Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1P008
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty podstawowe dla II roku studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W ramach przedmiotu Podstawy prawa UE koncentrujemy się na analizie podstawowych zasad unijnego systemu prawnego i stosowaniu prawa UE w krajowych porządkach prawnych. Istotne miejsce zajmuje zagadnienie podstaw aksjologicznych UE, zwłaszcza konstrukcja rządów prawa i prawa podstawowe. Omawiamy źródła prawa UE ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów ich stosowania oraz kompetencje instytucji UE, z naciskiem na kompetencje w zakresie stanowienia prawa. Podkreślamy rolę orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE w unijnym porządku prawnym. Analizujemy wyroki Trybunału odpowiadające poszczególnym omawianym zagadnieniom.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu Podstawy prawa UE koncentrujemy się na analizie podstawowych zasad unijnego systemu prawnego i stosowaniu prawa UE w krajowych porządkach prawnych. Istotne miejsce zajmuje zagadnienie podstaw aksjologicznych UE, zwłaszcza konstrukcja rządów prawa i prawa podstawowe.

Pełny opis:

LISTA ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN Z PODSTAW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

1. Charakter prawny Unii Europejskiej.

2. Wartości UE (art. 2 TUE).

3. Ochrona praworządności w UE. Procedura z art. 7 TUE.

4. Cele Unii Europejskiej.

5. Autonomia prawa unijnego.

6. Podział kompetencji pomiędzy Unię Europejską a państwa członkowskie.

7. Zakres zastosowania prawa unijnego.

8. Zasada przyznania.

9. Zasada zajętego pola.

10. Zasada pomocniczości.

11. Zasadę proporcjonalności.

12. Procedura i warunki akcesji do UE.

13. Procedura wystąpienia z UE.

14. Kompetencje instytucji UE, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji do tworzenia prawa.

15. Zasada równowagi instytucjonalnej.

16. Źródła prawa pierwotnego i ich charakterystyka.

17. Źródła prawa pochodnego i ich charakterystyka.

18. Akty ustawodawcze i akty nieustawodawcze.

19. Obowiązki państwa członkowskiego wynikające z transpozycji dyrektywy do prawa krajowego.

20. Obywatelstwo UE.

21. Zasada niedyskryminacji.

22. Ochrona praw podstawowych w UE (rozwój, płaszczyzny ochrony, Karta praw podstawowych UE).

23. Zasada pierwszeństwa.

24. Zasada skutku bezpośredniego.

25. Skutek bezpośredni poszczególnych norm prawa UE.

26. Sądy krajowe jako sądy unijne.

27. Zasada skuteczności.

28. Zasada skutecznej ochrony sądowej.

29. Emanacja państwa.

30. Zasada skutku pośredniego (prounijnej wykładni prawa krajowego).

31. Zasada odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego.

32. Zasada autonomii proceduralnej i jej ograniczenia.

33. Skład i kompetencje Trybunału Sprawiedliwości UE.

34. Rola Trybunału w kształtowaniu porządku prawnego UE. Moc wiążąca wyroków Trybunału.

35. Postępowanie prejudycjalne.

36. Prawo i obowiązek zadania pytania prejudycjalnego.

37. Pojęcie sądu krajowego w rozumieniu art. 267 TFUE.

38. Skarga przeciwko państwu członkowskiemu (art. 258 TFUE).

39. Skarga o stwierdzenie nieważności aktu unijnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii locus standi.

40. Skarga na bezczynność instytucji.

41. Skarga odszkodowawcza przeciwko UE.

42. Charakterystyka Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Kompetencje instytucji w tej dziedzinie.

43. Relacja prawa UE do prawa międzynarodowego.

ORZECZENIA NA EGZAMIN Z PODSTAW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

1. 6/64 Flaminio Costa przeciwko E.N.E.L.

2. 106/77Amministrazione delle Finanze dello Stato przeciwko Simmenthal SpA

3. 26/69 Stauder przeciwko miastu Ulm

4. 11/70 Internationale Handelsgesellschaft mbH przeciwko Einfuhr- und Vorratsstelle fuer Getreide und Futtermittel (EVGF)

5. C-617/10 Åklagaren przeciwko Hans Åkerberg Fransson

6. C-399/11 Stefano Melloni przeciwko Ministerio Fiscal

7. C‑430/21 RS

8. 26/62 Spółka NV Algemene Transport - en Expeditie Onderneming van Gend & Loos przeciwko Holenderskiej administracji celnej

