Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

European Institutions

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-EPE-L-D2-EUIN
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: European Institutions
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student poznaje zasady systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej. Student poznaje problemy poszczególnych instytucji Unii Europejskiej. Student uczy się określać miejsce i rolę Unii Europejskiej w procesie integracji europejskiej. Student uczy się charakteryzować traktaty o Unii Europejskiej z instytucjonalnego punktu widzenia. Student jest gotowy do krytycznej oceny zasad systemu instytucjonalnego UE.

Skrócony opis:

Program ogólny składa się z następujących problemów:

1. Deficyt demokracji w UE.

2. Instytucje UE.

3. Organy doradcze UE.

4. Inne elementy systemu instytucjonalnego UE.

Pełny opis:

Na szczegółowy program składają się następujące zagadnienia:

1. Międzyrządowość i ponadnarodowość w UE.

2. Deficyt demokracji w UE.

3. System instytucjonalny UE – definicja i klasyfikacja.

4. Geneza Rady Europejskiej.

5. Struktura Rady Europejskiej.

6. Podejmowanie decyzji w Radzie Europejskiej.

7. Funkcje Rady Europejskiej.

8. Geneza Rady.

9. Struktura Rady.

10. Podejmowanie decyzji w Radzie.

11. Większość kwalifikowana w Radzie.

12. Funkcje Rady.

13. Geneza Parlamentu Europejskiego.

14. Wybory do Parlamentu Europejskiego.

15. Struktura organizacyjna Parlamentu Europejskiego.

16. Struktura polityczna Parlamentu Europejskiego.

17. Podejmowanie decyzji w Parlamencie Europejskim.

18. Funkcje Parlamentu Europejskiego.

19. Geneza Komisji.

20. Struktura Komisji.

21. Powołanie członków Komisji.

22. Podejmowanie decyzji w Komisji.

23. Funkcje Komisji.

24. Geneza Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

25. Struktura Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

26. Powoływanie członków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

27. Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

28. Geneza Europejskiego Banku Centralnego.

29. Struktura Europejskiego Banku Centralnego.

30. Powoływanie członków organów Europejskiego Banku Centralnego.

31. Funkcje Europejskiego Banku Centralnego.

32. Geneza Trybunału Obrachunkowego.

33. Struktura Trybunału Obrachunkowego.

34. Mianowanie członków Trybunału Obrachunkowego.

35. Funkcje Trybunału Obrachunkowego.

36. Geneza Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

37. Struktura Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

38. Powołanie członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

39. Funkcje Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

40. Geneza Komitetu Regionów.

41. Struktura Komitetu Regionów.

42. Mianowanie członków Komitetu Regionów.

43. Funkcje Komitetu Regionów.

44. Agencje europejskie.

45. Komitologia.

Literatura:

Źródła prawa:

1. Treaty on European Union (consolidated version), OJ C 202, 7 June 2016.

2. Treaty on the Functioning of the European Union (consolidated version), OJ C 202, 7 June 2016.

Internet:

1. Websites of EU institutions and bodies: <europa.eu> .

Książki z biblioteki UW:

1. The Institutions of the European Union, ed. by D. Hodson, J. Peterson, Oxford 2017, Oxford University Press.

2. S. Hix, B. Høyland, The Political System of the European Union, Basingstoke-New York 2011, Palgrave Macmillan.

3. EU Law, J. Steiner et al., Oxford 2017, Oxford University Press.

Inne książki:

1. N. Nugent, The Government and Politics of the European Union, London 2017, Palgrave Macmillan.

2. European Union Law, ed. by C. Bernard, S. Peers, Oxford 2017, Oxford University Press.

Efekty uczenia się:

K_W04: student zna podstawowe procesy oraz koncepcje rozwoju Unii Europejskiej, zależności między kształtowaniem i funkcjonowaniem Unii Europejskiej a zmianami w sferach społeczno-kulturowej i ekonomiczno-politycznej świata i kontynentu - ze szczególnym uwzględnieniem prawa instytucjonalnego UE;

K_W05: student zna strukturę, kompetencje i funkcjonowanie instytucji Unii Europejskiej oraz ich oddziaływanie na państwa członkowskie i ich wzajemne relacje;

