Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-M-D1EKRO
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia rozwoju
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Główne koncepcje przyspieszania rozwoju gospodarczego i ograniczania rozmiarów ubóstwa w krajach rozwijających się oraz analiza praktycznych doświadczeń krajów rozwijających się w tym zakresie. Dualizm rozwojowy we współczesnym świecie; miary rozwoju gospodarczego. Teorie wzrostu i rozwoju gospodarczego. Warunki rozwoju gospodarczego. Ubóstwo i nierówności społeczne. Czynniki demograficzne w krajach rozwijających się. Urbanizacja i rozwój rolnictwa. Finansowanie rozwoju gospodarczego. Koncepcja developmental state. Polityka rozwojowa. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do pozyskania wskaźników w zakresie wzrostu i rozwoju gospodarczego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie głównych koncepcji przyspieszania rozwoju gospodarczego i ograniczania rozmiarów ubóstwa w krajach rozwijających się oraz analiza praktycznych doświadczeń krajów rozwijających się w tym zakresie. Tematy wykładów obejmują m.in. następujące zagadnienia: ekonomia rozwoju jako oddzielna dyscyplina ekonomii; dualizm rozwojowy we współczesnym świecie; miary rozwoju gospodarczego; teorie wzrostu i rozwoju gospodarczego; warunki rozwoju gospodarczego; ubóstwo i nierówności społeczne; czynniki demograficzne w krajach rozwijających się; urbanizacja i rozwój rolnictwa; koncepcja „developmental state”.

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

• przedstawienie głównych kierunków i wyników debaty na temat teoretycznych koncepcji przezwyciężania zacofania i ubóstwa w krajach rozwijających się;

• analiza praktycznych doświadczeń krajów rozwijających się Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej, Karaibów i Pacyfiku w zakresie przyspieszania rozwoju gospodarczo-społecznego i ograniczania rozmiarów biedy;

• omówienie szans i globalnych uwarunkowań likwidacji ubóstwa w krajach słabo rozwiniętych.

Tematyka zajęć:

• Ekonomia rozwoju jako oddzielna dyscyplina ekonomii

• Dualizm rozwojowy we współczesnym świecie – cechy charakterystyczne krajów rozwijających się

• Miary rozwoju gospodarczego

• Teorie wzrostu i rozwoju gospodarczego

• Warunki rozwoju gospodarczego

• Ubóstwo i nierówności społeczne

• Czynniki demograficzne w krajach rozwijających się

• Alokacja czynników produkcji w państwach rozwijających się – rola

państwa

• Urbanizacja i rozwój rolnictwa

• Handel międzynarodowy i rozwój

Literatura:

o Todaro, M.P., Smith, S.C., Economic Development, wydanie 10 lub nowsze;

o Piasecki, R. (red.), Ekonomia rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, wydanie 2 zmienione, Warszawa 2011;

o Bartkowiak, R., Ekonomia rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013;

o Bagiński, P., Czaplicka, K., Szczyciński, J., Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009;

o Bąkiewicz, A., U. Żuławska (red.), Rozwój w dobie globalizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010;

o Miklaszewski, S. (red.), Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym, Difin, Warszawa 2007;

o Nawrot, K., Kraje rozwijające się we współczesnej gospodarce światowej. Przyczynek do ekonomii rozwoju, Scholar, Warszawa 2014;

o Meier, Rauch, Leading Issues in Economic Development, wydanie 8 lub nowsze

o Ray, D., Development Economics, Princeton University Press, 1998;

o Sachs, J., Koniec z nędzą – Zadanie dla naszego pokolenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006;

o Soubbotina, T.P., Beyond Economic Growth, Second Edition, The World Bank 2004 (online);

o Bhargava, V.. Global Issues for Global Citizens : An Introduction to Key Development Challenges, The World Bank 2006;

o Thirwall, A.P., Growth & Development, with Special Reference to Developing Economies, wydanie 8 lub nowsze (Thirlwall, A.P., Pacheco-López, P., Economics of Development: Theory and Evidence).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu studenci powinni:

• rozumieć podstawowe teorie rozwoju gospodarczego oraz wskazać ich zastosowanie w praktyce;

• rozumieć rolę rynku i instytucji państwowych w procesie rozwoju gospodarczego;

• wskazać przyczyny i metody przeciwdziałania skrajnemu ubóstwu na świecie;

• umieć wyszukać i interpretować dane statystyczne dotyczące rozwoju gospodarczego państw.

