Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawne aspekty sztucznej inteligencji i internetu rzeczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W146N
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawne aspekty sztucznej inteligencji i internetu rzeczy
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z technologiami sztucznej inteligencji (AI) oraz Internetu Rzeczy (IoT) ze szczególnym naciskiem położonym na zagadnienia prawne.

Pełny opis:

Sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence – AI) to obecnie jedno z najchętniej eksploatowanych zagadnień w wielu obszarach. Obecnie uważana jest za odrębną dziedzinę, której celem jest poszukiwanie metod rozwiązywania problemów przy użyciu metod komputerowych przy jednoczesnej próbie naśladowania rozumowania człowieka. Z kolei Internet rzeczy (ang. Internet of Things – IoT) to koncepcja, wedle której przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem instalacji elektrycznej lub sieci komputerowej. Do tego typu przedmiotów zaliczają się między innymi urządzenia gospodarstwa domowego, artykuły oświetleniowe i grzewcze oraz urządzenia noszone (wearables).

Niniejsze zajęcie będą miały charakter interdyscyplinarny. Zostaną omówione zagadnienia z pogranicza prawa, informatyki, czy filozofii ze szczególnym naciskiem na aspekty prawne. W ramach zajęć analizie zostaną poddane podstawy prawne, uwarunkowania i zagrożenia płynące z technologii AI i IoT. W ramach wykładu zostaną przedstawione m.in. zagadnienia związane z rozwojem globalnej sieci komputerowej, ze sposobami komunikacji między maszynami, z globalną siecią komputerową (Internet), usługami internetowymi, internetową rzeczywistością czy też ze sposobami komunikacji między maszynami.

W ramach zajęć analizie zostaną poddane takie zagadnienia, jak: historyczne próby zdefiniowania pojęcia „sztuczna inteligencja”, jej historia i powiązania z innymi dziedzinami wiedzy, relacja AI do ochrony danych osobowych, unijne oraz międzynarodowe podejście do regulacji systemów AI. Z kolei w ramach części związanej z technologią IoT zostaną omówione różne rodzaje inteligentnych urządzeń (technologia ubieralna, Inteligentne AGD, Inteligentne sieci). Po wyjaśnieniu pojęć prawnych i ich relacji, przeanalizowane zostaną zagrożenia związane z IoT (kwestie ochrony danych osobowych, wtórne wykorzystanie w eksploracji danych (Big Data), profilowanie, problem dyskryminacji). Na koniec omówione zostaną technologie sprzyjające prywatności.

Literatura:

Bostrom N., Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia, 2020

Brożek B., Kurek Ł., Stelmach J. (red.), Prawo i nauki kognitywne, Warszawa 2018

Data Protection Around the World. Privacy Laws in Action 2021

Fisher B, Pązik A, Świerczeski M. (red.), Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii 2021

Flasiński M., Wstęp do sztucznej inteligencji, 2011

Harari Y.N. "21 lekcji na XXI wiek", Warszawa 2018

Lai L., Świerczyński M. (red.), Prawo sztucznej inteligencji, Warszawa 2020

Mayer-Schönberger V., Cukier K., Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie, Warszawa 2014

Mednis A. Prawo ochrony danych osobowych wobec profilowania osób fizycznych, 2019

Mednis A., Prawo do prywatności a interes publiczny, Kraków 2006

Schulze R., Staudenmayer D., EU Digital Law: Article-By-Article Commentary, 2020

Świerczewski M., Sztuczna inteligencja w prawie międzynarodowym. Rekomendacje wybranych rozwiązań, Warszawa 2020

Walters R, Novak M., Cyber Security, Artificial Intelligence, Data Protection & the Law 2020

Warszawa 2012

Wielki J. Analiza szans, możliwości i wyzwań związanych z wykorzystaniem Internetu Rzeczy przez współczesne organizacje gospodarcze, "Przedsiębiorczość i zarządzanie" Tom XVII | Zeszyt 11

Wiewiórowski W., Dane osobowe w inteligentnym mieście korzystającym z rozwiązań Internetu

Wiewiórowski W., Privacy by Design jako paradygmat ochrony prywatności, (w:) G. Szpor, W. Wiewiórowski (red.), Internet. Prawno- informatyczne problemy sieci, portali i e-usług,

rzeczy, (w:) G. Szpor (red.), Internet rzeczy. Bezpieczeństwo w Smart city, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

Poruszane zagadnienia:

1. Czym jest sztuczna inteligencja?

2. Krótka historia sztucznej inteligencji.

3. Dane, a informacja - zasady działania sztucznej inteligencji.

4. Działalność sztucznej inteligencji a ochrona danych osobowych.

5. Prawo dostępu do informacji a technologia TDM.

6. Systemy profilujące a prywatność.

7. Etyczna sztuczna inteligencja.

8. Unijne ramy prawne dla sztucznej inteligencji.

9. Prawne aspekty sztucznej inteligencji w innych porządkach prawnych.

10. Prawnoautorskie podejście do sztucznej inteligencji.

11. Sztuczna inteligencja a tajemnica przedsiębiorstwa.

12. Zastosowanie sztucznej inteligencji w sądownictwie.

13. Czym jest Internet rzeczy?

14. Współczesne wykorzystanie Internetu rzeczy.

15. Otoczenie prawne Internetu rzeczy w świecie (wybrany kraj/kraje).

16. Otoczenie prawne Internetu rzeczy w Polsce.

17. Ograniczenia regulacji prawnych zw. z Internetem rzeczy.

18. Internet rzeczy a prywatność/ochrona danych osobowych.

19. Jaka przyszłość dla Internetu rzeczy? Wyzwania i perspektywy rozwoju.

20. Kierunki regulacji Internetu rzeczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jowanka Jakubek-Lalik, Arwid Mednis, Karolina Oleksińska-Grabowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jowanka Jakubek-Lalik, Arwid Mednis, Karolina Oleksińska-Grabowska
Prowadzący grup: Jowanka Jakubek-Lalik, Arwid Mednis, Karolina Oleksińska-Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)