Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Służba cywilna w Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D4SCUE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Służba cywilna w Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami służby cywilnej UE. Porusza następujące zagadnienia: istota

służby cywilnej, rola administracji publicznej w państwach UE, rynkowe metody zarządzania a administracja publiczna, modele relacji władza

polityczna a administracja publiczna, problemy relacji władza polityczna a służba cywilna, jawność administracji publicznej w UE, zagrożenia

dla administracji publicznej w UE, obraz urzędników w oczach opinii publicznej, modele służby cywilnej - model kariery, model pozycyjny,

model mieszany.


Celem przedmiotu jest również omówienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem instytucji służby cywilnej w Polsce oraz wybranych państwach Unii Europejskiej. Analizie poddane zostaną również kluczowe aksjomaty służby cywilnej oraz wyzwania stojące przed tą instytucją.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Treści kształcenia - prezentacja i analiza systemów służby cywilnej; rozumienie problemów relacji władza polityczna a administracja publiczna; analizowanie jawności, otwartości i przejrzystości w administracji publicznej; rozróżnianie specyfiki służby cywilnej w krajach demokratycznych i czynników kształtujących współczesną służbę cywilną.

Pełny opis:

1. Istota służby cywilnej w demokratycznym państwie prawnym

2. Modele służby cywilnej: model zamknięty, model otwarty oraz model hybrydowy.

2. 1. Paradygmaty zarządzania w administracji publicznej

3. Aksjomaty służby cywilnej: neutralność polityczna (vs. polityzacja i upartyjnienie), bezstronność, rzetelność, zawodowość

4. Ewolucja systemu służby cywilnej w Polsce - analiza rozwiązań z okresu II i III RP

5. Służba cywilna w instytucjach UE

6. Status pracownika i urzędnika służby cywilnej

7. Etyka w administracji publicznej i służbie cywilnej

8. Wyzwania modernizacyjne służby cywilnej

9. Służba cywilna w wybranych państwach Unii Europejskiej

Literatura:

1. K. Mroczka, Wpływ polityki zarządzania zasobami ludzkimi w polskiej służbie cywilnej na funkcjonowanie państwa, ELIPSA Warszawa 2015

2. K. Mroczka, Prawne i organizacyjne uwarunkowania systemu odpowiedzialności członków korpusu służby cywilnej w Polsce, „Politeja”, Nr 43 (4/2016)

3. K. Mroczka, J. Itrich-Drabarek, Etyka administracji publicznej, w: Etyka sfery publicznej, red J. Itrich-Drabarek, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2017

4. J. Itrich-Drabarek, Uwarunkowania, standardy i kierunki zmian funkcjonowania służby cywilnej w Polsce na tle europejskim, Warszawa 2010

5. D. Bossart, Ch. Demmke: Służba cywilna w państwach akcesyjnych. Tendencje i wpływ procesów integracyjnych. Łódź 2003

6. M. Małecki, K. Tomaszewski; Status urzędnika Unii Europejskiej. Warszawa 2005

7. B. Guy Peters: Administracja publiczna w systemie politycznym. Warszawa 1999

8. G. Rydlewski: Służba cywilna w Polsce na tle innych rozwiązań ustrojowych. Warszawa 2001

9. G. Rydlewski: Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej. Warszawa 2006

10. J. Itrich-Drabarek, The Civil Service in Poland – Theory and Experience, Peter Lange Frankfurt am Main 2015

11. E. Ura: Prawo urzędnicze, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

K_W02; student zna i rozumie ewolucję państwa, jego strukturę oraz rolę we współczesnych procesach integracji i globalizacji. W szczególności rozumie rolę służby cywilnej w państwie oraz mechanizmy wpływające na jej ewolucję.

K_W03; student zna i rozumie rolę człowieka i obywatela jako konstytuujących zróżnicowane struktury społeczno-zawodowe, a także potrafi tę rolę właściwie zanalizować pod kątem aksjomatów służby cywilnej w państwach Unii Europejskiej.

