Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka Obrotów Międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-EM3POM
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyka Obrotów Międzynarodowych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich - Ekonomia Międzynarodowa
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założenia wstępne

Wiedza na temat funkcjonowania rynku walutowego i kształtowania się kursów walutowych na poziomie kursu „Makroekonomia gospodarki otwartej”


Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest praktycznym aspektom zawierania kontraktów i rozliczeń w handlu międzynarodowym. W trakcie zajęć ich uczestnicy zapoznają się ze współczesnymi – nieraz dość skomplikowanymi – metodami rozliczeń transakcji międzynarodowych. Ponieważ działalność przedsiębiorstwa prowadzącego wymianę międzynarodową narażona jest na znacznie większe ryzyko niż firmy działającej wyłącznie na rynku krajowym, duży nacisk położony zostanie na identyfikację poszczególnych rodzajów ryzyka związanego z handlem zagranicznym oraz omówienie metod i produktów finansowych służących zarządzaniu ryzykiem w działalności międzynarodowej.

Kurs będzie miał charakter konwersatorium, podczas którego analizowane będą konkretne przykłady zastosowań omawianych instrumentów finansowych. Jego celem jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji menadżerskich w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem zagranicznym oraz pracy w instytucjach finansowych obsługujących ten handel.

Pełny opis:

Podczas kursu będą omawiane i analizowane następujące zagadnienia:

1. Ryzyko eksportera, źródła ryzyka w transakcjach eksportowych; Ryzyko krajowe i zagraniczne. Metody oceny i zarządzania ryzykiem – wprowadzenie

2. Podstawowe elementy kontraktu w handlu zagranicznym; przedmiot kontraktu, warunki dostawy i płatności, klauzule arbitrażowe, klauzule uzupełniające.

3. Sposoby rozliczeń handlu zagranicznego – wprowadzenie: nieuwarunkowane i uwarunkowane formy rozliczeń, sposoby rozliczeń międzybankowych: rachunki NOSTRO i LORO, formy przesyłania dyspozycji płatniczych między bankami, SWIFT, regulacje prawa dewizowego w zakresie rozliczeń handlu.

4. Zastosowanie czeku, polecenia zapłaty i weksla w rozliczeniach handlu zagranicznego.

5. Inkaso dokumentowe: pojęcie i rodzaje inkasa, przebieg inkasa, inkaso z punktu widzenia eksportera i importera.

6. Akredytywa dokumentowa: pojęcie, rodzaje, przebieg i koszty akredytywy, akredytywa z punktu widzenia eksportera i importera, dokumenty prezentowane w ramach akredytywy.

7. Faktoring i forefaiting w handlu zagranicznym.

8. Bankowe formy zabezpieczenia płatności w obrocie międzynarodowym: gwarancje bankowe i ich rodzaje, regwarancje, akredytywa stand-by, poręczenie wekslowe.

9. Inne formy zabezpieczenia płatności eksportowych: zastosowanie i rodzaje ubezpieczeń eksportowych.

10. Ryzyko kursowe: ryzyko transakcyjne i ekonomiczne, pomiar ryzyka kursowego, analiza wpływu ryzyka kursowego na wyniki przedsiębiorstwa.

11. Zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym: strategie wewnętrzne i zewnętrzne, wykorzystanie instrumentów pochodnych: kontraktów terminowych, opcji (w tym tzw. złożonych strategii opcyjnych), swapów walutowych

Literatura:

Danuta Marciniak-Neider Rozliczenia w handlu zagranicznym : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2004

Danuta Marciniak-Neider Płatności w handlu zagranicznym, Wydawnictwa uniwersytetu Gdańskiego, 2001

Tadeusz Teofil Kaczmarek, Joanna Królak-Werwińska, Handel międzynarodowy. Zarządzanie ryzykiem, rozliczenia finansowe, WOLTERS KLUWER 2008

Eugeniusz Najlepszy, Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2007

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Potrafi:

ocenić ryzyko transakcji w handlu międzynarodowym,

skonstruować kontrakt handlowy;

zaproponować optymalną formę rozliczenia kontraktu,

zabezpieczyć transakcję przed ryzykiem kursowym

Rozumie:

uwarunkowanie determinujące ryzyko w handlu zagranicznym,

współczesne metody rozliczeń tansakcji międzynarodowych,

instrumenty i metody zabezpieczania transakcji handlowych przed ryzykiem kursowym

SW01, SW02, SW03, SW04, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03

Metody i kryteria oceniania:

Dwa sprawdziany pisemne w trakcie kursu 2x35%

Projekt (samodzielne studiom przypadku) 30%

Minimum kwalifikacyjne: 55% punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Gierałtowski
Prowadzący grup: Paweł Gierałtowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)