Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia Gospodarki Otwartej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-EM2MGO Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia Gospodarki Otwartej
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Ekonomia Międzynarodowa
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założenia wstępne

Makroekonomia II, mikroekonomia


Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest międzynarodowym aspektom funkcjonowania gospodarki. Zagadnienia te są szczególnie istotne ze względu na dynamiczny wzrost znaczenia międzynarodowych współzależności zarówno finansowych, jak i handlowych, który nastąpił w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Dlatego celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy i narzędzi analitycznych, dzięki którym będą w stanie zrozumieć funkcjonowanie gospodarki otwartej, oraz korzyści, zagrożenia i dylematy polityki gospodarczej wiążące się z coraz większym znaczeniem przepływów finansowych i handlowych.

W trakcie kursu uczestnicy poznają najważniejsze teorie dotyczące bilansu płatniczego, kursu walutowego oraz procesów dostosowawczych zachodzących w gospodarce otwartej, wraz z przykładami ich zastosowań i krytyką w uzasadnionych przypadkach.

Warunki zaliczenia: Egzamin pisemny po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń

Pełny opis:

1. Bilans płatniczy

Podstawowe elementy bilansu płatniczego, zasady księgowania transakcji, równowaga bilansu płatniczego. Struktura BP, a międzynarodowa pozycja inwestycyjna kraju.

2. Podstawowe zależności i model klasyczny w gospodarce otwartej

Bilans obrotów bieżących a produkcja i wydatki oraz oszczędności i inwestycje w gospodarce otwartej. Rola światowej stopy procentowej i realnego kursu walutowego. Determinanty światowej stopy procentowej. Hipoteza deficytów bliźniaczych oraz paradoks Feldstaina-Horioki..

3. Podejście międzyokresowe do BP i międzynarodowe przepływy kapitału

Optymalizacja międzyokresowa decyzji produkcyjnych i konsumpcyjnych a saldo rachunku obrotów bieżących i przepływów kapitału. Neoklasyczna teoria przepływów czynników produkcji, analiza kosztów i korzyści z liberalizacji przepływów kapitałowych. Paradkos Lucasa i zjawisko globalnych nierównowag.

5. Kursy walutowe i rynki walutowe

Rodzaje kursów i transakcji na rynku walutowym, podstawowe instrumenty. Popyt i podaż na rynku walutowym. Hedging i Arbitraż walutowy.

6. Krótkookresowe determinanty kursu walutowego

Parytety stopy procentowej, arbitraż stóp procentowych, równowaga rynku pieniężnego a kurs walutowy, rola oczekiwań i ryzyka.

7. Długookresowe determinanty kursu walutowego, cz. I:

Prawo jednej ceny i parytet siły nabywczej (PPP), determinanty realnego kursu walutowego, długookresowy realny kurs równowagi, zmiany produktywności i efekt Balassy-Samuelsona

8. Długookresowe determinanty kursu walutowego, cz. II:

Typologia modeli zasobowych kursu walutowego, modele: monetarystyczny i Dornbuscha kursu walutowego, rola oczekiwań w kształtowaniu się kursu walutowego, monetarystyczny model bilansu płatniczego, skuteczność dewaluacji.

8. Polityka kursu walutowego, cz. I:

Systemy kursu walutowego, niesterylizowane i sterylizowane interwencje walutowe banku centralnego, mechanizmy działania interwencji walutowych i ich ograniczenia, znaczenie substytucyjności aktywów.

9. Polityka kursu walutowego, cz. II:

Znaczenie wiarygodności polityki kursu walutowego, model obszaru dopuszczalnych wahań kuru walutowego (target zone) Krugmana, modele kryzysów walutowych.

Rormalny a rzeczywisty system kursu walutowego i zjawisko „fear of floating”

10. Równowaga na rynku walutowym – podejście elastycznościowe, warunek Marshalla-

Lernera:

Zmiany kursu walutowego a saldo rachunku obrotów bieżących. Warunek poprawy salda

obrotów bieżących wskutek dewaluacji waluty krajowej. Efekt „krzywej J”. Stabilność

rynku walutowego.

11. Podejście mnożnikowe do bilansu płatniczego. Równowaga wewnętrzna i zewnętrzna:

Keynesowskie (mnożnikowe) podejście do bilansu płatniczego. Przenoszenie zaburzeń gospodarczych w skali międzynarodowej w warunkach stałych i płynnych kursów walutowych. Kwestia równowagi wewnętrznej i zewnętrznej w gospodarce otwartej – diagram Swana.

12. Polityka makroekonomiczna w gospodarce otwartej w krótkim okresie:

Model Mundella – Fleminga, skuteczność polityki pieniężnej i fiskalnej w zależności od systemu kursu walutowego i stopnia mobilności kapitału.

13 Ewolucja międzynarodowego system walutowego:

System waluty złotej, okres międzywojenny, system z Bretton Woods, upadek systemu z Bretton Woods i przejście do systemu płynnych kursów walutowych. Problemy koordynacji międzynarodowej polityki gospodarczej.

14 Globalny rynek kapitałowy:

Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego a zmiany stopnia mobilności kapitału, korzyści i koszty z umiędzynarodowienia rynków finansowych, awersja do ryzyka i międzynarodowa dywersyfikacja portfela, efektywność rynku walutowego.

Literatura:

Caves R., Frankel J., Jones R., Handel i finanse międzynarodowe, PWE 1998;

Gandolfo G., International Finance and Open-Economy Macroeconomics, Spriger 2002;

Krugman P., M. Obstefld, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, PWN Warszawa

2007; tom 2

Mankiw G., Macroeocnomics, Worth Publishers, 5ed 2003.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

Rozumie:

- Strukturę bilansu płatniczego;

- Podstawowe współzależności makroekonomiczne występujące w gospodarce otwartej;

- Mechanizmy oddziaływania narzędzi polityki ekonomicznej na gospodarkę w krótkim i długim okresie;

- Zasady funkcjonowania rynku walutowego i międzynarodowego systemu finansowego.

Potrafi:

- Przewidzieć wpływ zmian polityki gospodarczej i zaburzeń zagranicznych na kurs walutowy i koniunkturę gospodarczą

- Wyjaśnić międzynarodowe przepływy kapitału,

- Analizować krótko i długookresowe determinanty zmian kursu walutowego,

- Dostrzec potencjalne zagrożenia dla stabilności makroekonomicznej kraju

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym w formie pytań otwartych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń na ocenę przynajmniej dostateczną. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie przynajmniej połowy punktów możliwych do zdobycia z egzaminu, zaś ocena końcowa z przedmiotu jest wystawiana na podstawie średniej ważonej punktów uzyskanych z ćwiczeń (z wagą 30%) oraz z egzaminu (z wagą 70%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Gierałtowski
Prowadzący grup: Paweł Gierałtowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.