Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D1WSEK
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do ekonomii
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe (profil praktyczny)
Strona przedmiotu: https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=2105-PP-L-D1WSEK
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z zakresu makro i mikroekonomii, z podstawowymi teoriami, modelami oraz metodami analizy. Przedstawienie najważniejszych pojęć, twierdzeń i mechanizmów makro i mikroekonomii niezbędnych do analizy rzeczywistości gospodarczej i zasad funkcjonowania rynku. Kształtowanie umiejętności wykorzystania podstawowych narzędzi ekonomicznych do opisu realnych problemów ekonomicznych. Kształtowanie umiejętności rozumienia tekstów ekonomicznych i posługiwania się językiem ekonomicznym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Przedmiot ekonomii.

2. Rynek - popyt, podaż.

3. Podstawy teorii zachowania konsumenta.

4. Podstawy teorii przedsiębiorstwa.

5. Typy rynku (formy konkurencji).

6. Rola państwa w gospodarce. Zawodności rynku, zawodności państwa.

7. Produkt i dochód narodowy.

8. Czynniki wzrostu gospodarczego.

9. Cykl koniunkturalny.

10. Budżet państwa i polityka budżetowa.

11. Pieniądz i polityka pieniężna.

12. Inflacja i polityka antyinflacyjna.

13. Rynek pracy.

14. Handel zagraniczny.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do ekonomii: przedmiot ekonomii i metoda badań ekonomicznych, ekonomia pozytywna i normatywna, mikro- i makroekonomia, prawa ekonomiczne, potrzeby, dobra, usługi i produkcja.

2. Pojęcie gospodarowania. Czynniki produkcji, rzadkość zasobów, koszt alternatywy, racjonalność gospodarowania i rachunek ekonomiczny.

3. Mechanizm działania gospodarki rynkowej: pojęcie rynku, podział rynku, sektory gospodarek, typy gospodarek.

4. Analiza rynku: popyt (definicja, funkcja popytu, czynniki kształtujące popyt, zmiany popytu), podaż (definicja, funkcja podaży, determinanty podaży, zmiany podaży), cena (rodzaje i funkcje na rynku). Równowaga rynkowa i proces jej osiągania, sytuacje braku równowagi na rynku, zjawisko nadprodukcji i niedoboru. Reakcje popytu i podaży na zmiany cen i dochodów.

5. Przedsiębiorstwo i rachunek ekonomiczny.

6. Rola państwa w gospodarce (interwencjonizm państwowy, budżet państwa).

7. Wprowadzenie do makroekonomii: główne problemy makroekonomiczne, sposoby i problemy mierzenia efektów gospodarowania w makroskali.

8. Rynek pracy w gospodarce rynkowej.

9. Kapitał ludzki.

10. Inflacja i bezrobocie.

11. Handel zagraniczny

12. Pieniądz i polityka pieniężna

13. Inflacja i polityka antyinflacyjna

14. Czynniki wzrostu gospodarczego

Literatura:

Begg, D., Fisher S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, Warszawa: PWE 2003.

Beksiak, J. , Ekonomia. Kurs podstawowy, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2007.

Masaki F.S., Ekonomia dla bystrzaków, Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2007.

Ingham, Geoffrey, Kapitalizm, Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2011.

Milewski R. Kwiatkowski E. (red.) Podstawy ekonomii, Warszawa: PWN, 2008.

Morawski W. Konfiguracje globalne: struktury, agencje, instytucje, Warszawa: PWN, 2010.

Aldridge A. Rynek, Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2006.

Anderson, Ch., Długi ogon. Ekonomia przyszłości – każdy konsument ma głos, Poznań: Media Rodzina, 2008.

Cieślik J. Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne , 2006

Chmielewski P., Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych, Warszawa: Poltext, 2011.

Ekonomista, czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia założone w roku 1900, Wydawnictwo Key Text.

Gąciarz B., Mamak-Zdanecka M., Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy, Łódź: Printpap, 2011.

Mises L., Teoria a historia. Interpretacja procesów społeczno-gospodarczych, Warszawa: PWN, 2011.

Morawski W., Socjologia ekonomiczna, Warszawa: PWN, 2001.

Morris Stephen, Devlin Nancy, Parkin David, Ekonomia w ochronie zdrowia, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Polska, 2011.

Free Lunch D.S., Ekonomia dobrze przyrządzona, Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2007.

Thurow L., Robert L. Heilbroner R.L., Ekonomia od podstaw. Wszystko co powinieneś wiedzieć o gospodarce, Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2006.

Wrona J. Słownik geografii społeczno-ekonomicznej, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2012.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu zajęć:

W zakresie wiedzy:

- ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę o podstawach metodologii nauk ekonomicznych, przedstawieniu głównych problemów ekonomicznych Polski i świata i, ich miejscu w systemie nauk społecznych, a szczególne współdziałaniu wyników gospodarki rynkowej kraju; ma wiedzę zorientowaną na zastosowaniu praktycznym w sferze gospodarczej działalności poszczególnego obywatela, przedsiębiorstwa, kraju i gospodarki Unii Europejskiej. [K_W01].

W zakresie umiejętności:

- posiada umiejętności obserwacji i analizy tendencji rozwoju głównych mikro i makroekonomicznych wyników gospodarki kraju. Potrafi analizować i opisywać ekonomiczno-społecznych procesy i zjawiska, w tym dotyczące sfery ekonomicznej w Europie i wewnątrz państw europejskich. Potrafi analizować mechanizm funkcjonowania gospodarki kraju zwłaszcza poprzez działalność głównych organów kontroli i regulacji [K_U01].

W zakresie kompetencji:

- potrafi prawidłowo interpretować i analizować główne makro- i mikroekonomiczne wyniki we współczesnej gospodarce kraju i całego światu. Posiada chęć pokazania sposobu rozwiązania problemów ekonomicznych na różnych poziomach gospodarki rynkowej [K_K01].

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie średnią ważoną z oceny z ćwiczeń (2/3) i oceny z egzaminu (1/3).

30% z egzaminu ustny.

70% wyniki pracy na zajęciach (ćwiczeń).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iryna Pavlenko
Prowadzący grup: Iryna Pavlenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iryna Pavlenko
Prowadzący grup: Iryna Pavlenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)