Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawa obywatela UE w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D4POUE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawa obywatela UE w praktyce
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów nie tylko z wachlarzem praw przysługujących obywatelom państw członkowskich z tytułu posiadanego przez nich obywatelstwa Unii Europejskiej, ale również z praktycznymi instrumentami wykonywania tych praw. Konwersatorium będzie obejmowało zatem takie zagadnienia jak demokracja przedstawicielska, prawa wyborcze czy rozwiązywanie problemów w ramach unijnego systemu kontroli pozasądowej.

Pełny opis:

Geneza i rozwój ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej

Obywatelstwo Unii Europejskiej - zakres przysługujących praw

Realizacja praw obywatela UE – demokracja przedstawicielska w UE

Prawo do swobodnego poruszania się i pobytu w Unii Europejskiej

Europejski Korpus Solidarności

Rozwiązywanie problemów obywateli na rynku wewnętrznym – system SOLVIT

Realizacja praw wyborczych obywatela UE

Realizacja prawa do zgłoszenia europejskiej inicjatywy obywatelskiej przez obywateli UE

Pozasądowa ochrona praw obywatela UE – Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego

Literatura:

Cieleń A., Prawa polityczne obywateli Unii Europejskiej, 2008

Cieleń A., Szymański A., Obywatelstwo Unii Europejskiej, 2004

Fobe A., Obywatelstwo europejskie: pytania i odpowiedzi, 2003

Gniadzik M., Ewolucja statusu obywateli Unii wobec państwa przyjmującego i państwa pochodzenia w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 2018

Grochalski S., Status prawny obywatela Unii Europejskiej, 2011

Grochalski S., Obywatel w Unii Europejskiej, 2006

Kamiński J., Małecki M., Co warto wiedzieć o prawach obywatela w Unii Europejskiej, 2004

Kancelaria Sejmu. Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej, Obywatelstwo Unii Europejskiej, 2008

Konopacki S., Obywatelstwo europejskie w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 2005

Mielnik B., Obywatelstwo Unii Europejskiej, 2000

Poptcheva E.-M., Multilevel citizenship: the right to consular protection of EU citizens abroad, 2014

Skomerska-Muchowska I., Wyrozumska A., Obywatel Unii, 2010

Witkowska M. (red.), Społeczeństwo obywatelskie w procesie integracji europejskiej, 2009

Wojnarska-Krajewska E., Obywatelstwo Unii Europejskiej, 2015

Wojtaszczyk K.A., Szymańska J. (red.), Deficyt demokracji w Unii Europejskiej, 2012

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent zna i rozumie rolę człowieka i obywatela jako konstytuujących zróżnicowane struktury społeczno-zawodowe, ich status i prawa oraz zasady ich funkcjonowania w tych strukturach w wymiarze krajowym i europejskim K_W03;

Absolwent zna i rozumie cechy norm prawnych i społecznych konstytuujących i regulujących europejskie struktury i instytucje społeczne, w tym prawo ochrony własności intelektualnej oraz źródła tych norm, ich specyfikę, ewolucję i oddziaływanie na ludzkie zachowanie K_W10;

Umiejętności:

Absolwent potrafi obserwować, interpretować, analizować oraz opisać procesy i zjawiska społeczne, w tym związki pomiędzy zjawiskami i procesami sfery politycznoadministracyjnej i społeczno-ekonomicznej w Europie i wewnątrz państw europejskich K_U01;

Absolwent potrafi posługiwać się siatką pojęciową i nazewnictwem instytucji i procedur w Unii Europejskiej K_U02;

Absolwent potrafi analizować uwarunkowania i mechanizmy funkcjonowania wybranych instytucji unijnych i instytucji państw członkowskich K_U03;

Absolwent potrafi posługiwać się systemami normatywnymi o charakterze powszechnym oraz wybranymi normami i regułami właściwymi dla wybranych instytucji i struktur w celu właściwego zarządzania i kierowania instytucją i jej sprawami oraz rozwiązywania zadań z zakresu ich kompetencji K_U05;

Absolwent potrafi zarządzać stanowiskiem pracy z wykorzystaniem umiejętności zdobytych w trakcie kształcenia i realizacji praktyk zawodowych, działać w sposób przedsiębiorczy oraz realizować ideę uczenia się przez całe życie K_U06;

Absolwent potrafi analizować rozwiązania konkretnych problemów z obszaru społecznego, politycznego, ekonomicznego oraz proponuje skuteczne i etyczne sposoby rozstrzygnięcia tych problemów K_U07;

Absolwent potrafi opracowywać i prezentować wyniki badań naukowych i wykorzystywać je do analizy i rozwiązywania problemów naukowych oraz wdrażania rozwiązań praktycznych problemów społecznych właściwych dla studiów europejskich i miejsca pracy w administracji publicznej K_U08;

Absolwent potrafi przygotowywać prace pisemne indywidualnie i zespołowo w języku polskim i angielskim dotyczące zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki K_U09;

przygotować indywidualnie i zespołowo wystąpienia ustne w języku polskim i angielskim dotyczące zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki K_U10;

Kompetencje społeczne:

Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy i wzbogacenia doświadczenia zawodowego przez całe życie K_K01;

Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, budowania tradycji zawodowej oraz współdziałania w grupie o zróżnicowanej strukturze i zadaniach, wymagając od siebie i innych zasad etyki K_K02;

Absolwent jest gotów do inicjowania i określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie i innych zadania odnoszącego się do celów społecznych i na rzecz interesu publicznego K_K03;

Absolwent jest gotów do prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu urzędnika i pracownika administracji na bazie przepisów prawa i kodeksów wewnętrznych K_K04;

Absolwent jest gotów uczestniczy w inicjatywach obywatelskich i projektach uwzględniając ich konsekwencje o charakterze społeczno-politycznym i ekonomicznym K_K05.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- Praca roczna (aktywność + realizacja projektów)

- Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Boiret
Prowadzący grup: Karolina Boiret
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)