Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Reproducible Research

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-DS2RR
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Reproducible Research
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 2 (2*30h)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku Data Science and Business Analytics
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

The main objective of the course is to present the key concepts of the research reproducibility, its importance in scientific and commercial R&D processes, and to provide students with the basic practical knowledge of a few most popular in the industry modern reproducibility tools.

Pełny opis:

The course consists of computer labs, with classes including a theoretical and practical part. The following topics will be discussed (not necessarily in the presented order):

1.Introduction:

The three Rs: Repetition, Reproduction, Replication;

Importance of reproducibility in science and the R&D process;

Reasons for and consequences of lack of reproducibility;

Some ways of handling non-reproducible research;

Course grading overview.

2. Version control systems:

Introduction to VCSs and git;

Using git for version control and progress documentation;

Teamwork via git;

Working with GitHub;

Project workflow;

GitHub as the course repository and as ‘home’ for final projects.

3. Reporting tools:

Introduction to Quarto and Markdown;

Reproducible and automated reports;

Reports with data inputs;

Other formats

4. Writing reproducible code:

Documenting code and versioning;

Tools for managing software versions;

Principles of writing clean and clear code.

5. Introduction to online repositories

6. Introduction to metaanalyses

7. Introduction to cloud computing: introduction to the tools and practices allowing the usage of remote computers for calculations, automating work

8. Introduction to the Linux shell

Literatura:

Lecture slides

Numerous online resources

Efekty uczenia się:

Upon the completion of the course, student:

1. understands the general concept of research reproducibility; knows the reproducibility tools classification; understands which tool can be used in a given context;

2. has basic skills in computer tools allowing to achieve research reproducibility and replicability; has basic skills in modern best programming practices; has basic skills in the cloud development environment; is able to employ skills gained during the course while participating in modern scientific and commercial data science projects;

is aware of the importance of reproducibility in data science, as well as in science and development in general; is aware that reproducibility tools are evolving rapidly and that constant training in this area is required to keep skills up to date; is aware of the trends in modern data science and IT development;

Metody i kryteria oceniania:

1. Active participation in the classes

2. Final project (in teams)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Hardy
Prowadzący grup: Wojciech Hardy, Łukasz Nawaro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)