Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja rynku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-EPZU2OR
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Organizacja rynku
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku studiów zaocznych EP
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z modelami zachowań przedsiębiorstw działających w warunkach niedoskonałej konkurencji. Motywem przewodnim wykładu będzie identyfikacja źródeł siły rynkowej przedsiębiorstw w różnych warunkach oraz strategii prowadzących do umocnienia pozycji na rynku (między innymi poprzez różnicowanie cen, różnicowanie produktów, blokowanie wejścia i zmowę). Zagadnienia teoretyczne ilustrowane są licznymi przykładami praktycznymi w formie mini studiów przypadków lub prostych zadań obliczeniowych

Pełny opis:

Organizacja rynku:

• Zapoznanie z organizacją rynku: pojęcie organizacji rynku, przypomnienie najważniejszych pojęć mikroekonomicznych;

• Siła rynkowa: ograniczeniach siły rynkowej, koncentracja na rynku, indeks Lernera, wskaźnik HHI, kartele, monopol naturalny.

• Firma dominująca i konkurencyjny skraj: firma dominująca, konkurencyjny skraj, monopol na rynku dóbr trwałych, twierdzenie Coase’a.

• Różnicowanie cenowe: różnicowanie 1, 2 i 3- stopnia, peak-load, różnicowanie cen w czasie, taryfy dwuczęściowe, bundling, aukcje.

• Różnicowanie pozacenowe: dyskryminacja jakościowa, rodzaje dóbr ze względu na jakość, strategie sygnalizowania jakości, efekty sieci.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jeffrey Church i Roger Ware [CW - oznaczenie skrótowe] 'Industrial Organization. A Strategic Approach', McGraw-Hill 2000.

2. Oz Shy [OS] 'Industrial Organization. Theory and Applications', MIT Press 2001.

3. Oz Shy [OS1] 'Economics of Network Industries', Cambridge Unicersity Press 2001.

Literatura dodatkowa:

4. Jean Tirole [JT] 'The Theory of Industrial Organization',MIT Press 1990.

5. Carl Shapiro, Varian Hal 'Information Rules. A Strategic Guide to the Network Economy'. Harvard Business School Press 1998.

Efekty uczenia się:

Pomyślne zakończenie kursu daje podstawy do teoretycznej i praktycznej analizy zjawisk rynkowych, procesu konkurencji i zachowania producentów w oparciu o solidną wiedzę ekonomiczną. S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_U01, S_U02, S_U03, S_U04, S_K01

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się punkty, które studenci mogą osiągnąć poprzez aktywny udział w zajęciach (tj. wygłaszanie prezentacji) oraz wynik na egzaminie.

W sumie studenci mogą uzyskać do 100 punktów.

Ocenianie:

0-50] ndst

(50-60] dst

(60-70] dst +

(70-80] db

(80-90] db +

(90-100]bdb

100 bdb +

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Szkop
Prowadzący grup: Zbigniew Szkop
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)