Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Źródła informacji europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D1ZIEU
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Źródła informacji europejskiej
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe (profil praktyczny)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przybliżenie oficjalnych oraz nieoficjalnych źródeł informacji, dostarczających wiedzy na temat Unii Europejskiej i innych struktur współpracy europejskiej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest omówienie i charakterystyka komunikowania publicznego w Unii Europejskiej, które służy wymianie informacjami, i jest formą realizacji interesu społecznego i obywatelskiego. W trakcie zajęć charakteryzowane są najważniejsze sieci informacyjne, witryny internetowe i bazy danych Unii Europejskiej oraz innych podmiotów, dostarczające informacji na tematy europejskie. Istotne miejsce odgrywa również praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie zajęć.

Zajęcia prowadzone w sposób tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i filmów. W ramach zajęć organizowane są spotkania z przedstawicielami sieci informacyjnych, osobami odpowiedzialnymi za realizację polityki informacyjnej UE, a także debaty i symulacje.

Tematyka zajęć:

1. Informacja – czym jest? Charakterystyka gatunku. Wykorzystanie informacji przez instytucje UE.

2. Komunikowanie publiczne. Definicja pojęcia, cele komunikowania publicznego, polityka komunikacyjna, organizacja komunikacji publicznej i jej znaczenie dla obywateli. Informacja w administracji publicznej.

3. Założenia polityki informacyjnej UE – Strategia informacyjna UE i jej realizacja.

4. Polityka UE w zakresie dostępu do dokumentów. Możliwości uzyskiwania dostępu do informacji w UE.

5. Rola Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w realizacji polityki informacyjnej UE. Unijne służby prasowe odpowiedzialne za politykę informacyjną.

6. Wykorzystanie Internetu jako kanału przekazywania informacji i promocji na temat działań UE. Prezentacja i omówienie najważniejszych witryn instytucji i organów Unii Europejskiej oraz baz danych: Eurlex, Europa.eu, Eurostat, Eurobarometr, Find-eR, Biuro Oficjalnych Wydawnictw Unii Europejskiej.

7. Sieci Informacyjne UE (dla obywateli, dla konsumentów i przedsiębiorców, edukacyjne) – cele wyznaczone do realizacji, podstawy działalności, zadania, ocena działalności (Europe Direct, Team Europe, Euro Team, EURES, Euroguidance, Euraxess, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich w Europie (ECC-Net), Europass, Eurydice, Euroguidance, Eurodesk).

8. Euro News, EURANET PLUS – jako narzędzia polityki informacyjnej UE.

9. Nieoficjalne źródła informacji: EUobserver, VoxEurop (https://voxeurop.eu/pl/), European press roundup (https://www.eurotopics.net/en/), „Politico Europe”, Euractiv.

10. Nieoficjalne źródła informacji europejskiej – Think Tanki (np. Centre for European Policy Studies, Notre Europe, Bruegel, Centre for European Reform, Institute for European Politics, WiseEuropa Institute).

11. Źródła informacji dla dziennikarzy: Press korner (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/en?keywords=polska&dotyp=0#news-block), EU Newsroom, https://europa.eu/newsroom/about_en), Europe by Satellite.

12. Analiza blogów i stron europosłów i komisarzy, a także ich aktywności w Social Media.

13. Kampanie społeczne na temat UE jako źródło informacji.

Szacunkowa, całkowita liczba godzin, które student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów kształcenia:

Udział w zajęciach: 30 godzin;

Przygotowanie do testów: 10 godzin;

Przygotowanie do zajęć i wykonanie zadań, wskazanych przez prowadzącą: 10 godzin;

Przygotowanie prezentacji: 10 godzin.

Razem: 60 godzin

Literatura:

Brzoska P. Unia w sieci, w: M. Jas-Koziarkiewicz (red. naukowa), Informacja – jaka i dlaczego w UE?, Rambler, Warszawa 2017.

Dobek-Ostrowska B., Wiszniowski R., Teoria komunikowania publicznego i politycznego. Wprowadzenie, Wrocław 2007.

Hudzik J. P., Woźniak W. (red.), Sfera publiczna – Kondycja – przejawy – przemiany, Lublin 2006.

Jakubowicz K., Unia Europejska a media. Między kulturą a gospodarką, Warszawa 2010.

Jas-Koziarkiewicz M. Prawne i instytucjonalne podstawy polityki informacyjnej Unii Europejskiej, „Przegląd Europejski” nr 2/2015, http://en.przegladeuropejski.wdinp.uw.edu.pl/zasoby/pliki/36/2-Jas.pdf.

Jas-Koziarkiewicz M., Best Practices in Communicating About the European Union, “Przegląd Europejski” 1/(2017).

Jas-Koziarkiewicz M., Euranet Plus, Europejski głos w Twoim domu. Radio w procesie europeizacji, Warszawa 2019.

Jas-Koziarkiewicz M., Europe Direct jako narzędzie strategii informacyjnej Unii Europejskiej w XXI w., (w:) Komunikowanie masowe i polityka medialna w epoce globalizacji i cyfryzacji – aspekty międzynarodowe, J. Adamowski, A. Jaskiernia (red.) Warszawa 2013.

Jas-Koziarkiewicz M., Information on demand. Evaluation of the European Union’s information policy done by journalists, “Przegląd Europejski” nr 4/2015, http://en.przegladeuropejski.wdinp.uw.edu.pl/zasoby/pliki/38/1-Jas.pdf

Jas-Koziarkiewicz M., Kiedy wydarzenie może stać się newsem? Gatekeeping i selekcja źródeł informacji w komunikowaniu o Unii Europejskiej, „Zeszyty Prasoznawcze” 2 (2017).

