Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etykieta i protokół dyplomatyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D4EIPD
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etykieta i protokół dyplomatyczny
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z problematyką protokołu dyplomatycznego i ceremoniału jako techniki pracy służby zagranicznej. Przedstawi podstawy skodyfikowane i zwyczajowe protokołu. Zaznajomi z pracą protokołu dyplomatycznego: precedencją stanowisk kierowniczych, korpusu dyplomatycznego i organizacji międzynarodowych, organizacją wizyt oficjalnych, uroczystości i przyjęć. Etykieta w kontaktach oficjalnych, służbowych oraz życiu prywatnym.

Pełny opis:

i. Protokół dyplomatyczny; definicje, pochodzenie i zakres pojęcia.

ii. Historyczny rozwój form dyplomatycznych od średniowiecza, dyplomacja bizantyjska i dyplomacja papieska, powstanie stałych misji dyplomatycznych, kongres wiedeński, historia dyplomacji polskiej

iii. Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych. Przywileje i immunitety dyplomatyczne oraz konsularne, rodzaje immunitetów, obowiązek przestrzegania prawa państwa przyjmującego i jego nadużywania. Wydalenie dyplomaty.

iv. Pojęcie precedencji, precedencja państwowa, precedencja w organizacji międzynarodowej, rangi szefów misji dyplomatycznych i ich precedencja. Etykieta flagowa. Ordery i odznaczenia.

v. Misja dyplomatyczna. Dyplomacja dwustronna i wielostronna. Ambasador, szef misji i personel. Przedstawicielstwo dyplomatyczne. Uwierzytelnienie ambasadora. Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających. Paszporty dyplomatyczne, legitymacje dyplomatyczne

vi. Wizyty jako realizacja celów polityki zagranicznej, typy wizyt, program i organizacja wizyty oficjalnej głowy państwa lub szefa rządu, spotkania wielostronne, szczyty i konferencje międzynarodowe

vii. Przyjęcie jako forma pracy dyplomatycznej, rodzaje przyjęć, typy stołów i rozsadzanie, nakrycie i sztućce, zasady zachowania się przy stole, toasty, podawanie do stołu, wina. Menu, dobór dań i win. Ograniczenia żywieniowe. Zaproszenia.

viii. Język dyplomatyczny i zasady komunikowania. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Korespondencja dyplomatyczna, rodzaje pism dyplomatycznych, notyfikacja, netykieta czyli zasady korespondencji elektronicznej. Tytulatura w korespondencji i rozmowie. Wizytówki.

ix. Etykieta i savoir vivre na co dzień, powitania, przedstawianie, prowadzenie rozmowy, rozmowy telefoniczne, spotkania, upominki, kwiaty strojów i dodatków. Ubiory. Typy strojów i zasady ich doboru do czasu i okazji. Wskazania elegancji. Określenia typów strojów w dyplomacji i w biznesie

Literatura:

Orłowski T., Protokół dyplomatyczny: między tradycją a nowoczesnością, Warszawa 2015

Orłowski T., Polski protokół dyplomatyczny w stulecie odzyskania niepodległości, Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 1/2019

Feltham R., Diplomatic Handbook, Leiden 2004, rozdz. Protocol and Procedure

Serres J., Manuel pratique de protocole, Paris 2016.

French M., United States Protocol. The Guide to Official Diplomatic Etiquette, Littlefield 2010

Prezentacje do zajęć przygotowane przez wykładowcę

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu zajęć

W zakresie wiedzy:

- ma pogłębioną wiedzę o zmieniającej się roli dyplomacji w realizacji polityki zagranicznej państwa wymagających ewolucji własnych metod, w tym technik protokołu dyplomatycznego [KW_02], [KW_04], [KW_05]

- uzyskał rozumienie znaczenia właściwej komunikacji oraz stosownych zachowań w kontaktach międzyludzkich, a szczególnie z przedstawicielami państw w warunkach integracji europejskich oraz poszanowania różnorodności kulturowej [K_W03] [K_W04] [K_W08]

- posiada znajomość stosowania praw skodyfikowanych oraz zasad zwyczajowych składających się na protokół i etykietę dyplomatyczną w państwach członkowskich i instytucjach UE [KW_01] [KW_05]

W zakresie umiejętności

- posiada umiejętność rozumienia sposobów realizacji polityki zagranicznej państwa zarówno na płaszczyźnie stosunków bilateralnych jak i współpracy multilateralnej w ramach Unię Europejskiej [K_U01]

- posiada umiejętność rozumienia organizacji i przebiegu wydarzeń o charakterze protokolarnym i właściwego udziału w nich [K_U02]

- posiada umiejętność obserwacji procesów politycznych odbywających się w ramach integracji europejskiej oraz kontaktów zewnętrznych [K_U03;]

- posiada umiejętność właściwie uczestniczyć w wydarzeniach publicznych, skutecznie komunikować, przestrzegać zasad dobrego wychowania, dostosować ubiór do czasu i okoliczności [K_U05]

- posiada umiejętność organizacji i zarządzania kontaktami zawodowymi [K_U06]

W zakresie kompetencji:

- potrafi rozwijać kompetencje w zakresie komunikacji międzyludzkiej w grupie o zróżnicowanej strukturze i interesach pełniąc w niej różne role [K_K01]

- potrafi korzysta z doświadczeń i tradycji polskiej protokołu dyplomatycznego, zasad dobrego wychowania i etykiety w organizacji pracy grupy i w kontaktach międzynarodowych [K_K02]

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu urzędnika i pracownika administracji na bazie przepisów prawa [K_K04]

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w zajęciach.

Pisemny test wiedzy jednej poprawnej odpowiedzi. Warunkiem zaliczenia jest udzielenie więcej niż 55% poprawnych odpowiedzi na pytania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Orłowski
Prowadzący grup: Tomasz Orłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)