Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse UE (do wyboru IV)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-M-D4FIUE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse UE (do wyboru IV)
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 4 semestr, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje analizę i ocenę regulacji prawnych z zakresu prawa finansów publicznych Unii Europejskiej, w tym pozycję prawną budżetu UE oraz procedurę budżetową, dochody i wydatki UE, instytucje pomocy publicznej dla przedsiębiorców, finansowanie polityki spójności regionalnej i rolnej oraz system waluty euro i banku centralnego UE.

Pełny opis:

Tematyka obejmuje następujące zagadnienia:

1. Prawo budżetowe UE -pojęcie i układ budżetu ogólnego UE, procedurę jego tworzenia, uchwalania, wykonywania i kontroli wykonania, wieloletnie ramy finansowe.

2. System dochodów budżetowych UE.

3. Wydatki budżetu UE oraz podstawy prawne i procedury ich dokonywania.

4. Regulacje prawne dotyczące pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

5. Mechanizmy prawne funkcjonowania funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy rolnych.

6. Unia Gospodarcza i Walutowa. Funkcjonowanie waluty euro iEuropejskiego Banku Centralnego.

7. Związki prawa finansów publicznych UE z prawem finansów publicznych w Polsce.

8. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i ustawa ofinansach publicznych.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Cieślukowski M., 2013, Wielokryterialna ocena systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

2. Żukrowska K., 2009, Budżet ogólny Unii Europejskiej,

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

3. Oręziak L., 2009, Finanse Unii Europejskiej,

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Białystok 2010, ss. 249.

4. A. Borodo, Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, wyd. IVzm., Toruń 2010, ss. 294.

Zalecana:

I. Begg,N. Grimwade, 1998, Paying for Europe, Sheffield Academic Press, Sheffield.

2. B. Laffan, 1997, The finances of the European Union, Macmillan, Basingstoke.

3. European Union Public Finance, 2020, European

Commission, Luxembourg

4. https://pb.edu.pl/wp-content/uploads/2022/07/Fundusze-pomocowe-Unii-Europejskiej-–-fundusze-

5.https://www.pism.pl/publikacje/Unia_wielu_walut___strefa_euro_a_pozostale_panstwa_UE_wobec_kryzysu____

6. https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/komisja-europejska-uruchomila-konsultacje-w-sprawie-roli-waluty-euro-w-obszarze-energii

7. https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/ue-unia-europejska

8. https://monitorfx.pl/historia-euro/

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- studenci będą mieć podstawową wiedzę o prawie budżetowym Unii Europejskiej, bezpośrednio: o pojęciach, układach budżetu UE, konstrukcji budżetu, analizie i kontroli wykorzystania funduszy UE (K_W03)

- studenci posługują się podstawowymi zasadami dotyczącymi systemu dochodów i wydatków budżetu UE, będą mogli przeanalizować algorytm uzyskania wpływów oraz planowania wydatków (K_W03)

- absolwent potrafi interpretować i analizować procesy i zjawiska finansowe zachodzące w budżecie UE oraz zasady koordynacji polityki budżetowej państw członkowskich UE (K_W03)

- absolwent potrafi określić więzi polityczne, ekonomiczne i społeczne, mające wpływ na kształtowanie budżetu UE oraz zmiany priorytetów w wydatkach UE (K_W06)

- absolwent potrafi przeanalizować sytuacje budżetowe związane ze zmianami w Europie i na świecie jak również prognozować możliwy rozwój działalności gospodarczej państw członkowskich UE (K_W06)

- absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób kształtowanie budżetu UE na wszystkich jego etapach, wykorzystanie środków, kontrolę wpływów i wydatków na podstawie mechanizmów prawnych UE (K_W09)

UMIEJĘTNOŚCI:

- absolwent potrafi prawidłowo i dogłębnie interpretować zjawiska i procesy finansów UE (K_U01)

- absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną dla opisu i analizy związanych z procesami kształtowania i wykorzystania budżetu UE (K_U01)

- absolwent potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów związanych z systemem dochodów i wydatków UE (K_U01)

- absolwent potrafi sprawnie i szybko docierać do źródeł prawa budżetowego UE oraz rozumieć i wprowadzać w praktykę związki prawa finansów publicznych UE z prawem finansów publicznych w Polsce (K_U01)

- absolwent potrafi przygotowywać wystąpienia, przeprowadzać rozmowy w zakresie prawa budżetowego UE oraz zrobić analizy wykorzystania finansów z funduszy UE (K_U01)

- absolwent potrafi omówić konstrukcje budżetu EU, politykę podatkową UE, zasady unijnej polityki koordynacyjnej związane z finansami UE (K_U01)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- absolwent jest gotów do podjęcia pracy za równie samodzielnie, jak i w zespole zajmującym się zagadnieniami budżetu UE, pełniąc w nim różne role i podejmując wyzwania;

- absolwent jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych (uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne UE) i przewidywania skutków kształtowania i wykorzystania finansów UE.

- absolwent jest gotów do określania zakresu posiadanej wiedzy i umiejętności, potrafi w dowolny sposób wykorzystać dofinansowanie z funduszy UE.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iryna Pavlenko
Prowadzący grup: Iryna Pavlenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)