K_W03,K_W05, K_U01, K_U03, K_U04, K_K02, K_K03, K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin: egzamin pisemny - 100% całkowitej oceny, pytania wielokrotnego wyboru + pytania dyskusyjne, egzamin w sali w czasie sesji egzaminacyjnej.

Student musi uzyskać co najmniej 55% punktów z egzaminu końcowego, aby otrzymać pozytywną ocenę.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karina Jędrzejowska
Prowadzący grup: Karina Jędrzejowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Plan zajęć:

1. Zajęcia organizacyjne

o Omówienie warunków zaliczenia

o Przedstawienie programu zajęć i literatury przedmiotu

2. Badanie wzrostu i rozwoju

o Ekonomia rozwoju i studia nad rozwojem

o Geneza ekonomii rozwoju jako dyscypliny badawczej

o Początki badania zagadnień wzrostu i rozwoju

o Ekonomia rozwoju od lat 80. XX wieku

3. Dualizm rozwojowy we współczesnym świecie (2 zajęcia)

o Państwa rozwijające się – problemy z definicją

o Cechy charakterystyczne państw rozwijających się

o Wzrost i rozwój gospodarczy

 Klasyfikacja państw wg Banku Światowego

 Miary wzrostu i rozwoju gospodarczego

o Zróżnicowanie państw pod względem wybranych wskaźników

o Państwa najmniej rozwinięte (LDCs)

4. Ubóstwo i nierówności społeczne

o Ubóstwo w świecie

o Absolutne vs. względne ubóstwo

o Pomiar ubóstwa (linie ubóstwa, HPI & MPI)

o Pomiar nierówności (współczynnik Giniego)

o Ubóstwo i nierówności a rozwój gospodarczy

o Kwestia niedożywienia

o Case study: ubóstwo w wybranym regionie (państwie), strategie zwalczania ubóstwa, walka z głodem i niedożywieniem, wpływ nierówności dochodowych na rozwój gospodarczy w wybranym regionie (państwie), przyczyny nierówności dochodowych w wybranym regionie (państwie)

5. Teorie wzrostu i rozwoju gospodarczego (2 zajęcia)

o Modele wzrostu

 Model Harroda-Domara

 Model Solowa

 Teorie wzrostu endogenicznego

o Koncepcje rozwojowe

 Teoria A. Lewisa

 Teoria rozwoju stadialnego

 Błędne koło ubóstwa

 Rozwój gospodarczy i kapitał ludzki

 Pozostałe koncepcje rozwoju

o Consensus waszyngtoński – geneza, pojęcie i krytyka, współczesne re-interpretacje

o Milenijne Cele Rozwoju (MDGs) & Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

o Pojęcie inkluzywnego wzrostu

6. Czynniki demograficzne i urbanizacja w państwach rozwijających się

o Przyrost naturalny na przestrzeni wieków

 Tempo przyrostu naturalnego

 Czas podwojenia populacji

o Ludność świata (charakterystyka poszczególnych regionów)

o Przyczyny i skutki wysokiego przyrostu demograficznego w krajach rozwijających się

o Urbanizacja w krajach rozwijających się

o Case study: kontrola liczby urodzeń (Chiny, Singapur, Korea Południowa, Indie); problemy wielkich miast (na przykładzie wybranego miasta lub regionu)

7. Rola państwa w procesie rozwoju

o Planowanie gospodarcze w państwach rozwijających się

o Słabości rynku i słabości państwa

o Bariery rozwoju

o Strategie rozwoju

o Różne formy kapitalizmu

o Koncepcja developmental state

o Case study: developmental state w Azji Południowej i Wschodniej (Korea Południowa, Singapur), czy jest możliwe developmental state w Afryce, państwo i rozwój – przykład Botswany…

