Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Transformacja polityczna w państwach euroazjatyckich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-SEA-M-D2TPEU
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Transformacja polityczna w państwach euroazjatyckich
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Studia Euroazjatyckie -DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Student rozumie pojęcie transformacji ustrojowej, identyfikuje podstawowe płaszczyzny i etapy zmian ustrojowych w poradzieckiej przestrzeni oraz czynniki modyfikujące jej przebieg w poszczególnych rejonach (Europa Wschodnia, Kaukaz, Azja Centralna) oraz wybranych państwach byłego ZSRR. Potrafi umieścić i wyjaśniać bieżące wydarzenia w kontekście rezultatów przemian ustrojowych oraz podjąć samodzielne studia nad polityką państw poradzieckich w XXI wieku.

Skrócony opis:

Pojęcie transformacji i jej adekwatność do analizy przemian w poradzieckiej przestrzeni. Koncept poczwórnej transformacji. Typologia ścieżek rozwojowych państw poradzieckich w pierwszej dekadzie niepodległości. Czynniki modyfikujące przemiany polityczne w drugiej dekadzie niepodległości (kolorowe rewolucje w WNP, kryzys finansowy 2008-2009, ofensywa geostrategiczna Rosji i nowe koncepcje reintegracyjne). Analiza rezultatów transformacji ustrojowej z perspektywy ćwierćwiecza niepodległości na wybranych przykładach z czterech grup państw: a) skonsolidowane autokracje od początku niepodległości; stabilność i wyzwania rozwojowe; b) państwa, które przeżyły konflikty wewnętrzne (wojna domowe, separatyzm) u progu niepodległości; wpływ konfliktów na ich ustrój wewnętrzny i orientacje geopolityczne; c) państwa o hybrydalnych wyjściowo systemach politycznych - kierunki ewolucji; d) niestabilne demokracje i ich przyszłość w warunkach zaostrzającej się rywalizacji geopolitycznej.

Pełny opis:

Student zapozna się z konceptem transformacji ustrojowej, powstałym w latach 70-tych i 80-tych XX wieku w Europie Południowej oraz Ameryce Łacińskiej, pojęciem "trzeciej fali" demokratyzacji, a także zakresem ich użyteczności do analiz przemian ustrojowych w Europie Środkowej i w byłym ZSRR. Pozna wagę czynników strukturalnych, proceduralnych i kontekstowych. W ujęciu porównawczym uchwyci różnice w rozległości przemian, skali trudności i wielorakich wyzwań dla udanej transformacji w posowieckiej przestrzeni. Pozna czynniki formalne i nieformalne w procesach przekształceń systemowych, a także zjawiska odwrotu od wprowadzonych już reform lub kształtowanie się ustrojów hybrydalnych. Zdiagnozuje zaawansowanie procesów transformacyjnych w kluczowych sferach w końcu pierwszej i drugiej dekady niepodległości, wyodrębniając typowe ścieżki rozwojowe.

Szczególnej analizie poddane zostaną bezpośrednie i bardziej odległe konsekwencje "kolorowych rewolucji" w WNP i ich wpływ na funkcjonowanie systemów politycznych w krajach regionu. Ostatnia część rozważań koncentrować się będzie na zaostrzającej się geopolitycznej rywalizacji na kontynencie euroazjatyckim, która wpływa na wybór modeli ustrojowych. W podsumowaniu student zapozna się z diagnozami rezultatów transformacji po upływie ćwierćwiecza od rozpadu ZSRR oraz prognozami na przyszłość.

Literatura:

D. Rustov, Transitions to Democracy. Toward a Dynamic Model, "Comparative Politics" 1970, vol. 2, no 3.

T. Carothers, The End of Transition Paradigm, "Journal of Democracy" 2002, vol. 13, no 1.

M. McFaul, Transitions from Postcommunism, "Journal of Democracy" 2005, vol. 16, no 3.

J. Ćwiek-Karpowicz, Zastosowanie teorii transformacji w wyjaśnieniu przemian ustrojowych w państwach poradzieckich, "Studia Politologiczne" 2009, vol. 14.

L.J. Diamond, Thinking about hybrid regimes, "Journal of Democracy" 2002, vo. 13, no 2.

R. Czachor, Postradzieckie reżimy polityczne w perspektywie neopatrymonialej, Wrocław 2015.

K. Kozłowski, Iluzje rewolucji. Rewolucja róż, rewolucja pomarańczowa, rewolucja tulipanów, Warszawa 2011.

K. Fedorowicz, Transformacja ustrojowa w Armenii w latach 1991-2016, Poznań 2016

„Nations in Transit”. Country reports 2018 , http:// freedomhouse.org. (wybrane państwa)

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_ W03: Ma pogłębioną wiedzę na temat charakteru, istoty i form organizacji stosunków politycznych w państwach poradzieckich.

K_ W5: Ma pogłębioną wiedzę na temat charakteru i specyfiki procesów transformacyjnych w państwach poradzieckich.

K_ W7: Ma pogłębioną wiedzę o problemach transformacyjnych związanych z funkcjonowaniem demokracji w państwach poradzieckich.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U1: Ma umiejętność krytycznej obserwacji i interpretacji zjawisk politycznych rozmaitej natury i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności.

K_U3: Potrafi w sposób pogłębiony i poszerzony wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu systemów politycznych w celu analizowania i interpretowania zjawisk i procesów właściwych dla transformacji politycznej państw poradzieckich.

K_U5: Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi oraz wykorzystywać metody i techniki badawcze w celu diagnozowania i prognozowania różnorodnych zjawisk w obszarze transformacji politycznej państw poradzieckich, samodzielnie formułować hipotezy badawcze.

KOMPETENCJE

K_K07: Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę oraz doskonalić wiedzę i umiejętności poszerzone o wymiar interdyscyplinarny, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w ponad połowie zajęć.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)