Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D6PRAK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok -przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny)
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Założenia (opisowo):

Od studentów przystępujących do odbycia praktyki oczekuje się znajomości podstawowych zagadnień prawnych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem podmiotu, w którym realizowana będzie praktyka. Student powinien wykazać się podstawową znajomością specyfiki działań organizatora praktyk, oraz znać jego przedmiotowy zakres czynności. Student powinien wykazać się podstawową znajomością zagadnień związanych z funkcjonowaniem instytucji i firm na rynku europejskim.

Skrócony opis:

W trakcie praktyki student powinien zapoznać się z funkcjonowaniem podmiotu w którym realizowana jest praktyka. Student powinien doskonalić umiejętności związane z diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów zawodowych występujących w naturalnym środowisku pracy. W trakcie praktyki student powinien rozwijać umiejętności związane z wykorzystywania nowych technik, instrumentów i narzędzi stosowanych w działalności organizatora praktyki, wykorzystując przy tym uzyskaną w trakcie studiów wiedzą kierunkową. Student powinien umieć analizować swoje mocne i słabe strony na rynku pracy, podejmując działania zmierzające do pełnej aktywizacji zawodowej po ukończeniu studiów.

Pełny opis:

Praktyki zawodowe mają na celu poszerzenie wiedzy teoretycznej o praktyczne doświadczenie zawodowe uzyskane w miejscu organizacji praktyk. Studenci mają możliwość dostrzeżenia znaczenia zdobywanej wiedzy szczególnie w praktycznym wymiarze rozwiązywania zadań. Praktyki zawodowe pozwalają na rozwijanie swoich kompetencji, w tym umiejętności interpersonalnych. Mają na celu zapoznanie studenta z funkcjonowaniem struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania, a także sprawowanej kontroli pracy. Po zakończonej praktyce, student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu urzędnika i pracownika administracji na bazie przepisów prawa i kodeksów wewnętrznych. Potrafi wykorzystać w celach praktycznych wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji w ramach szeroko rozumianych polityk publicznych. Potrafi oceniać procesy i zjawiska sfery polityczno- administracyjnej i społeczno-ekonomicznej w Europie i wewnątrz państw europejskich.

Literatura:

Literatura jest z danej dziedziny zalecana przez podmiot, w którym odbywają się praktyki. Dokumentacja związana z przebiegiem praktyki zawodowej dostępna na stronie internetowej wydziału.

Efekty uczenia się:

Student posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na zarządzanie stanowiskiem pracy zdobyte w trakcie kształcenia i realizacji praktyk zawodowych (K_U06).

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy i wzbogacenia doświadczenia zawodowego przez całe życie (K_K01).

Student potrafi współdziałać i współpracować w grupie o zróżnicowanej strukturze i zadaniach pełniąc w niej różne role (K_K02).

Student potrafi właściwie określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania odnoszącego się do celów edukacyjnych, studenckich i zawodowych (K_K03).

Student potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu urzędnika i pracownika administracji na bazie przepisów prawa i kodeksów wewnętrznych (K_K04).

Student jest gotów do uczestnictwa w inicjatywach obywatelskich i projektach uwzględniając ich konsekwencje o charakterze społeczno-politycznym i ekonomicznym (K_K05).

Student jest kreatywny i przedsiębiorczy w zakresie poszukiwania i generowania nowych miejsc pracy (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest odbycie praktyk w wymiarze 240 godzin u pracodawcy (przedsiębiorstwa/instytucji). Charakter zadań wykonywanych podczas praktyki studenckiej powinien być zgodny z kierunkiem studiów. Zaliczenie praktyki następuje na podstawie okazania zaświadczenia o odbyciu praktyki studenckiej wydanego przez organizatora praktyki.

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe realizowane w naturalnym środowisku pracy. Możliwa jest również częściowe zaliczanie praktyk realizowanych w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Vadym Zheltovskyy
Prowadzący grup: Vadym Zheltovskyy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Po ukończeniu praktyki student powinien umieć wskazać praktyczne aspekty funkcjonowania instytucji w kontekście szeroko rozumianej europeistyki. Powinien również umieć analizować swoje mocne i słabe strony na rynku pracy podejmując kroki do pełnej aktywizacji i wykorzystania swoich zasobów ze zdobytą na studiach wiedzą kierunkową na czele.