8. Rolnictwo, przemysł i handel w państwach rozwijających się (2 zajęcia)

o Rolnictwo w krajach rozwijających się – informacje podstawowe

o Specyfika rolnictwa w poszczególnych regionach świata

o Rolnictwo a rozwój gospodarczy: szansa czy ciężar???

o Rolnictwo a industrializacja

o Industrializacja jako strategia rozwoju

o Państwa rozwijające się w systemie gospodarki światowej

o Case study: zielona rewolucja, żywność transgeniczna, problemy rolnictwa wybranych regionów, industrial cluster, Fair Trade, polityka przemysłowa i handlowa wybranych państw (Tajwan, Kenia, Etiopia, Brazylia)…

o

9. Egzamin pisemny (ostatnie zajęcia)

o Test 1-krotnego wyboru

o Definicje

o Wymień…

o Krótkie pytania opisowe

Literatura:

o Todaro, M.P., Smith, S.C., Economic Development, wydanie 10 lub nowsze;

o Piasecki, R. (red.), Ekonomia rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, wydanie 2 zmienione, Warszawa 2011;

o Bartkowiak, R., Ekonomia rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013;

o Bagiński, P., Czaplicka, K., Szczyciński, J., Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009;

o Bąkiewicz, A., U. Żuławska (red.), Rozwój w dobie globalizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010;

o Miklaszewski, S. (red.), Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym, Difin, Warszawa 2007;

o Nawrot, K., Kraje rozwijające się we współczesnej gospodarce światowej. Przyczynek do ekonomii rozwoju, Scholar, Warszawa 2014;

o Meier, Rauch, Leading Issues in Economic Development, wydanie 8 lub nowsze

o Ray, D., Development Economics, Princeton University Press, 1998;

o Sachs, J., Koniec z nędzą – Zadanie dla naszego pokolenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006;

o Soubbotina, T.P., Beyond Economic Growth, Second Edition, The World Bank 2004 (online);

o Bhargava, V.. Global Issues for Global Citizens : An Introduction to Key Development Challenges, The World Bank 2006;

o Thirwall, A.P., Growth & Development, with Special Reference to Developing Economies, wydanie 8 lub nowsze (Thirlwall, A.P., Pacheco-López, P., Economics of Development: Theory and Evidence).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karina Jędrzejowska
Prowadzący grup: Karina Jędrzejowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Plan zajęć:

1. Zajęcia organizacyjne

o Omówienie warunków zaliczenia

o Przedstawienie programu zajęć i literatury przedmiotu

2. Badanie wzrostu i rozwoju

o Ekonomia rozwoju i studia nad rozwojem

o Geneza ekonomii rozwoju jako dyscypliny badawczej

o Początki badania zagadnień wzrostu i rozwoju

o Ekonomia rozwoju od lat 80. XX wieku

3. Dualizm rozwojowy we współczesnym świecie (2 zajęcia)

o Państwa rozwijające się – problemy z definicją

o Cechy charakterystyczne państw rozwijających się

o Wzrost i rozwój gospodarczy

 Klasyfikacja państw wg Banku Światowego

 Miary wzrostu i rozwoju gospodarczego

o Zróżnicowanie państw pod względem wybranych wskaźników

o Państwa najmniej rozwinięte (LDCs)

4. Ubóstwo i nierówności społeczne

o Ubóstwo w świecie

o Absolutne vs. względne ubóstwo

o Pomiar ubóstwa (linie ubóstwa, HPI & MPI)

o Pomiar nierówności (współczynnik Giniego)

o Ubóstwo i nierówności a rozwój gospodarczy

o Kwestia niedożywienia

o Case study: ubóstwo w wybranym regionie (państwie), strategie zwalczania ubóstwa, walka z głodem i niedożywieniem, wpływ nierówności dochodowych na rozwój gospodarczy w wybranym regionie (państwie), przyczyny nierówności dochodowych w wybranym regionie (państwie)

