Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o państwie i polityce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D1NOPP
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka o państwie i polityce
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe (profil praktyczny)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawy wiedzy o państwie i polityce, podstawowe mechanizmy kształtujące procesy wewnątrz państw, jak i w środowisku międzynarodowym


Przedmiot prezentuje wiedzę o podstawowych definicjach i teoriach z zakresu nauki o polityce. Student na zajęciach zdobywa wiedzę na temat opisu, analizowania i uogólniania zjawisk politycznych; wykorzystywania teorii politycznych w działalności badawczej i praktycznej; porównywania instytucji i procesów politycznych.

Przedmiot ma przede wszystkim charakter propedeutyczny i jego cel stanowi wyposażenie studenta w terminologię zasadniczą dla nauki o polityce, stanowiącą bazę dla dalszego studiowania politologii. Celem jest biegłe, świadome i krytyczne posługiwanie się podstawowymi pojęciami.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot jako jeden ze wstępnych kursów na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych ma za zadanie wprowadzić studenta w świat pojęć z zakresu nauki o państwie i polityce. W trakcie realizacji przedmiotu student otrzyma wiedzę, która pozwoli mu interpretować zjawiska i procesy kształtowania się państw, jak też pozwoli dokonać mu oceny dotyczącej procesów wewnątrz państw. Ukazane będą procesy polityki odnoszące się do sfery wewnętrznej i zewnętrznej państw. Podczas wykładu i ćwiczeń przywoływana jest wiedza z zakresu teorii państw, teorii polityki, jak i praktyki odnoszącej się do kształtowania współczesnej rzeczywistości politycznej.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładu i ćwiczeń. Analizie poddany zostanie przedmiot oraz funkcje nauki o polityce, a także rozwój myśli politycznej i nauki o polityce z perspektywy historycznej, status politologii we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, jej literatura oraz metody badawcze. Zajęcia poświęcone będą podstawowym zagadnieniom nauki o polityce. Omówione zostanie pojęcie i istota państwa, koncepcje genezy państwa w wybranych doktrynach starożytnych, średniowiecznych, nowożytnych i współczesnych oraz typy i formy państw. Zdefiniowane zostaną pojęcia reżimu politycznego, formy rządów, ustroju terytorialnego państwa. Przeanalizowane zostaną pojęcia państwo, społeczeństwo, naród i jednostka oraz ich relacje w rozwoju historycznym; mniejszości narodowe i etniczne; naród jako wspólnota polityczna oraz naród jako wspólnota kulturowa. Państwo narodowe, jego przemiany. Przemiany w dziejach państwa: reforma, rewolucja, transformacja, integracja, globalizacja. Zamach stanu. Sposoby uprawiania polityki. Wzajemne relacje między państwem, polityką a wojną. Zależności między polityką a etyką. Pojęcie i koncepcje władzy politycznej oraz jej legitymizacji. Scharakteryzowane i poddane porównaniu zostaną reżimy demokratyczny, autorytarny i totalitarny. Omówione zostaną sposoby definiowania polityki i różnorodne jej koncepcje. Granice polityczności. Pojęcie systemu politycznego i jego elementy - główne ujęcia. Podstawowe kategorie polityki. Podmioty polityki. Działania polityczne. Stosunki polityczne. Instytucje polityczne. Decyzje polityczne. Wartości i normy polityczne. Kultura polityczna, jej komponenty i typy. Przywództwo polityczne.

Literatura:

Podstawowa literatura:

HEYWOOD A., Politologia, Warszawa 2010, rozdz. 1,2,4,5,6,7,8,19,18.

HEYWOOD A., Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa PWN 2009, r. 1,3, 4, 5, 7,8 12

Żyro T., Wstęp do politologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004

WINCZOREK P., Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 2005.

ZIELIŃSKI E., Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2006

Szostak W, Zarys teorii polityki, Toruń 2007

Szczupaczyński J., Władza i społeczeństwo, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 1995,

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

najważniejsze fakty, zjawiska oraz problemy z zakresu nauki o państwie i polityce,

metody i teorie w sposób zaawansowany wyjaśniające procesy zachodzące w stosunkach politycznych, identyfikuje podmioty stosunków politycznych

Student potrafi:

prawidłowo interpretować zjawiska polityczne, ekonomiczne, kulturowe, wojskowe i prawne , wykorzystując teoretyczną i empiryczną wiedzę zdobytą podczas zajęć,

merytorycznie argumentować, formułować spójne wnioski z wykorzystaniem specjalistycznego języka nauki polityce

Student jest gotów do:

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu przedmiotu

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu nauki o polityce oraz w zasięgania opinii ekspertów,

organizowania działań na rzecz promowania wiedzy dotyczącej wyzwań we współczesnym państwie

Student będzie potrafić:

Wiedza

1. Wyjaśnić mechanizmy polityki w procesie kształtowania się państw. Student zna podstawową terminologię w języku polskim i politologii, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych (K-W02)

2. Opanować podstawowe pojęcia z zakresu ewolucji państwa oraz relacji państwo-organizacje międzynarodowe. Student ma wiedzę o normach konstytucyjnych oraz o źródłach tych norm i zasadach oddziaływania na ludzkie zachowanie (K-W05)

