Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja publiczna w państwach europejskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D1APPE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administracja publiczna w państwach europejskich
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe (profil praktyczny)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w zagadnienia teorii i praktyki administracji publicznej w Polsce oraz innych państw europejskich.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W toku realizacji zajęć studenci zdobywają i pogłębiają wiedzę oraz uzyskują umiejętności poznawcze w zakresie funkcjonowania administracji publicznej. Poznają cechy, funkcje administracji, przesłanki działania sprawnej administracji. Ważną częścią zajęć jest analiza mechanizmów działania i zasad organizacji administracji publicznej oraz procesów modernizacyjnych, którym podlega system administracji publicznej. Studenci poznają aktualną strukturę organizacyjną i terytorialną administracji w Polsce oraz innych państw europejskich. Studenci poznają zagadnienia związane z kontrolą administracji. Ponadto uzyskują wiedze na temat pracowników administracji publicznej : ścieżek wstąpienia i kariery w administracji a także znaczenia jakości służb publicznych dla sprawności i efektywności państwa.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Administracja publiczna - zagadnienia wstępne

2. Administracja publiczna w kontekście ładu konstytucyjnego

3. Ewolucja administracji publicznej - starożytność, przed Oświeceniem, monarchia absolutna, model weberowski oraz new public governance

4. Narodowe modele administracji publicznej - Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Szwecja oraz Stany Zjednoczone

5.Administracja publiczna w Polsce - I Rzeczypospolita, okres zaborów, II Rzeczypospolita, okres PRL, zmiany polityczno-ustrojowe po 1989 roku

6. Zasady tworzenia porządku organizacyjnego a funkcje administracji publicznej - administracja rządowa na szczeblu centralnym i terenowym, struktury administracji samorządowej

7.Organizacja i zasady działania administracji publicznej

8.Administracja w systemie politycznym państwa

9. Kadry w systemie administracji publicznej - służba cywilna, etyka w administracji, prawa i obowiązki urzędnicze, pragmatyka urzędnicza

10.Kontrola administracji publicznej -kontrola wewnętrzna, kontrola zewnętrzna

Literatura:

1. Chmaj Marek (red.), Administracja rządowa w Polsce, Warszawa 2012.

2. Czaputowicz Jacek (red.), Administracja publiczna w dobie integracji europejskiej, Warszawa 2008.

3. Dolnicki Bogdan, Samorząd terytorialny, Kraków 2012.

4. Hausner Jerzy (red.), Administracja publiczna, Warszawa 2011.

5. Izdebski Hubert, Kulesza Michał, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.

6. Knosala Ernest, Zarys nauki administracji, Warszawa 2010

7. Leoński Zbigniew, Nauka administracji, Warszawa 2010.

8. Leoński Zbigniew, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006.

9. Malec Jerzy, Malec Dorota, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003.

10. Ochendowski Eugeniusz, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013.

11. Rydlewski Grzegorz, Systemy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

12. Zieliński Eugeniusz, Administracja rządowa i samorządowa w Polsce, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

K_W02 ma wiedzę o państwie, jego ewolucji i strukturze oraz roli we współczesnych procesach integracji i globalizacji

K_W05 ma wiedzę o strukturze administracyjnej UE i państw europejskich oraz o normatywnych i funkcjonalno-strukturalnych uwarunkowaniach kompetencji organów władzy UE, państwowej i samorządowej państw członkowskich i ich wzajemnych relacjach

K_W06 ma podstawową wiedzę o strukturze i uwarunkowaniach prowadzenia polityk szczegółowych przez państwa europejskie i Unię Europejską

K_U01 w sposób naukowy potrafi obserwować, interpretować, analizować oraz opisać procesy i zjawiska społeczne, w tym związki pomiędzy obszarami zjawisk i procesów sfery polityczno-administracyjnej i społeczno-ekonomicznej w Europie i wewnątrz państw europejskich

K_U03 rozumie uwarunkowania i mechanizmy funkcjonowania wybranych instytucji unijnych i instytucji państw członkowskich

