Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

EU Institutional Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-EPE-L-D4EUIL
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: EU Institutional Law
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z instytucjonalnymi aspektami prawa unijnego, w tym z zasadami prawa unijnego regulującymi procesy tworzenia i stosowania prawa, funkcjonowanie instytucji unijnych oraz relacje między państwami członkowskimi a Unią Europejską. Źródła prawa i ich rola w strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej również zostanie omówiona. Szczególna uwaga zostanie poświęcona systemowi ochrony sądowej w Unii Europejskiej, zapewniającemu przestrzeganie prawa unijnego przez państwa członkowskie i instytucje UE.

Pełny opis:

Tło, powstanie i ewolucja Integracji Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem roli prawa w integracji i funkcjonowaniu instytucji europejskich. Specyfika prawa unijnego jako szczególnego porządku prawnego. Metoda unijna jako sposób zagwarantowania i rozwoju integracji. Cele i wartości unijne. Zasada praworządności i jej stosowanie w Polsce.

Zasady regulujące procesy stanowienia i stosowania prawa unijnego, funkcjonowanie instytucji unijnych oraz relacje między państwami członkowskimi a Unią Europejską, w tym kompetencje przyznane, pomocniczość, proporcjonalność, równowaga instytucjonalna, lojalność, efektywność, pierwszeństwo prawa unijnego, bezpośredni skutek w tym dyrektyw, pośredni skutek, odpowiedzialność państw członkowskich za szkody wyrządzone naruszeniem prawa unijnego. Zasady te będą omówione przez pryzmat ich założeń, istoty, warunków, funkcji, doniosłości i wpływu.

Unijny system ochrony sądowej i środki gwarantowania przestrzegania prawa unijnego przez państwa członkowskie i instytucje UE, w tym zapytania prejudycjalne, skargi na naruszenie prawa unijnego przez państwo członkowskie w tym skarga na niewykonanie wyroku TSUE i sankcje finansowe, skarga na nieważność prawa unijnego, skarga na bezczynność, skarga odszkodowawcza. Niniejsze skargi będą omówione przez pryzmat legitymacji czynnej i biernej, charakteru, funkcji, działania, warunków, etapów procedury, wyroku, specyfiki.

Literatura:

Koen Lenaerts (2011), European Union Law, Sweet & Maxwell

Artur Kuś (ed.) (2013), Introduction to European Union Institutional Law, Wydawnictwo KUL

Paul Craig, Gráinne de Búrca (2008), EU law: text, cases and materials, Oxford University Press

Damian Chalmers, Gareth Davies, Giorgio Monti (2010), European Union law: cases and materials, Cambridge University Press

Marios Costa, Steve Peers (2020), Steiner & Woods EU law, Oxford University Press

Nigel Foster (2009), Foster on EU law, Oxford University Press

August Reinisch (2012), Essentials of EU law, Cambridge University Press

Stephen Weatherill (2007), Cases and materials on EU law, Oxford University Press

Ulf Bernitz, Xavier Groussot, Felix Schulyok (2013), General principles of EU law and European private law, Kluwer Law International

Andrea Biondi, Piet Eeckhout, Stefanie Ripley (2012), EU law after Lisbon, Oxford University Press

Paul Craig, Gráinne de Búrca (2011), The evolution of EU law, Oxford University Press

Alina Kaczorowska (2009), European Union Law, Routledge

Diamond Ashiagbor, Nicola Countouris, Ioannis Lianos (eds.) (2012), The European Union after the Treaty of Lisbon, Cambridge

Daniel Augenstein (ed.) (2012), ‘Integration through Law’ Revisited. The Making of the European Polity, Ashgate

Efekty uczenia się:

absolwent zna i rozumie strukturę, kompetencje i funkcjonowanie Unii Europejskiej oraz jej oddziaływanie na państwa członkowskie i ich wzajemne relacje K_W05

absolwent zna i rozumie zasadnicze normy prawne i etyczne konstytuujące i regulujące europejskie struktury i instytucje społeczne i gospodarcze, w tym o prawie ochrony własności intelektualnej oraz źródła tych norm, ich specyfikę, ewolucję i oddziaływanie na ludzkie zachowanie K_W07

absolwent zna i rozumie podstawowy zakres wiedzy o człowieku i obywatelu jako konstytuującym struktury zawodowe, społeczne, państwowe i ponadnarodowe, jego status i prawa oraz zasady funkcjonowania w tych strukturach K_W12

absolwent potrafi analizować struktury i instytucje, w szczególności polityczne, gospodarcze, narodowe, ponadnarodowe i unijne w powiązaniu z ich otoczeniem krajowym i międzynarodowym K_U06

absolwent potrafi identyfikować i interpretować scenariusze tworzenia i implementacji polityk publicznych na poziomie narodowym i ponadnarodowym oraz stosować zdobytą wiedzę do ogólnej diagnozy jakości prowadzonych polityk przez państwa europejskie i Unię Europejską K_U10

absolwent jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Plusy za aktywność

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Boiret
Prowadzący grup: Karolina Boiret
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

KOLEJNOŚĆ TEMATÓW

1. Zarys historyczny i ewolucja UE

2. Cele, wartości i zasada praworządności

3. Zasady ogólne prawa UE

4. Zasada kompetencji przyznanych

5. Zasady pomocniczości i proporcjonalności

6. Zasada równowagi instytucjonalnej

7. Zasada lojalności i efektywności

8. System ochrony sądowej w UE

9. Procedura pytań prejudycjalnych

10. Zasada pierwszeństwa prawa UE

11. Zasada bezpośredniego skutku

12. Bezpośredni skutek dyrektyw

13. Skutek pośredni

14. Odpowiedzialność państwa za szkody wyrządzone jednostkom naruszeniem prawa UE

15. Skarga na naruszenie prawa UE przez państwo członkowskie

16. Skarga na niewykonanie wyroku TSUE

17. Skarga o stwierdzenie nieważności aktu prawa UE

18. Skarga na bezczynność

19. Odpowiedzialność odszkodowawcza UE

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)