Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Machine Learning 2: predictive models, deep learning, neural network

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-DS2ML2
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Machine Learning 2: predictive models, deep learning, neural network
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 1 (6*30h)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku Data Science and Business Analytics
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs przedstawia bardziej zaawansowane metody uczenia maszynowego: drzewa decyzyjne oraz sieci neuronowe. Praktyczne przykłady obejmują metody oceny mocy predykcyjnej modelu na próbach treningowej, walidacyjnej oraz testowej, metod wyboru predyktorów oraz uczenia łączonego (ensembling). Omawiane są zarówno przykłady praktyczne jak i wprowadzenie teoretyczne. Praktyczne aplikacje modeli stosowane są w problemach regresji oraz klasyfikacji, metody klasyfikacji i rozpoznawania obrazów, przetwarzania i prognozowania sekwencji i szeregów czasowych, a także wdrożenia tych metod w środowisku chmurowym.

Pełny opis:

1. Drzewa decyzyjne w analizie regresji: metody budowania drzewa, algorytmy podziału: CART, C5.0, kryteria podziału, interpretacja wyników, problem przeuczenia modelu, kryteria stopu, metody przycinania drzewa, parametr koszt-złożoność drzewa, proces walidacji krzyżowej, testowania drzewa, budowanie predykcji za pomocą drzew.

2. Drzewa decyzyjne w analizie klasyfikacji: kryteria podziału i miary niejednorodności węzła, współczynnik Gini’ego, współczynnik Information Gain, entropia węzła, podziały główne i zastępcze

3. Bagging drzew i lasy losowe: metody bootstrapingu i namnażania obserwacji, losowanie ze zwracaniem, subagging, randomizowanie predyktorów, uśrednianie drzew, błąd OOB, metody tuningu parametrów

4. Boosting drzew: klasyfikatory słabe i vs. klasyfikatory silne, metoda gradient boosting oraz extreme gradient boosting, regularyzacja, boosting adaptacyjny

5. Uczenie łączone (ensemble learning): uśrednianie proste oraz ważone, głosowanie większościowe, głosowanie ważone, warstwowanie modeli

6. Sieci neuronowe: sztuczne neurony, topologia sieci neuronowych, warstwa wejściowa, warstwa ukryta, warstwa wyjściowa, wagi, obciążenie, funkcje aktywacyjne, metoda propagacji wstecznej, metody modyfikacji wag.

7. Konwolucyjne sieci neuronowe: filtry, pola recepcyjne, mapy aktywacji, struktura sieci CNN, warstwy konwolucyjne, warstwy ReLu, warstwy łączące, warstwy usuwające, parametr kroku, parametr otoczenia, uczenie transferowe, metody wspomagania danych

8. Rekurencyjne sieci neuronowe: przetwarzanie sekwencji, pętla wewnętrzna, połączenie rekurencyjne, zmienna stanu, problem znikającego gradientu, warstwy LSTM/GRU, pas transmisyjny, powtarzające się usuwanie, warstwowanie, dwukierunkowe sieci rekurencyjne, prognozowania szeregów czasowych, klasyfikowanie sekwencji, analiza sentymentu

Literatura:

1. Chollet, Allaire (2017) “Deep Learning with R”, Manning Publications

2. Chollet, Allaire (2017) “Deep Learning with Python”, Manning Publications

3. Géron Aurélien (2018) Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems

4. Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie and Robert Tibshirani (2017), “Introduction to statistical learning. With Applications in R”, Springer-Verlag

5. Kuhn Max, Johnson Kjell (2013), “Applied predictive modelling”, Springer-Verlag

6. Hastie Trevor, Robert Tibshirani and Jerome Friedman (2009), “Elements of statistical learning”, Springer-Verlag

7. Zheng Alice (2018), Feature Engineering for Machine Learning: Principles and Techniques for Data Scientists, O’Reilly

8. Lantz Brett (2013), “Machine Learning with R”, Packt, open source

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu uczestnicy będą posiadali ustrukturyzowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu drzew decyzyjnych oraz sieci neuronowych. Będą potrafili zastosować te metody do rozwiązywania problemów w dziedzinie analizy regresji oraz klasyfikacji. Będą także rozumieli zasadę działania konwolucyjnych oraz rekurencyjnych sieci neuronowych. Będą posiadali wiedzę i praktyczne umiejętności programistyczne pozwalające na wdrożenie tych metod w praktyce, także w środowisku chmurowym. Będą potrafili dokonać właściwej oceny modeli oraz interpretacji wyników oraz wytłumaczyć zasadę ich działania dla osób spoza dziedziny uczenia maszynowego.

K_W01, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, KS_01,

Metody i kryteria oceniania:

projekt domowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Sakowski
Prowadzący grup: Paweł Sakowski, Ewa Weychert, Robert Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Sakowski, Ewa Weychert
Prowadzący grup: Paweł Sakowski, Ewa Weychert, Robert Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)