Jas-Koziarkiewicz M., Polish young people about the presence of EU topics in the media. “Problemi dell'informazione” 2019b, 1, s. 175–198.

Jas-Koziarkiewicz M., Polityka informacyjna Unii Europejskiej – strategie, narzędzia i ocena realizacji, (w:) Europa dla młodych – szansa ou d’illusion, Ł. Zamęcki, A. Olejniczak (red.), Warszawa 2013.

Jas-Koziarkiewicz, M., Polish opinion weeklies about Brexit in 2015 and 2016, “On-line Journal Modelling the New Europe” 2019c, no. 29.

Jurga-Wosik E., Polityka informacyjna i dostęp do dokumentów w instytucjach Unii Europejskiej, „Przegląd Politologiczny” nr 4/2012.

Kamiński I., Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Kraków 2006.

Kwiecień A., Co Kowalski wie o funduszach europejskich i jaki ma stosunek do Unii Europejskiej?, w: M. Jas-Koziarkiewicz (red. naukowa), Informacja – jaka i dlaczego w UE?, Rambler, Warszawa 2017.

Malinowska K., Spotkania z Europą – jak o Parlamencie Europejskim można opowiadać obywatelom?, w: M. Jas-Koziarkiewicz (red. naukowa), Informacja – jaka i dlaczego w UE?, Rambler, Warszawa 2017.

Michailidou, A.. 2019. “The Role of the Internet in the European Union's Public Communication Strategy and the Emerging European Public Sphere” Chapter 1 Theoretical framework https://hdl.handle.net/2134/3055.

Ogonowska A., Źródła informacji o Unii Europejskiej. Zarys problematyki, Warszawa 2006.

Shishko B., Unia w sieci – platformy informacyjne UE w praktyce, w: M. Jas-Koziarkiewicz (red. naukowa), Informacja – jaka i dlaczego w UE?, Rambler, Warszawa 2017.

Strony i witryny internetowe sieci informacyjnych.

Efekty uczenia się:

Student po zajęciach:

WIEDZA:

1. Zna relację pomiędzy administracją a naukami o polityce w szczególności w kontekście komunikacji publicznej i jej praktycznymi aspektami w sferze działalności administracyjno-urzędniczej i przedsiębiorczości (K_W01);

2. Zna najważniejsze bazy danych i serwisy informacyjne Unii Europejskiej i innych instytucji i organizacji europejskich (K_W11, K_W13);

3. Zna i rozumie prawo ochrony własności intelektualnej (K_W10, K_W13);

4. Zna i rozumie zasady związane z uzyskiwaniem dostępu do informacji jawnej w UE (K_W13);

5. Zna i rozumie zasady związane z wykorzystywaniem materiałów i danych naukowych i administracyjno urzędniczych w obszarze UE z poszanowaniem praw ochrony własności intelektualnej (K_W11).

UMIEJĘTNOŚCI:

6. Potrafi posługiwać się siatką pojęciową i nazewnictwem instytucji Unii Europejskiej (K_U02);

7. Potrafi wyszukiwać i selekcjonować informacje o Unii Europejskiej i Europie z wykorzystaniem zróżnicowanych źródeł (K_U03);

8. Potrafi dokonać analizy praktycznych problemów społecznych właściwych dla studiów europejskich i miejsca pracy w administracji publicznej z wykorzystaniem metod właściwych dla politologii i prezentować jej wyniki (K_U03; K_U08);

9. Potrafi przygotować, również w grupie, informacje i komunikaty ustne i pisemne w języku polskim dotyczące zagadnień politycznych i społecznych Unii Europejskiej z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki (K_U03; K_U09).

POSTAWY:

10. Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę na tematy europejskie i dąży do jej poszerzenia (K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem wstępnym uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności). Osoby, które przekroczą ten limit nie będą klasyfikowane. Nieobecność (w ramach limitu) nie zwalnia z obowiązku dostarczenia na czas prezentacji lub prac! Wszystkie prace realizujemy w grupach i przesyłamy za pośrednictwem platformy Kampus (1 osoba z grupy).

Ocena wynika z sumy możliwych do uzyskania punktów i uzależniona jest od spełnienia poniższych kryteriów:

1. Bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność (do 10 pkt), realizacja zadań zleconych (zadanie 1 i 5 wyceniono na 10 pkt, pozostałe na 2 punktów) – 46 pkt;

2. Egzamin – 40 pkt (z egzaminu student musi uzyskać co najmniej 60%, by uzyskać zaliczenie z przedmiotu). Egzamin będzie miał formę testu. Student będzie mieć do wykonania dwa zadania praktyczne związane z poszukiwaniem informacji, dodatkowo udzielić będzie musiał odpowiedzi na pytania zamknięte;

3. Przygotowanie referatu na jeden z tematów, przesyłamy ją za pośrednictwem platformy Kampus14 pkt.

W przypadku uzyskania niewystarczającej liczby punktów ze wszystkich ocenianych elementów student otrzymuje ocenę niedostateczną. Student w poprawkowej sesji egzaminacyjnej będzie mógł przystąpić do zaliczenia poprawkowego w formie testu. Oceny z zajęć zostaną wpisane do USOSA do końca sesji egzaminacyjnej.

4 SKALA OCEN

Ocena bardzo dobra 87 – 100 pkt

Ocena dobra plus 80 – 86 pkt

Ocena dobra 75 – 79 pkt

Ocena dostateczna plus 70 – 74 pkt

Ocena dostateczna 51 – 69 pkt

Ocena niedostateczna 0 – 50 pkt

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Jas-Koziarkiewicz
Prowadzący grup: Marta Jas-Koziarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Jas-Koziarkiewicz
Prowadzący grup: Marta Jas-Koziarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)