Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Philosophy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-EPE-L-D1PHIL
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Philosophy
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład przeznaczony jest dla studentów pierwszego stopnia kierunku European Politics and Economics. Na zajęciach omawiane są wybrane zagadnienia z kręgu analitycznej filozofii zachodniej w ujęciu problemowym.

Pełny opis:

Na zajęciach omawiane są wybrane zagadnienia z kręgu analitycznej filozofii zachodniej w ujęciu problemowym z odniesieniem do ich historycznych źródeł. Wykład obejmuje zagadnienia centralne dla czterech działów filozofii: logiki, epistemologii, metafizyki i aksjologii oraz wprowadzenie do problematyki filozofii polityki. W części pierwszej omówione zostają m.in. następujące zagadnienia: dedukcja i indukcja, rodzaje rozumowań dedukcyjnych, formalne i nieformalne błędy logiczne, problem indukcji. Część druga, związana z epistemologią, uwzględnia: rodzaje wiedzy, dzieje pojęcia wiedzy (wiedza jako uzasadnione prawdziwe przekonanie), problem Gettiera, teorie uzasadniania (fundacjonizm, koherentyzm, infinityzm), teorie prawdy (korespondencyjna teoria prawdy, koherencyjna teoria prawdy, pragmatyczna t.p., deflacjonizm), prawdy konieczne i przygodne (elementy semantyki światów możliwych) oraz problem sceptycyzmu. W części trzeciej (metafizyka) omawia się problem tożsamości i zmiany w czasie, przyczynowości oraz determinizmu. W części związanej z aksjologią omówione zostaną niektóre problemy z zakresu filozofii moralnej (spór między deontologią i konsekwencjalizmem) oraz etyki praktycznej. W części poświęconej filozofii polityki omówione zostaną filozoficzne źródła demokracji i instytucji demokratycznych.

Literatura:

Teksty, które mogą być pomocne w przygotowaniu do egzaminu:

- Hospers, J. (1997) Introduction to Philosophical Analysis

- Ichikawa, J. J. & Steup, M. (2017) The Analysis of Knowledge

- Grice, H.P. (1975) Logic and Conversation

- Austin, J. L. (1962) How to Do Things With Words

- Sinnott-Armstrong, W. (2019) Consequentialism

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu wykładów studenci:

- dysponują wiedzą na temat głównych problemów i zagadnień w filozofii zachodniej,

- rozumieją terminologię specyficzną dla filozofii i potrafią ją wyjaśnić na przykładach,

- posiadają wiedzę, która umożliwia pełniejsze rozumienie filozofii współczesnej oraz zagadnień z zakresu teorii polityki

Metody i kryteria oceniania:

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. Studenci dostają dodatkowe punkty za aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Karczewska
Prowadzący grup: Natalia Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Karczewska
Prowadzący grup: Natalia Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)