5. Teorie wzrostu i rozwoju gospodarczego (2 zajęcia)

o Modele wzrostu

 Model Harroda-Domara

 Model Solowa

 Teorie wzrostu endogenicznego

o Koncepcje rozwojowe

 Teoria A. Lewisa

 Teoria rozwoju stadialnego

 Błędne koło ubóstwa

 Rozwój gospodarczy i kapitał ludzki

 Pozostałe koncepcje rozwoju

o Consensus waszyngtoński – geneza, pojęcie i krytyka, współczesne re-interpretacje

o Milenijne Cele Rozwoju (MDGs) & Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

o Pojęcie inkluzywnego wzrostu

6. Czynniki demograficzne i urbanizacja w państwach rozwijających się

o Przyrost naturalny na przestrzeni wieków

 Tempo przyrostu naturalnego

 Czas podwojenia populacji

o Ludność świata (charakterystyka poszczególnych regionów)

o Przyczyny i skutki wysokiego przyrostu demograficznego w krajach rozwijających się

o Urbanizacja w krajach rozwijających się

o Case study: kontrola liczby urodzeń (Chiny, Singapur, Korea Południowa, Indie); problemy wielkich miast (na przykładzie wybranego miasta lub regionu)

7. Rola państwa w procesie rozwoju

o Planowanie gospodarcze w państwach rozwijających się

o Słabości rynku i słabości państwa

o Bariery rozwoju

o Strategie rozwoju

o Różne formy kapitalizmu

o Koncepcja developmental state

o Case study: developmental state w Azji Południowej i Wschodniej (Korea Południowa, Singapur), czy jest możliwe developmental state w Afryce, państwo i rozwój – przykład Botswany…

8. Rolnictwo, przemysł i handel w państwach rozwijających się (2 zajęcia)

o Rolnictwo w krajach rozwijających się – informacje podstawowe

o Specyfika rolnictwa w poszczególnych regionach świata

o Rolnictwo a rozwój gospodarczy: szansa czy ciężar???

o Rolnictwo a industrializacja

o Industrializacja jako strategia rozwoju

o Państwa rozwijające się w systemie gospodarki światowej

o Case study: zielona rewolucja, żywność transgeniczna, problemy rolnictwa wybranych regionów, industrial cluster, Fair Trade, polityka przemysłowa i handlowa wybranych państw (Tajwan, Kenia, Etiopia, Brazylia)…

o

9. Egzamin pisemny (ostatnie zajęcia)

o Test 1-krotnego wyboru

o Definicje

o Wymień…

o Krótkie pytania opisowe

Literatura:

o Todaro, M.P., Smith, S.C., Economic Development, wydanie 10 lub nowsze;

o Piasecki, R. (red.), Ekonomia rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, wydanie 2 zmienione, Warszawa 2011;

o Bartkowiak, R., Ekonomia rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013;

o Bagiński, P., Czaplicka, K., Szczyciński, J., Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009;

o Bąkiewicz, A., U. Żuławska (red.), Rozwój w dobie globalizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010;

o Miklaszewski, S. (red.), Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym, Difin, Warszawa 2007;

o Nawrot, K., Kraje rozwijające się we współczesnej gospodarce światowej. Przyczynek do ekonomii rozwoju, Scholar, Warszawa 2014;

o Meier, Rauch, Leading Issues in Economic Development, wydanie 8 lub nowsze

o Ray, D., Development Economics, Princeton University Press, 1998;

o Sachs, J., Koniec z nędzą – Zadanie dla naszego pokolenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006;

o Soubbotina, T.P., Beyond Economic Growth, Second Edition, The World Bank 2004 (online);

o Bhargava, V.. Global Issues for Global Citizens : An Introduction to Key Development Challenges, The World Bank 2006;

o Thirwall, A.P., Growth & Development, with Special Reference to Developing Economies, wydanie 8 lub nowsze (Thirlwall, A.P., Pacheco-López, P., Economics of Development: Theory and Evidence).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)