K-U04 potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne oraz ich praktyczne skutki przy wykorzystaniu standardowych metod i narzędzi właściwych dla nauk społecznych, w szczególności w odniesieniu do zjawisk społeczno- politycznych i ekonomicznych Unii Europejskiej i państw europejskich

K_U05 posługuje się systemami normatywnymi o charakterze powszechnym oraz wybranymi normami i regułami właściwymi dla wybranych instytucji i struktur w celu właściwego zarządzania i kierowania instytucją i jej sprawami oraz rozwiązywania zadań z zakresu ich kompetencji

K_U07 analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów z obszaru społecznego, politycznego, ekonomicznego oraz proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia

K_K01 rozumie potrzebę nauki i wzbogacenia doświadczenia zawodowego przez całe życie

K_K02 potrafi współdziałać i współpracować w grupie o zróżnicowanej strukturze i zadaniach pełniąc w niej różne role

K_K03 potrafi właściwie określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania odnoszącego się do celów edukacyjnych, studenckich i zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze). Przekroczenie liczby dopuszczalnych nieobecności skutkuje koniecznością zaliczenia zajęć na „dyżurze”. Nieobecność na ponad połowie spotkań prowadzi do niezaliczenia zajęć.

Ocena końcowa jest wypadkową aktywności w trakcie zajęć, zrealizowanych prac i prezentacji oraz zaliczenia końcowego egzaminu.

Praktyki zawodowe:

W trakcie studiów prowadzonych na profilu praktycznym przewidziane jest odbycie przez studentów praktyk w instytucjach administracji publicznej - łączny wymiar praktyk 360 godzin.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wojnicki
Prowadzący grup: Jacek Wojnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w zagadnienia teorii i praktyki administracji publicznej w Polsce oraz innych państw europejskich.

W toku realizacji zajęć studenci zdobywają i pogłębiają wiedzę oraz uzyskują umiejętności poznawcze w zakresie funkcjonowania administracji publicznej. Poznają cechy, funkcje administracji, przesłanki działania sprawnej administracji. Ważną częścią zajęć jest analiza mechanizmów działania i zasad organizacji administracji publicznej oraz procesów modernizacyjnych, którym podlega system administracji publicznej. Studenci poznają aktualną strukturę organizacyjną i terytorialną administracji w Polsce oraz innych państw europejskich. Studenci poznają zagadnienia związane z kontrolą administracji. Ponadto uzyskują wiedzę na temat pracowników administracji publicznej: ścieżek wstąpienia i kariery w administracji a także znaczenia jakości służb publicznych dla sprawności i efektywności państwa.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Administracja publiczna - zagadnienia wstępne

2. Administracja publiczna w kontekście ładu konstytucyjnego

3. Ewolucja administracji publicznej - starożytność, przed Oświeceniem, monarchia absolutna, model weberowski oraz new public governance

4. Narodowe modele administracji publicznej - Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Szwecja oraz Stany Zjednoczone

5.Administracja publiczna w Polsce - I Rzeczypospolita, okres zaborów, II Rzeczypospolita, okres PRL, zmiany polityczno-ustrojowe po 1989 roku

6. Zasady tworzenia porządku organizacyjnego a funkcje administracji publicznej - administracja rządowa na szczeblu centralnym i terenowym, struktury administracji samorządowej

7.Organizacja i zasady działania administracji publicznej

8.Administracja w systemie politycznym państwa

9. Kadry w systemie administracji publicznej - służba cywilna, etyka w administracji, prawa i obowiązki urzędnicze, pragmatyka urzędnicza

10.Kontrola administracji publicznej -kontrola wewnętrzna, kontrola zewnętrzna

Literatura:

