Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia życia publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D1SOZP
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia życia publicznego
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe (profil praktyczny)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

brak założeń wstępnych, przedmiot obowiązkowy

Skrócony opis:

Po ukończeniu kursu student zdobędzie podstawy usystematyzowanej wiedzy z zakresu socjologii życia publicznego wraz z podstawami z zakresu socjologii ogólnej. Będzie rozumiał procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym społeczeństwie. Uczestnik konwersatorium przyswoi podstawowe pojęcia socjologiczne, nauczy się je adekwatnie definiować, rozumieć oraz nabędzie umiejętność stosowania ich w opisie i analizie rzeczywistości społecznej i politycznej w Polsce i na świecie. Ważny dydaktyczny cel stanowi wyposażenie studenta w elementarną wiedzę o współczesnych i klasycznych koncepcjach socjologicznych, a także wyrobienie podstawowych kompetencji interpretacji wyników badań socjologicznych dotyczących życia publicznego. Student przyswoi także wiedzę o wybranych problemach społecznych, a zwłaszcza współczesnego społeczeństwa polskiego, będzie je rozumiał, zauważał ich przejawy i wielowymiarowo interpretował.

Pełny opis:

Podstawowym celem kursu jest rozbudzenie i rozwój wyobraźni socjologicznej studenta. Składają się na nią wiedza, umiejętności i kompetencje. Student zostanie zaopatrzony w wiedzę o koncepcjach socjologicznych, definiowaniu i adekwatnym stosowaniu pojęć w opisie i analizie procesów i zjawisk społecznych w zakresie mikro- i makrosocjologii, statyki i dynamiki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki życia publicznego. Po ukończeniu kursu studenci powinni adekwatnie i wieloaspektowo identyfikować podstawowe problemy społeczne oraz dokonywać ich analizy w zakresie relacji: jednostka a społeczeństwo, relacji między małymi grupami społecznymi, relacji pomiędzy wielkimi elementami struktury społecznej – klasami i warstwami. Istotny element kształcenia stanowią zagadnienia związane z tożsamością jednostkową oraz tożsamościami zbiorowymi; student właściwie definiuje je i wskazuje ich determinanty oraz konsekwencje. Zajęcia uczą aktywnego poszukiwania źródeł faktów na temat zjawisk i procesów społecznych oraz ich syntetyzowania. Student adekwatnie rozpoznaje i samodzielnie komentuje wybrane współczesne globalne i lokalne procesy społeczne.

Tematyka zajęć:

1-5: Podstawowe pojęcia socjologii życia publicznego: sfera publiczna a sfera prywatna, społeczeństwo obywatelskie, obywatelstwo, integracja społeczna i narodowa, instytucje życia publicznego i ich ich "architektura", kultura obywatelska i kultura polityczna, wymiar narodowy, europejski i globalny życia publicznego, kryzysy współczesnego świata a Polska.

6-7: Lokalny wymiar życia publicznego

8: Regionalny wymiar życia publicznego

9-10: Społeczeństwo obywatelskie w praktyce

11-13: Partycypacja obywatelska i wyborcza, podziały społeczno-polityczne

14-15: Tematy uzupełniające

Szacowana całkowita liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla zajęć efektów kształcenia to ok. 90 godzin. Konwersatorium obejmuje 30 godzin, czas potrzebny na przygotowanie do zajęć stanowi 45 godzin (opracowanie i przyswojenie literatury przedmiotu oraz samodzielne studia źródeł), z kolei 15 godzin to czas niezbędny na powtórzenie i przygotowanie się do kolokwium końcowego.

Literatura:

1/ A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, Rozdział: Co to jest socjologia?, podrozdział: Socjologiczne spojrzenie na świat, Do czego socjologia może nam się przydać w życiu?, s. 26-30.

2/ E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, Wstęp, s. 10-18.

3) E. Babbie, Istota socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

4) H. Domański, Struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004. (szczególnie rozdziały o ruchliwości społecznej nr 12 i 14).

5) S. Ossowski, O ojczyźnie i narodzie, Warszawa 1984, fragment: Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny.

6) A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, rozdz. I.

7) C. Trutkowski, S. Mandes, Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s. 13-80.