K_U01: student umie obserwować i interpretować zróżnicowane zjawiska społeczne zachodzące w Unii Europejskiej oraz analizować powiązania między obszarami kulturowym, politycznym, ekonomicznym, prawnym w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym - ze szczególnym uwzględnieniem prawa instytucjonalnego UE;

K_U06: student analizować struktury i instytucje Unii Europejskiej, w szczególności polityczne, gospodarcze, narodowe, ponadnarodowe w powiązaniu z ich otoczeniem krajowym i międzynarodowym;

K_K03: student jest gotów do inicjowania i uczestniczenia w inicjatywach i projektach obywatelskich uwzględniając ich konsekwencje o charakterze społeczno-politycznym i ekonomicznym - bazując na wiedzy o systemie instytucjonalnym UE;

K_K05: student jest gotów do reprezentowania w sposób zinstytucjonalizowany zróżnicowanych interesów różnych grup społecznych, uwzględniając polityczne, ekonomiczne i prawne aspekty podejmowanych inicjatyw - bazując na wiedzy o systemie instytucjonalnym UE.

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Tosiek
Prowadzący grup: Piotr Tosiek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Program ogólny składa się z następujących problemów:

1. Deficyt demokracji w UE.

2. Instytucje UE.

3. Organy doradcze UE.

4. Inne elementy systemu instytucjonalnego UE.

Pełny opis:

Na szczegółowy program składają się następujące zagadnienia:

1. Międzyrządowość i ponadnarodowość w UE.

2. Deficyt demokracji w UE.

3. System instytucjonalny UE – definicja i klasyfikacja.

4. Geneza Rady Europejskiej.

5. Struktura Rady Europejskiej.

6. Podejmowanie decyzji w Radzie Europejskiej.

7. Funkcje Rady Europejskiej.

8. Geneza Rady.

9. Struktura Rady.

10. Podejmowanie decyzji w Radzie.

11. Większość kwalifikowana w Radzie.

12. Funkcje Rady.

13. Geneza Parlamentu Europejskiego.

14. Wybory do Parlamentu Europejskiego.

15. Struktura organizacyjna Parlamentu Europejskiego.

16. Struktura polityczna Parlamentu Europejskiego.

17. Podejmowanie decyzji w Parlamencie Europejskim.

18. Funkcje Parlamentu Europejskiego.

19. Geneza Komisji.

20. Struktura Komisji.

21. Powołanie członków Komisji.

22. Podejmowanie decyzji w Komisji.

23. Funkcje Komisji.

24. Geneza Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

25. Struktura Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

26. Powoływanie członków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

27. Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

28. Geneza Europejskiego Banku Centralnego.

29. Struktura Europejskiego Banku Centralnego.

30. Powoływanie członków organów Europejskiego Banku Centralnego.

31. Funkcje Europejskiego Banku Centralnego.

32. Geneza Trybunału Obrachunkowego.

33. Struktura Trybunału Obrachunkowego.

34. Mianowanie członków Trybunału Obrachunkowego.

35. Funkcje Trybunału Obrachunkowego.

36. Geneza Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

37. Struktura Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

38. Powołanie członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

39. Funkcje Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

40. Geneza Komitetu Regionów.

41. Struktura Komitetu Regionów.

42. Mianowanie członków Komitetu Regionów.

43. Funkcje Komitetu Regionów.

44. Agencje europejskie.

45. Komitologia.

Literatura:

Źródła prawa:

1. Treaty on European Union (consolidated version), OJ C 202, 7 June 2016.

2. Treaty on the Functioning of the European Union (consolidated version), OJ C 202, 7 June 2016.

Internet:

1. Websites of EU institutions and bodies: <europa.eu> .

Książki z biblioteki UW:

1. The Institutions of the European Union, ed. by D. Hodson, J. Peterson, Oxford 2017, Oxford University Press.

2. S. Hix, B. Høyland, The Political System of the European Union, Basingstoke-New York 2011, Palgrave Macmillan.

3. EU Law, J. Steiner et al., Oxford 2017, Oxford University Press.

Inne książki:

1. N. Nugent, The Government and Politics of the European Union, London 2017, Palgrave Macmillan.

2. European Union Law, ed. by C. Bernard, S. Peers, Oxford 2017, Oxford University Press.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)