaje bezpieczeństwa państwa, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia , Elipsa, Warszawa, 2009, s. 22 – 44

• M. Brzeziński, Rodzaje bezpieczeństwa państwa, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia , Elipsa, Warszawa, 2009, s. 40 – 44

• M. Malec, Percepcja bezpieczeństwa: definicje, wymiary, paradygmaty. Wyd. MON, Warszawa, s. 5 – 29 (przede wszystkim rozdział 2. Zagrożenia jako wyznaczniki bezpieczeństwa)

• M. Marody, Trzy Polski – instytucjonalny kontekst strategii dostosowawczych, [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, (red.) M. Marody, Warszawa 2009, s. 271-289.

• P. Krasowski, Role i znaczenie mediów w sytuacji zagrożenia terroryzmem w Polsce, w: A. Furgała, A. Tulej, D. Szlachtera, P. Chomentowski (red), Spójna antyterrorystyczna strategia informacyjna, s. 549 – 593 oraz 598 - 603, Tom III, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2011

• P. Stankiewicz, Ryzyko i konflikt. Strategie zarządzania konfliktami technologicznymi w Polsce, Instytut Socjologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Maj 2008, rozdz. I; dostęp: http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Piotr_Stankiewicz_PhD.pdf

• R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 1999, s. 28 - 38

• S. Sulowski, O nowym paradygmacie bezpieczeństwa w erze globalizacji, [w]: S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia , Elipsa, Warszawa, 2009,., s. 11 – 22

• T. Panek, Ubóstwo i nierówności dochodowe, [w:] Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, (red.) J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011, s. 328-336. [Raport dostępny w Internecie:http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf]

• W. Fehler, Współczesne bezpieczeństwo, Toruń 2002,s. 172-178

• W. Kitler., Podstawowa terminologia zarządzania kryzysowego, [w:] M. Zdziech (red.), Zarządzanie kryzysowe w sytuacji klęski żywiołowej, „Zeszyty Problemowe Towarzystwa Wiedzy Obronnej” 2006, nr 1(45), s. 11, 18-19 i 75

Uwagi:

W semestrze zimowym zajęcia odbywają się w sposób zdalny. Link do zajęć prowadzący przesyła za pomocą USOS maila przed każdymi zajęciami

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)