Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NJ-MSPP-WS-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do socjologii
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W czasie wykładu omawiane będą następujące teorie i zagadnienia socjologii

1. Socjologia jako nauka i podstawowe pojęcia socjologii.

2. Działanie ludzi – kultura, jej socjologiczne ujęcia, normy i wartości społeczne.

3. Główne kierunki i szkoły socjologiczne

4. Teorie zmiany społecznej

5. Teorie i dyskursy globalizacji

Pełny opis:

W czasie wykładu omawiane będą następujące teorie i zagadnienia socjologii:

1. Socjologia jako nauka i podstawowe pojęcia socjologii, takie jak: system, społeczeństwo, struktury społeczne (normatywna, interesów, komunikacyjna, makro i mikrostruktury) organizacje społeczne, stosunki społeczne, interakcje społeczne, działania społeczne, stratyfikacja.

2. Działanie ludzi – kultura – ujęcia socjologiczne (E. Tylor, S. Czarnowski, T. Parsons, F. Znaniecki). Normy i wartości kulturowe – analiza wyników badań socjologicznych nad moralnością Polaków.

3. Główne kierunki socjologiczne, takie jak: funkcjonalizm, teorie konfliktu, liberalizm i neoliberalizm, interakcjonizm, postmodernizm.

4. Teorie zmiany społecznej, takie jak: ewolucjonizm, funkcjonalizm i neofunkcjonalizm, t. konfliktu i władzy, t. modernizacji i ponowoczesności, rewolucje, transformacje i ruchy społeczne, nacjonalizm. Analiza wybranych wyników badania na temat traumy zmiany społecznej.

5. Teorie i dyskursy globalizacji (ekonomiczne, polityczne, kulturowe, antyglobalizm, glokalizacja, kultura mass mediów. Analiza wyników badań na temat wpływu mas mediów na funkcjonowanie jednostek i społeczeństwa.

Literatura:

H. Domański red. (2008) Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce, Wyd. IFiS PAN art.1 i 2

A. Giddens (2008) Socjologia, r. 1. 2, 10, 16, PWN

Normann Goodman Wstęp do socjologii

Brabara Szacka Wprowadzenie do socjologii

P. Sztompka (2002) Socjologia, Wyd. Znak,

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student zna i rozumie:

- podstawowe pojęcia i główne kierunki socjologii,

- związek teorii socjologicznych z pedagogiką i mechanizmami i procesami edukacji,

- mechanizmy zmian społecznych i teorie je wyjaśniające,

- teorie, procesy i następstwa globalizacji,

- znaczenie mass mediów we współczesnym świecie.

W zakresie umiejętności student potrafi:

- wykorzystać wiedzę teoretyczną do wyjaśniania procesów i interpretowania procesów społecznych,

- zinterpretować współczesne problemy społeczne w kontekście poznanych teorii i wyników badań oraz ich znaczenie dla społeczeństwa,

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do:

- pogłębiania własnej wiedzy socjologicznej potrzebnej do rozumienia i interpretowania zjawisk społecznych, funkcjonowania społeczeństwa i jego różnych podsystemów i grup,

- podejmowania współpracy z innymi w celu uczestnictwa w procesach społecznych, w tym procesach zmiany

- upowszechniania wiedzy w zakresie problemów społecznych związanych będących także przedmiotem analiz pedagogicznych.

Metody i kryteria oceniania:

W pisemnym zaliczeniu wykładu brane są po uwagę

- znajomość treści wykładów

- umiejętność syntezy treści

- umiejętność wyjaśniania i interpretowania współczesnych zjawisk społecznych w kontekście poznanych teorii i wyników badań socjologicznych.

Sposób zaliczenia –zaliczenie pisemne w postaci sprawdzianu w formie sprawdzianu wiedzy i rozumienia zjawisk społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wiłkomirska
Prowadzący grup: Jerzy Bartkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wiłkomirska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)