Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-PED-P-Ć
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy: Pedagogika, przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Przedmioty bloku pedagogicznego
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia licencjackie
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia licencjackie. 2. rok (sem. zimowy)
Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Przedmioty w ramach specjalizacji nauczycielskiej dla I-II r. studiów II stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie podstawowych aspektów pracy w szkole oraz kształtowanie umiejętności, niezbędnych w zawodzie nauczyciela.

Pełny opis:

W ramach kursu podjęte zostaną następujące zagadnienia: wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia, diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży; praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; wsparcie funkcjonowania ucznia w grupie; adaptacja ucznia spostrzeganego jako inny; rozwiązywanie konfliktów w grupie, mediacje rówieśnicze; sytuacje krytyczne w klasie/szkole; zjawiska agresji i przemocy oraz wpływ grup nieformalnych; kierowanie klasa szkolną; nauczyciel – lider; praca zespołowa nauczycieli i zasady komunikacji w szkole; praca z rodzicami/opiekunami w zakresie edukacji i wychowania; program wychowawczy; zagrożenia dzieci i młodzieży, uzależnienia (między innymi od środków psychoaktywnych i komputera); tutoring; personalizacja nauczania; doradztwo zawodowe; samorozwój i jakość pracy nauczyciela; dokumenty i procedury szkolne; placówki i instytucje edukacyjne wspierające prace nauczyciela; cechy i zadania nauczyciela angażującego uczniów (np.w ramach cooperative learning).

Literatura:

Wybrana literatura:

Chętkowski D., „Nauczycielskie perypetie” Sopot: 2010, cz.2. Nauczyciele i rodzice.

Chętkowski D., „Nauczycielskie perypetie”, Sopot: 2010, cz. 3. Nauczyciele i nauczyciele.

Cindy J. Christopher „Nauczyciel - rodzic: skuteczne porozumiewanie się”; przekł. Jolanta Bartosik. Gdańsk: 2004

Czekierda P, Fingas B, Szala M, „Tutoring, Teoria, praktyka, studia przypadków, Warszawa: 2015

Garstka T., Psychopedagogiczne mity. Jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i wychowaniu, Warszawa: 2016

Głodkowska, J. (red.) (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Goźlińska E., Jak przygotować wycieczkę szkolną, Warszawa 2009

Hattie J., Widoczne uczenie się dla nauczycieli. Jak maksymalizować siłę oddziaływania na uczenie się, Warszawa: 2015

Jankowska A., „Rozmowy z rodzicami: poradnik dla nauczyciela”, Kielce: 2012

Kasparek K., Magierowski M., Kogo kształcą polskie szkoły? https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Jelonek/publication/322631398_Kogo_ksztalca_polskie_szkoly_2014/links/5a64ba970f7e9b6b8fdbc41f/Kogo-ksztalca-polskie-szkoly-2014.pdf

Konarzewski K. (1995), Nauczyciel, W: Sztuka nauczania, Szkoła, red. K. Konarzewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, warszawa, s.148-179.

Korczyński S., „Stres w pracy zawodowej nauczyciela”, Kraków: 2014.

Mendel M., „Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy”. Gdańsk: 2007

Moroz H., Rozwój zawodowy nauczyciela. Kraków 2005

Raport o stanie edukacji 2013. Liczą się nauczyciele. Cz. II Zawód – nauczyciel.- wybrany rozdział

Szyling G., Strategia przejścia czy przetrwania, czyli dokąd zmierza ocenianie szkolne? w: „Dokąd zmierza polska szkoła?” red. D. Klus-Stańska, Warszawa: 2008

Wlazło S. „Działanie zespołowe nauczycieli i kształtowanie kompetencji uczniów w działaniu zespołowym”, SEO, https://www.npseo.pl/data/documents/2/131/131.pdf

Żmijewski J. (red), „Trudne sytuacje w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej”, Warszawa: 2008

Wybrane artykuły z czasopism: Rocznik Pedagogiczny, Kwartalnik Pedagogiczny, Dialog i Edukacja i innych

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student

- przedstawia wybrane techniki diagnozowania specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży

- zna wybrane techniki rozwiązywania sytuacji konfliktowych

- rozumie wpływ grup nieformalnych na funkcjonowanie ucznia w szkole

- zna wybrane dokumenty i procedury szkolne

- rozróżnia style kierowania klasą i wyjaśnia rolę nauczyciela jako lidera

- wymienia i charakteryzuje placówki i instytucje wspierające pracę nauczyciela

Umiejętności: student

- potrafi dokonać samodzielnej oceny funkcjonowania ucznia w szkole

- potrafi zaproponować działania zmierzające do adaptacji ucznia spostrzeganego jako inny

- potrafi rozpoznać działania agresywne i przemocowe w klasie szkolnej i zaproponować działania optymalizujące funkcjonowanie klasy

kompetencje społeczne

student ma świadomość konieczności wspierania uczniów w grupie

rozumie potrzebę samorozwoju w pracy nauczyciela i dbania o profesjonalne działania

docenia pracę w grupie

ma świadomość etycznych działań w życiu

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, aktywność, projekt edukacyjny dotyczący wybranej problematyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dębska, Dobromir Dziewulak, Krzysztof Pierścieniak
Prowadzący grup: Ewa Dębska, Dobromir Dziewulak, Krzysztof Pierścieniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 103 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dobromir Dziewulak, Monika Jakubowska-Mirek, Anna Sobolewska
Prowadzący grup: Dobromir Dziewulak, Monika Jakubowska-Mirek, Anna Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dębska, Dobromir Dziewulak, Krzysztof Pierścieniak
Prowadzący grup: Ewa Dębska, Dobromir Dziewulak, Krzysztof Pierścieniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 103 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dobromir Dziewulak, Monika Jakubowska-Mirek, Anna Sobolewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)