Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Smart cities for ageing societies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ENSM076C
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Smart cities for ageing societies
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Seminaria magisterskie dla II roku programów anglojęzycznych
Punkty ECTS i inne: 11.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest analiza koncepcji inteligentnych miast (ang. smart cities) w odniesieniu do aktywnego starzenia się (ang. active ageing). Zastosowanie technologii w projektowaniu inteligentnych miast może przyczynić się do usprawnienia opieki, stworzenia odpowiedniej infrastruktury, podaży dóbr i usług, na które popyt generują seniorzy. Powstawanie nowych rynków i produktów to wyzwania, przed którymi stoją miasta i jednocześnie problemy, którymi będziemy się zajmować w czasie seminarium. Ze względu na wieloaspektowość problemu w ramach seminarium będziemy prowadzić badania interdyscyplinarne, łączące ekonomię, socjologię, politologię, geografię społeczną czy gerontologię. Seminarium będzie prowadzone we współpracy z partnerami zagranicznymi, zwłaszcza z Uniwersytetem w Heidelbergu. W związku z tym będziemy zachęcać studentów do pisania prac w języku angielskim. Zaliczenie będzie zależało od postępów w przygotowaniu pracy magisterskiej

Pełny opis:

Seniorzy, którzy stanowią coraz większą część populacji, charakteryzują się bardzo silnym zróżnicowaniem stanu zdrowia: od osób w pełni samodzielnych do takich, które wymagają stałej opieki długoterminowej. Bariery i przeszkody w ich samodzielnym funkcjonowaniu w przestrzeni miejskiej mogą być usunięte za pomocą odpowiednio zaprojektowanych rozwiązań polityki lokalnej.

Tematy seminarium będą wypadkową zainteresowań studentów i prowadzących, i będą dobierane pod kątem napisania nie tylko pracy magisterskiej, ale również stworzenia artykułu naukowego. Wybrane zagadnienia, na których będziemy się koncentrować, to między innymi:

1. Rola technologii w kształtowaniu popytu na opiekę długoterminową

2. Mobilność ruchowa, architektura miasta, polityka lokalna i aktywność zawodowa oraz społeczna

3. Bariery aktywnego starzenia się w przestrzeni miejskiej

4. Transport publiczny i informacja w przestrzeni miejskiej

5. Ocena skuteczności ‘inteligentnych’ rozwiązań w miastach różnych kultur

6. Zmiany w zachowaniach indywidualnych i relacjach społecznych wraz z wiekiem i rozwojem technologii

2. Sfery aktywności seniorów: dom/rodzina, osiedle/sąsiedzi i przyjaciele, miasto/społeczeństwo

3. Finansowanie i organizacja opieki długoterminowej,

4. Nie tylko internet: sieci społeczne seniorów

5. Seniorzy, nowe dobra i usługi,

6. Cyfryzacja starzenia się; itd.

Literatura:

W ramach seminarium nie ma wymaganej literatury. Dobór pozycji do przeczytania będzie zależał od zainteresowań studentów. Podstawową literaturą będą artykuły naukowe. Przykładowa literatura książkowa obejmuje:

Auerbach A.J., M.S. Feldstein (eds.), Handbook of Public Economics, Elsevier, North-Holland

Caragliu A., C. Del Bo, P. Nijkamp (2011), Smart Cities in Europe, Journal of Urban Technology 18, 65-82.

Clark, R.L., R.V. Burkhauser, M. Moon, J.F. Quinn, T.M. Smeeding (2004), The Economics of an Aging Society, Blackwell Publishing, Oxford

Majer R. (2018), Polityka samorządowa wobec starości. Strategie i podmioty, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Piggott J., Woodland A. (2016), Handbook of the Economics of Population Aging, Elsevier, North Holland

Szukalski P. (2009), Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, ISP, Warszawa

Efekty uczenia się:

a) Wiedza

1. Student ma wiedzę o starzeniu się populacji i jego konsekwencjach zarówno na poziomie lokalnym, jak i całego państwa

2. Student zna metody i narzędzia używane do analizy procesu starzenia się i jego konsekwencji

b) Umiejętności

1. Student potrafi modelować, analizować i interpretować społeczne i ekonomiczne procesy wynikające ze starzenia się populacji

2. Student wykorzystuje wiedzę uzyskaną w czasie studiów i swoje własne analizy do rozwiązywania problemów badawczych

3. Student potrafi przeprowadzić analizę ekonometryczną, dokonać wyboru danych, zaprezentować wyniki badania i spisać je w formie pracy magisterskiej

c) Kompetencje społeczne

1. Student jest w stanie zdefiniować priorytety procesu badawczego

2. Student jest w stanie zdobywać i podnosić swoją wiedzę i umiejętności

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze letnim ocena zależy od postępów w pisaniu pracy i od prezentacji wygłoszonych w ramach seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kula, Anna Nicińska
Prowadzący grup: Grzegorz Kula, Anna Nicińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)