Pełny opis:

Podstawowym celem praktyk jest praktyczne przygotowanie studenta/ki do podjęcia pracy zawodowej po ukończeniu studiów, poprzez kształtowanie umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych w środowisku pracy, a także wzmacnianie postaw aktywnych i przedsiębiorczych.

Praktyki zawodowe zostały przewidziane w programie studiów jako zajęcia obowiązkowe ograniczonego wyboru. Praktyka w semestrze letnim powinna zostać zrealizowana w wymiarze 240 h i trwać nie krócej niż jeden miesiąc. Studenci mają prawo do zrealizowania praktyk na wcześniejszych etapach studiów oraz w trakcie przerw międzysemestralnych.

Praktyka odbywa się na podstawie harmonogramu, który stanowi integralną część porozumienia indywidualnego. W harmonogramie określony jest okres realizacji praktyk zawodowych oraz wymienione są zadania zawodowe, które ma wykonywać student. Nadzór nad przebiegiem praktyki sprawuje opiekun kierunkowy ds. praktyk studenckich.

Praktyki mogą być realizowane w podmiotach sektora publicznego, sektora prywatnego oraz sektora społecznego, których charakter działalności jest zgodny z profilem kierunku studiów.

W szczególności, praktyki mogą odbywać się w publicznych i niepublicznych instytucjach związanych z funkcjonowaniem instytucji Unii Europejskiej lub krajowych instytucji związanych z członkostwem Polski w UE.

Praktyka może odbywać się w innych podmiotach (np. w działach odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi, działach ds. administracji i innych w organizacjach publicznych, niepublicznych i społecznych) pod warunkiem zapewnienia przez organizatora praktyk zgodności ich charakteru z wymaganiami kierunkowymi.

Praktyki mogą być realizowane na podstawie umów podpisanych z organizatorami praktyk. Studenci mają możliwość realizacji praktyk na podstawie umów systemowych zawartych przez Uniwersytet Warszawski z organizatorami praktyk, w tym w szczególności - korzystania z ofert praktyk znajdujących się w dyspozycji Biura Karier UW. Student ma obowiązek zgłosić chęć uczestnictwa w praktykach opiekunowi kierunkowemu, który dokonuje weryfikacji proponowanego miejsca odbywania praktyk i ją akceptuje. Jeżeli organizator praktyk tego wymaga, opiekun kierunkowy wystawia studentowi skierowania na praktyki.

Student może wystąpić z propozycją realizacji praktyk zawodowych poza Uniwersytetem Warszawskim. Opiekun kierunkowy ds. praktyk studenckich dokonuje weryfikacji proponowanego miejsce odbywania praktyk oraz określa jego zgodność z wymogami kierunkowymi. Opiekun może poprosić o przedstawienie proponowanego programu praktyki oraz o dodatkowe informacje związane z charakterem działalności organizatora praktyk. Opiekun doradza studentom w sprawie wyboru miejsca odbywania praktyk zgodnego z danym kierunkiem studiów oraz udziela innych informacji związanych z przebiegiem i rozliczeniem praktyk studenckich. Jeśli istnieje taka potrzeba, pełnomocnik może wystawić skierowanie na odbywanie praktyk studenckich.

W przypadku pozytywnej weryfikacji podpisywane jest porozumienie indywidualne, którego integralną część stanowi ramowy harmonogram praktyk. Porozumienie ze strony Uniwersytetu Warszawskiego podpisuje, opiekun kierunkowy ds. praktyk zawodowych, który sprawuje również nadzór nad przebiegiem praktyki.

Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o uznanie działalności zawodowej lub społecznej za równoważnej z odbyciem praktyk zawodowych. Na podstawie przedstawionej przez studenta dokumentacji opiekun kierunkowy ocenia, czy miejsce pracy lub inna aktywność studenta spełniają wymogi określone dla praktyk studenckich na danym kierunku studiów. Student ma obowiązek przedstawić: 1) zaświadczenie o zatrudnieniu lub o realizacji innej aktywności; 2) zaświadczenie o realizacji zadań zawodowych; 3) sprawozdanie z realizacji zadań zawodowych. Weryfikacja ma charakter formalny (sprawdzana jest długość okresu zatrudnienia/aktywności studenta) oraz merytoryczny (ważne, aby aktywność była zgodna z programem danego kierunku studiów).

Literatura:

Dokumentacja związana z przebiegiem praktyki zawodowej dostępna na stronie internetowej wydziału.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)