Umiejętności

1. Wyjaśnić genezę, ewolucję kształtowania się państw. Student potrafi analizować procesy i zjawiska społeczne w wymiarze prawnym i politologicznych (K-U06)

2. Dokonać egzegezy tekstów literatury z zakresu nauki o państwie i polityce. Student analizuje w podstawowym zakresie proponowane rozwiązania konkretnych problemów z obszaru europeistyki i politologii (K-U08)

3. Dokonać analizy procesów kształtowania się państw i roli polityki w tych procesach

Kompetencje społeczne

1. Postrzegać państwo jako podstawowy i najważniejszy komponent życia zbiorowego społeczeństw. Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania odnoszącego się do celów edukacyjnych (K-K03)

2. Rozumieć i krytycznie odnosić się do roli polityki w tych procesach

3. Docenić różnorodność państw i umieć dokonać oceny roli polityki w ich rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

egzamin:

test pisemny trzy-częściowy (pytania otwarte i zamknięte, wielokrotnego wyboru), platforma Kampus, czas trwania 60 min.

ćwiczenia:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) - przygotowanie prezentacji na zaliczenie przedmiotu

zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izolda Bokszczanin-Gołaś
Prowadzący grup: Izolda Bokszczanin-Gołaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot jako jeden ze wstępnych kursów na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych ma za zadanie wprowadzić studenta w świat pojęć z zakresu nauki o państwie i polityce.

Pełny opis:

W trakcie realizacji przedmiotu student otrzyma wiedzę, która pozwoli mu interpretować zjawiska i procesy kształtowania się państw, jak też pozwoli dokonać mu oceny dotyczącej procesów wewnątrz państw. Ukazane będą procesy polityki odnoszące się do sfery wewnętrznej i zewnętrznej państw. Podczas wykładu i ćwiczeń przywoływana jest wiedza z zakresu teorii państw, teorii polityki, jak i praktyki odnoszącej się do kształtowania współczesnej rzeczywistości politycznej.

Wykład ma za zadanie:

- przedstawić systematyczna wiedzę potrzebna do zaliczenia przedmiotu,

- zapoznać studenta z podstawowymi pojęciami dotyczącymi kształtowania i rozwoju państw, oraz wpływu polityki na procesy przemian ustrojowych i systemowych,

-determinantów określających role państwa i organizacji międzynarodowych w środowisku międzynarodowym,

- roli i znaczenia polityki we współczesnym świecie,

- procesów wewnętrznych państwa określających jego działania,

- zapoznać z procesami kształtowania się kultury politycznej i elit politycznych

Zajęcia odbywają się w formie zdalnej (na platformie Google Meet)

Literatura:

Podstawowa literatura:

HEYWOOD A., Politologia, Warszawa 2010, rozdz. 1,2,4,5,6,7,8,19,18.

HEYWOOD A., Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa PWN 2009, r. 1,3, 4, 5, 7,8 12

Żyro T., Wstęp do politologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004

WINCZOREK P., Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 2005.

ZIELIŃSKI E., Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2006

Szostak W, Zarys teorii polityki, Toruń 2007

Szczupaczyński J., Władza i społeczeństwo, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 1995,

Uwagi:

dr hab. Izolda Bokszczanin-Gołaś

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izolda Bokszczanin-Gołaś
Prowadzący grup: Izolda Bokszczanin-Gołaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot jako jeden ze wstępnych kursów na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych ma za zadanie wprowadzić studenta w świat pojęć z zakresu nauki o państwie i polityce.

Pełny opis:

W trakcie realizacji przedmiotu student otrzyma wiedzę, która pozwoli mu interpretować zjawiska i procesy kształtowania się państw, jak też pozwoli dokonać mu oceny dotyczącej procesów wewnątrz państw. Ukazane będą procesy polityki odnoszące się do sfery wewnętrznej i zewnętrznej państw. Podczas wykładu i ćwiczeń przywoływana jest wiedza z zakresu teorii państw, teorii polityki, jak i praktyki odnoszącej się do kształtowania współczesnej rzeczywistości politycznej.

Wykład ma za zadanie:

- przedstawić systematyczna wiedzę potrzebna do zaliczenia przedmiotu,

- zapoznać studenta z podstawowymi pojęciami dotyczącymi kształtowania i rozwoju państw, oraz wpływu polityki na procesy przemian ustrojowych i systemowych,

-determinantów określających role państwa i organizacji międzynarodowych w środowisku międzynarodowym,

- roli i znaczenia polityki we współczesnym świecie,

- procesów wewnętrznych państwa określających jego działania,

- zapoznać z procesami kształtowania się kultury politycznej i elit politycznych

Zajęcia odbywają się w formie zdalnej (na platformie Google Meet)

Literatura:

Podstawowa literatura:

HEYWOOD A., Politologia, Warszawa 2010, rozdz. 1,2,4,5,6,7,8,19,18.

HEYWOOD A., Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa PWN 2009, r. 1,3, 4, 5, 7,8 12

Żyro T., Wstęp do politologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004

WINCZOREK P., Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 2005.

ZIELIŃSKI E., Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2006

Szostak W, Zarys teorii polityki, Toruń 2007

Szczupaczyński J., Władza i społeczeństwo, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 1995,

Uwagi:

dr hab. Izolda Bokszczanin-Gołaś

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)