9. 41/74 Yvonne van Duyn przeciwko Home Office

10. C-91/92 Paola Faccini Dori przeciwko Recreb Srl

11. C-14/83 Sabine von Colson i Elisabeth Kamann przeciwko Land Nordrhein-Westfalen

12. C-106/89 Marleasing SA przeciwko La Comercial Internacional de Alimentación SA

13. C-212/02 Konstantinos Adeneler i inni przeciwko Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG)

14. C‑413/15 Elaine Farrell przeciwko Alanowi Whitty’emu, Minister for the Environment, Ireland, Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)

15. C-282/10 Maribel Dominguez przeciwko Centre informatique du Centre Ouest Atlantique i Préfet de la region Centre

16. C-6/90 i C-9/90 Andrea Francovich i Danila Bonifaci i in. przeciwko Republice Włoskiej

17. C-46/93 i C-48/93 Brasserie du Pêcheur SA przeciwko Bundesrepublik Deutschland i The Queen przeciwko Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd i in.

18. C-30/19 Diskrimineringsombudsmannen przeciwko Braathens Regional Aviation AB

19. C-224/01 Gerhard Köbler przeciwko Republice Austrii

20. 25/62 Przedsiębiorstwo Plaumann & Co. przeciwko Komisji

21. C-583/11 Inuit Tapiriit Kanatami i in. przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej

22. 283/81 Srl CILFIT i Lanificio di Gavardo SpA. przeciwko Ministero della Sanità

23. 28-30/62 Da Costa en Schaake i in. przeciwko Administration fiscale néerlandaise

24. 314/85 Foto-Frost przeciwko Hauptzollamt Lübeck‑Ost

25. C-407/98 Katarina Abrahamsson i Leif Anderson Elisabet Fogelqvist

26. C-402/05 P Yassin Abdullah Kadi i Al Barakaat International Foundation przeciwko Radzie i Komisji

27. C-619/18 R Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (postanowienie w sprawie wiek przejścia w stan spoczynku sędziów).

28. C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses przeciwko Tribunal de Contas (sprawa sędziów portugalskich)

29. C-216/18 PPU LM (Celmer)

30. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt K 18/04

Literatura:

A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski, NOWY PODRĘCZNIK PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ. Instytucje i porządek prawny. Prawo materialne., Warszawa 2022

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student zna zasady stosowania prawa UE w krajowym porządku prawnym, potrafi wymienić i scharakteryzować źródła prawa UE oraz skład i kompetencje poszczególnych instytucji UE. Zna podstawy aksjologiczne UE, wie na czym polega ochrona praw podstawowych w UE oraz teoretyczny i praktyczny wymiar zasady praworządności z perspektywy prawa UE. Zna zasady skutecznej ochrony prawnej w UE.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywności na zajęciach i kolokwiów.

Egzamin ustny - trzy pytania.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zawidzka-Łojek
Prowadzący grup: Zuzanna Choińska, Robert Grzeszczak, Jacek Mainardi, Paweł Marcisz, Jagna Mucha, Magdalena Porzeżyńska, Natan Waśniowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

MATERIAŁY DO NAUKI PODSTAW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ –

LISTA ZAGADNIEŃ I ORZECZEŃ

Rok akademicki 2023/2024

Katedra Prawa Europejskiego

LISTA ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN Z PODSTAW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

1. Charakter prawny Unii Europejskiej.

2. Wartości UE (art. 2 TUE).

3. Ochrona praworządności w UE. Procedura z art. 7 TUE.

4. Cele Unii Europejskiej.

5. Autonomia prawa unijnego.

6. Podział kompetencji pomiędzy Unię Europejską a państwa członkowskie.

7. Zakres zastosowania prawa unijnego.

8. Zasada przyznania.

9. Zasada zajętego pola.

10. Zasada pomocniczości.

11. Zasadę proporcjonalności.

12. Procedura i warunki akcesji do UE.

13. Procedura wystąpienia z UE.

14. Kompetencje instytucji UE, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji do tworzenia prawa.

15. Zasada równowagi instytucjonalnej.

16. Źródła prawa pierwotnego i ich charakterystyka.

17. Źródła prawa pochodnego i ich charakterystyka.