8) M. Marody i inni , Społeczeństwo na zakręcie. Zmiany postaw i wartości Polaków w latach 1990-2018, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019, rozdz. 1 i 2.

9). R. Markowski, Rozwój rozłamów socjopolitycznych: Determinanty i konsekwencje, Wydawnictwo IFiS PAN, 2009.

10) A Gendźwiłł, Wybory lokalne w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2020, s. rozdział I, II, V.

11) R. Matyja, Rywalizacja polityczna w Polsce, rozdz. I i II.

12) A. Bejma, W. Łukowski, I. Sadowski, Studia Politologiczne nr 29, Warszawa 2013, Podział społeczno-polityczny.

13) Analizy wytwarzane przez think tanki, ośrodki badań społecznych, szczególnie w kontekście wyborów samorządowych i krajowych.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

EK1. Zna i rozumie charakter życia publicznego w ujęciu politologicznym i socjologicznym w zróżnicowanych jego wymiarach: kulturowym, przestrzennym, psychospołecznym. Zna dynamikę podmiotów życiu publicznego i relacje między nimi (partie polityczne, społeczeństwo obywatelskie, instytucje publiczne) (W01

EK2. zna i rozumie rolę człowieka jako aktywnego aktora życia publicznego, ograniczenia i możliwości pełnienia takiej roli (W03).

UMIEJĘTNOSCI

EK3. potrafi obserwować, interpretować i analizować oraz opisać procesy i zjawiska zachodzące w sferze życia publicznego na różnych poziomach: lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym, odnosząc to do szerszego kontekstu międzynarodowego (U01).

EK4.przygotowywać prace pisemne i zbiorowe w języku polskim i angielskim dotyczące różnych aspektów życia publicznego w Polsce (U09).

EK5. umie tworzyć możliwe scenariusze procesów zachodzących w życiu publicznym zarówno w warunkach konsolidacji demokracji jak również zagrożeń i dysfunkcji (U04).

EK6. umie traktować uzyskane umiejętności jako etap w procesie uczenia się przez całe życie zarówno w pracy zawodowej jak i w rolach związanych z udziałem w życiu publicznym (U06).

EK7. potrafi analizować alternatywne rozwiązania konkretnych problemów związanych z funkcjonowaniem życia publicznego w kontekście konsolidacji porządku demokratycznego jak i możliwych zagrożeń dla niego (U07).

KOMPETENCJE

EK8. jest gotów do pełnienia ról społecznych w sferze życia publicznego, wiązania tych ról z własnym etosem obywatelskim (K01).

EK9. jest gotów pełnienia ról zawodowych zarówno bezpośrednio w różnych instytucjach życia publicznego, jak również pełnienia innych ról zawodowych przy rozumieniu ich znaczenia dla dobrostanu społecznego (K02).

EK10. inicjuje i określa priorytety służące określonemu przez siebie i innych traktowania życia publicznego jako wyjątkowego dobra (partycypacja, zaangażowanie, rozumienie reguł demokracji (K03).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z przedmiotu jest wypadkową: obserwacji i ewaluacji intensywności i jakości aktywności studenta podczas zajęć na zajęciach, jego obecności i wyników kolokwium końcowego.

Metody oceny pracy studenta * - Liczba punktów/udział w ocenie końcowej

1/ ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – dodatkowo premiowane: 15%

2) wynik końcowego testu: 85%

* Dodatkowym warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest jednoczesne spełnienie poniższych kryteriów:

a) obecność na zajęciach, która dopuszcza maksymalnie 2 nieobecności studenta,

b) udział w końcowym kolokwium z wynikiem pozytywnym.

Załącznik:

Wskaźniki końcowej oceny studenta dla przedmiotu

Ocena - Algorytm oceny końcowej

2 - 50% i poniżej

3*** - powyżej 50%, ale nie więcej niż 60%

3,5 - powyżej 60%, ale nie więcej niż 70%

4 - powyżej 70%, ale nie więcej niż 80%

4,5 - powyżej 80%, ale nie więcej niż 90%

5 - Powyżej 90%

*** Student opanował wszystkie efekty kształcenia ujęte w sylabusie.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Łukowski
Prowadzący grup: Wojciech Łukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)