1. Chmaj Marek (red.), Administracja rządowa w Polsce, Warszawa 2012.

2. Czaputowicz Jacek (red.), Administracja publiczna w dobie integracji europejskiej, Warszawa 2008.

3. Dolnicki Bogdan, Samorząd terytorialny, Kraków 2012.

4. Hausner Jerzy (red.), Administracja publiczna, Warszawa 2011.

5. Izdebski Hubert, Kulesza Michał, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.

6. Knosala Ernest, Zarys nauki administracji, Warszawa 2010

7. Leoński Zbigniew, Nauka administracji, Warszawa 2010.

8. Leoński Zbigniew, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006.

9. Malec Jerzy, Malec Dorota, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003.

10. Ochendowski Eugeniusz, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013.

11. Rydlewski Grzegorz, Systemy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

12. Zieliński Eugeniusz, Administracja rządowa i samorządowa w Polsce, Warszawa 2013.

Uwagi:

zajęcia prowadzone na platformie Google Meet, stały link przesyłany do grupy studenckiej za pośrednictwem USOS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wojnicki
Prowadzący grup: Jacek Wojnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w zagadnienia teorii i praktyki administracji publicznej w Polsce oraz innych państw europejskich.

W toku realizacji zajęć studenci zdobywają i pogłębiają wiedzę oraz uzyskują umiejętności poznawcze w zakresie funkcjonowania administracji publicznej. Poznają cechy, funkcje administracji, przesłanki działania sprawnej administracji. Ważną częścią zajęć jest analiza mechanizmów działania i zasad organizacji administracji publicznej oraz procesów modernizacyjnych, którym podlega system administracji publicznej. Studenci poznają aktualną strukturę organizacyjną i terytorialną administracji w Polsce oraz innych państw europejskich. Studenci poznają zagadnienia związane z kontrolą administracji. Ponadto uzyskują wiedzę na temat pracowników administracji publicznej: ścieżek wstąpienia i kariery w administracji a także znaczenia jakości służb publicznych dla sprawności i efektywności państwa.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Administracja publiczna - zagadnienia wstępne

2. Administracja publiczna w kontekście ładu konstytucyjnego

3. Ewolucja administracji publicznej - starożytność, przed Oświeceniem, monarchia absolutna, model weberowski oraz new public governance

4. Narodowe modele administracji publicznej - Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Szwecja oraz Stany Zjednoczone

5.Administracja publiczna w Polsce - I Rzeczypospolita, okres zaborów, II Rzeczypospolita, okres PRL, zmiany polityczno-ustrojowe po 1989 roku

6. Zasady tworzenia porządku organizacyjnego a funkcje administracji publicznej - administracja rządowa na szczeblu centralnym i terenowym, struktury administracji samorządowej

7.Organizacja i zasady działania administracji publicznej

8.Administracja w systemie politycznym państwa

9. Kadry w systemie administracji publicznej - służba cywilna, etyka w administracji, prawa i obowiązki urzędnicze, pragmatyka urzędnicza

10.Kontrola administracji publicznej -kontrola wewnętrzna, kontrola zewnętrzna

Literatura:

1. Chmaj Marek (red.), Administracja rządowa w Polsce, Warszawa 2012.

2. Czaputowicz Jacek (red.), Administracja publiczna w dobie integracji europejskiej, Warszawa 2008.

3. Dolnicki Bogdan, Samorząd terytorialny, Kraków 2012.

4. Hausner Jerzy (red.), Administracja publiczna, Warszawa 2011.

5. Izdebski Hubert, Kulesza Michał, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.

6. Knosala Ernest, Zarys nauki administracji, Warszawa 2010

7. Leoński Zbigniew, Nauka administracji, Warszawa 2010.

8. Leoński Zbigniew, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006.

9. Malec Jerzy, Malec Dorota, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003.

10. Ochendowski Eugeniusz, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013.

11. Rydlewski Grzegorz, Systemy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

12. Zieliński Eugeniusz, Administracja rządowa i samorządowa w Polsce, Warszawa 2013.

Uwagi:

zajęcia prowadzone na platformie Google Meet, stały link przesyłany do grupy studenckiej za pośrednictwem USOS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)