18. Akty ustawodawcze i akty nieustawodawcze.

19. Obowiązki państwa członkowskiego wynikające z transpozycji dyrektywy do prawa krajowego.

20. Obywatelstwo UE.

21. Zasada niedyskryminacji.

22. Ochrona praw podstawowych w UE (rozwój, płaszczyzny ochrony, Karta praw podstawowych UE).

23. Zasada pierwszeństwa.

24. Zasada skutku bezpośredniego.

25. Skutek bezpośredni poszczególnych norm prawa UE.

26. Sądy krajowe jako sądy unijne.

27. Zasada skuteczności.

28. Zasada skutecznej ochrony sądowej.

29. Emanacja państwa.

30. Zasada skutku pośredniego (prounijnej wykładni prawa krajowego).

31. Zasada odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego.

32. Zasada autonomii proceduralnej i jej ograniczenia.

33. Skład i kompetencje Trybunału Sprawiedliwości UE.

34. Rola Trybunału w kształtowaniu porządku prawnego UE. Moc wiążąca wyroków Trybunału.

35. Postępowanie prejudycjalne.

36. Prawo i obowiązek zadania pytania prejudycjalnego.

37. Pojęcie sądu krajowego w rozumieniu art. 267 TFUE.

38. Skarga przeciwko państwu członkowskiemu (art. 258 TFUE).

39. Skarga o stwierdzenie nieważności aktu unijnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii locus standi.

40. Skarga na bezczynność instytucji.

41. Skarga odszkodowawcza przeciwko UE.

42. Charakterystyka Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Kompetencje instytucji w tej dziedzinie.

43. Relacja prawa UE do prawa międzynarodowego.

ORZECZENIA NA EGZAMIN Z PODSTAW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

1. 6/64 Flaminio Costa przeciwko E.N.E.L.

2. 106/77Amministrazione delle Finanze dello Stato przeciwko Simmenthal SpA

3. 26/69 Stauder przeciwko miastu Ulm

4. 11/70 Internationale Handelsgesellschaft mbH przeciwko Einfuhr- und Vorratsstelle fuer Getreide und Futtermittel (EVGF)

5. C-617/10 Åklagaren przeciwko Hans Åkerberg Fransson

6. C-399/11 Stefano Melloni przeciwko Ministerio Fiscal

7. C 430/21 RS

8. 26/62 Spółka NV Algemene Transport - en Expeditie Onderneming van Gend & Loos przeciwko Holenderskiej administracji celnej

9. 41/74 Yvonne van Duyn przeciwko Home Office

10. C-91/92 Paola Faccini Dori przeciwko Recreb Srl

11. C-14/83 Sabine von Colson i Elisabeth Kamann przeciwko Land Nordrhein-Westfalen

12. C-106/89 Marleasing SA przeciwko La Comercial Internacional de Alimentación SA

13. C-212/02 Konstantinos Adeneler i inni przeciwko Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG)

14. C 413/15 Elaine Farrell przeciwko Alanowi Whitty’emu, Minister for the Environment, Ireland, Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)

15. C-282/10 Maribel Dominguez przeciwko Centre informatique du Centre Ouest Atlantique i Préfet de la region Centre

16. C-6/90 i C-9/90 Andrea Francovich i Danila Bonifaci i in. przeciwko Republice Włoskiej

17. C-46/93 i C-48/93 Brasserie du Pêcheur SA przeciwko Bundesrepublik Deutschland i The Queen przeciwko Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd i in.

18. C-30/19 Diskrimineringsombudsmannen przeciwko Braathens Regional Aviation AB

19. C-224/01 Gerhard Köbler przeciwko Republice Austrii

20. 25/62 Przedsiębiorstwo Plaumann & Co. przeciwko Komisji

21. C-583/11 Inuit Tapiriit Kanatami i in. przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej

22. 283/81 Srl CILFIT i Lanificio di Gavardo SpA. przeciwko Ministero della Sanità

23. 28-30/62 Da Costa en Schaake i in. przeciwko Administration fiscale néerlandaise

24. 314/85 Foto-Frost przeciwko Hauptzollamt Lübeck Ost

25. C-407/98 Katarina Abrahamsson i Leif Anderson Elisabet Fogelqvist

26. C-402/05 P Yassin Abdullah Kadi i Al Barakaat International Foundation przeciwko Radzie i Komisji

27. C-619/18 R Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (postanowienie w sprawie wiek przejścia w stan spoczynku sędziów).

28. C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses przeciwko Tribunal de Contas (sprawa sędziów portugalskich)

29. C-216/18 PPU LM (Celmer)

30. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt K 18/04

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zawidzka-Łojek
Prowadzący grup: Dobrochna Bach-Golecka, Robert Grzeszczak, Kamil Kapica, Marcin Krzemień, Maciej Kułak, Iga Małobęcka-Szwast, Jagna Mucha, Natan Waśniowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)