Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Consumer Protection in EU

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-EPE-L-D5CPEU
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Consumer Protection in EU
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The student learns the basic rights and obligations of consumers in accordance with EU law. The student learns to apply the existing

consumer rights in practice. The student is ready to critically analyze current legal solutions and search for modernization of existing

normative regulations.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Introduction. Consumers and their behaviour on the market.

2. Understand consumption and consumer values. Customer awareness importance.

3. Understanding the market and companies' behaviour. Company practices requiring consumer protection.

4. Consumer awareness relevance and strategies - implications on business.

5. Consumer policy on the European market. The evolution of consumer policy in the EU.

6. Consumer rights. Institutions of consumer rights protection.

7. Negative law and market integration.

8. Regulating the substance of consumer transactions.

9. Product liability.

10. European private law.

11. Advertising and marketing law.

12. Product safety regulation.

13. Access to justice.

Literatura: (tylko po angielsku)

Weatherill, S. (2013). EU consumer law and policy. Edward Elgar Publishing.

Smyczek, S. (ed.). 2019. Consumer protection standards in Europe.Warszawa: Wydawnictwo Placet

Documents and information available at: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumer-protection-law/consumer-contract-law/consumer-rights-directive_en ; curia.eu

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

K_W07: The student knows and understands the fundamental legal and ethical norms constituting and regulating European structures as well as social and economic institutions, including those on the protection of intellectual property law and the sources of these norms, their specificity, evolution and impact on human behavior

K_W08: The student knows and understands economic and social aspects of the integration of the European Union member states and the influence of the European Union on the economic and social policies of member states, including various forms of entrepreneurship and individual economic activity

K_W12: The student possesses basic knowledge about man and citizen being an entity constituting professional, social, national and suprenational structures, their status, rights and principles of functioning in these structures.

K_U05: The student is able to analyse at a basic level solutions to specific problems in the social, political, economic area of European Union and Europe, and to propose appropriate solutions in this regard.

K_U10: The student is able to identify and interpret scenarios of creation and implementation of public policies at the national and supranational levels. The student is able to use acquired knowledge to generally diagnose the quality of policies run by Member states and the EU.

K_K02: The student is ready to correctly identify and resolve dilemmas related to practicing the profession.

K_K05: The student is ready to represent in an institutionalised manner different interests of various social groups, taking into account political, economic and legal aspects of undertaken initiatives.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Active participation in in-class discussions - 10 %

In-class presentations - 20 %

Written exam - 70%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewczuk
Prowadzący grup: Anna Lewczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewczuk
Prowadzący grup: Anna Lewczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)