K_W05; student zna i rozumie strukturę administracyjną UE i państw europejskich oraz normatywne i funkcjonalno-strukturalne uwarunkowania kompetencji organów władzy UE, władzy państwowej i samorządowej państw członkowskich i ich wzajemne relacje. Na tym tle potrafi właściwie umiejscowić służbę cywilną, zdefiniować jej pozycję i najważniejsze aksjomaty.

K_W08; student zna i rozumie mechanizmy oddziaływania europejskich standardów i zasad dotyczących służby cywilnej na państwa członkowskie.

Umiejętności:

K_U01; absolwent potrafi obserwować, interpretować, analizować oraz opisać procesy i zjawiska społeczne, w tym związki pomiędzy zjawiskami i procesami sfery politycznoadministracyjnej i społeczno-ekonomicznej w Europie i wewnątrz państw europejskich. W tym kontekście potrafi analizować procesy zachodzące w systemie służby cywilnej na styku ze światem polityki, gospodarki oraz obywatelami.

K_U02; absolwent potrafi posługiwać się siatką pojęciową i nazewnictwem dotyczącym służby cywilnej.

K_U03; absolwent potrafi analizować uwarunkowania i mechanizmy funkcjonowania instytucji służby cywilnej wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej.

K_U04; absolwent potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne oraz ich praktyczne skutki przy wykorzystaniu standardowych metod i narzędzi właściwych dla nauk społecznych, w szczególności w odniesieniu do zjawisk społecznopolitycznych i ekonomicznych Unii Europejskiej i państw europejskich.

K_U05; absolwent potrafi posługiwać się systemami normatywnymi o charakterze powszechnym oraz wybranymi normami i regułami właściwymi dla instytucji służby cywilnej i struktur w celu właściwego zarządzania i kierowania tą instytucją i jej sprawami oraz rozwiązywania zadań z zakresu ich kompetencji. W tym kontekście absolwent potrafi dokonać analizy dogmatycznej i prawnoporównawczej aktów prawnych regulujących funkcjonowanie służby cywilnej w wybranych państwach Unii Europejskiej.

K_U09; absolwent potrafi przygotowywać i wygłosić referat wspierany multimedialną prezentacją dotyczący wskazanego zagadnienia dotyczącego służby cywilnej, a także potrafi dokonać analizy SWOT i zaproponować pożądane kierunku modernizacyjne.

K_U10; absolwent potrafi przygotować indywidualnie i zespołowo wystąpienia ustne na zadany temat.

Kompetencje społeczne:

K_K01; absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy i wzbogacenia doświadczenia zawodowego przez całe życie.

K_K02; absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych m.in. w służbie cywilnej jako aparacie wykonawczym państwa, budowania tradycji zawodowej oraz współdziałania w grupie o zróżnicowanej strukturze i zadaniach, wymagając od siebie i innych zasad etyki

K_K03; absolwent jest gotów do inicjowania i określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie i innych zadania odnoszącego się do celów społecznych i na rzecz interesu publicznego

K_K04; absolwent jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu urzędnika i pracownika administracji na bazie przepisów prawa i kodeksów wewnętrznych. Gotowość ta jest wynikiem posiadania odpowiedniego poziomu wiedzy na temat systemu prawnego, a także roli i znaczenia etosu służby publicznej.

S_W01; absolwent zna i rozumie zasady i mechanizmy zarządzania (administrowania) sprawami unijnymi, w szczególności w zakresie instytucji służby cywilnej.

S_W02; absolwent zna i rozumie status prawny urzędnika i pracownika administracyjnego w UE i państwach członkowskich oraz zadania związane z ich stanowiskiem pracy, a także potrafi zrekonstruować zasady etyczne kształtujące system służby cywilnej

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywność na zajęciach

2. Obecność na zajęciach

3. Przygotowanie i wygłoszenie prezentacji na zadany temat

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szczegielniak
Prowadzący grup: Michał Szczegielniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)