Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

IT Tools in Economics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-FIM1NI
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: IT Tools in Economics
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów licencjackich-Finanse i Inwestycje Międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi technikami informatycznymi przydatnymi w codziennej pracy ekonomisty. W trakcie zajęć organizowanych w formie laboratoriów studenci nabywają umiejętność posługiwania się wybranymi narzędziami informatycznymi (zaawansowany Excel, środowisko do analiz statystycznych R) oraz umiejętności dobierania odpowiedniego narzędzia analitycznego do rozwiązania typowego problemu z zakresu analizy ekonomicznej. Przed przystąpieniem do kursu wymagane jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu informatyki i matematyki (na poziomie pierwszego semestru pierwszego roku studiów zajęć z algebry liniowej i analizy matematycznej).

Pełny opis:

1) Wprowadzenie do wykonywania obliczeń ekonomicznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych . Zapoznanie z programem Excel: sortowanie i filtrowanie danych, adresowanie względne i bezwzględne, tworzenie i używanie formuł obliczeniowych.

2) Tworzenie wykresów za pomocą programu Excel. Formatowanie komórek arkusza kalkulacyjnego.

3) Importowanie i eksportowanie danych pochodzących z różnych źródeł (pliki tekstowe, dane pochodzące z Internetu, dane z baz danych). Przygotowanie arkuszy do prezentacji i upubliczniania.

4) Zaawansowane funkcje Excela. Łączenie zbiorów danych, funkcje wyszukiwania w zbiorze, funkcje zliczania.

5) Analizowanie szeregów czasowych: analiza graficzna szeregu, obliczanie stóp wzrostu.

6) Indeksy jednopodstawowe i łańcuchowe. Konwersja indeksów.

7) Podstawowe operacje na macierzach, rozwiązywanie układów równań. Liczby pseudolosowe i symulacje w Excelu.

8) Wprowadzenie do środowiska R i edytora RStudio - środowisko natywne i zintegrowane środowisko programistyczne dla R, zarządzanie kodem, tworzenie skryptów i edytowanie kodu, wbudowane funkcje.

9) Typy danych i typy obiektów w R, tworzenie i zapisywanie wektorów, korzystanie z funkcji operujących na wektorach.

10) Operatory do generowania sekwencji wartości. Zapisywanie macierzy, korzystanie z funkcji operujących na macierzach.

11) Ramki danych - praca z danymi w postaci dwuwymiarowej tabeli, indeksowanie, wybieranie podzbiorów obserwacji oraz obliczanie podstawowych statystyk zmiennych.

12) Funkcje graficzne, generowanie wykresów funkcji w zadanym przedziale oraz edycja obszaru wykresu.

13) Przetwarzanie i analiza danych w R, import i eksport danych w różnych formatach, instalowanie pakietów przydatnych w analizie różnych typów danych.

14) Tworzenie i definiowanie funkcji w R, zagnieżdżanie funkcji, operatory warunkowe i testy logiczne.

Literatura:

Elementy systemów pomocy programów Excel i R

Mysior M., Arkusz kalkulacyjny Excel w praktyce, Bila 2014

Flanczewski S., Excel w biurze i nie tylko, Helion 2014

Biecek P., Przewodnik po pakiecie R, GiS 2017

Gągolewski M., Programowanie w języku R. Analiza danych, obliczenia, symulacje, PWN 2016

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student będzie potrafił:

- Ocenić możliwość wykorzystania określonego schematu matematycznego do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu ekonomii i finansów;

- Dobrać narzędzie informatyczne (Excel, R) do praktycznego rozwiązania określonego problemu z wykorzystaniem wyselekcjonowanego schematu matematycznego i we właściwy sposób zapisać ten problem w wybranym narzędziu;

- Wykonać serię operacji w wybranym narzędziu informatycznym prowadzącą do uzyskania pożądanych wyników;

- Przeprowadzić analizę uzyskanych wyników, zinterpretować ich sens i stworzyć raport z wykonanej analizy;

Metody i kryteria oceniania:

Na zajęciach będą przeprowadzane dwa kolokwia, jedno w połowie semestru, drugie na końcu semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Kuligowska
Prowadzący grup: Umair Ashraf Rana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Kuligowska
Prowadzący grup: Umair Ashraf Rana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to familiarize participants with basic IT Tools useful in the everyday work of an economist. During classes organized in the form of computer labs, students acquire skills of using selected IT tools (advanced Excel, environment for statistical analysis R) and the ability to apply the appropriate analytical tool to solve a typical problem in the field of economic analysis. Prior to the course, participants are required to have basic knowledge in the field of computer science and mathematics (at the level of the first semester of the first year of study of linear algebra and mathematical analysis).

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1) Introduction to performing economic calculations with the use of IT tools. Getting to know Excel: sorting and filtering data, relative and absolute addressing, creating and using calculation formulas.

2) Creating charts using Excel. Formatting spreadsheet cells.

3) Importing and exporting data from various sources (text files, data from the Internet, data from databases). Preparation of sheets for presentation and publishing.

4) Advanced Excel functions. Combining data sets, lookup functions, counting functions.

5) Analyzing the time series: graphical analysis of the series, growth rates calculations.

6) Fixed-base and chain indexes. Index conversion.

7) Basic operations on matrices, solving systems of equations.Pseudo-random numbers and simulations in Excel.

8) Introduction to R environment and RStudio editor - native environment and integrated development environment for R, code management, scripting and code editing, built-in functions.

9) Data types and types of objects in R, creating vectors, using functions that operate on vectors.

10) Operators for generating a sequence of values. Creating matrices, using functions that operate on matrices.

11) Data frames - working with data in the form of a two-dimensional table, indexing, selecting subsets of observations and calculating basic variable statistics.

12) Graphic functions, generating function graphs in a given range and editing the graph area.

13) Processing and data analysis in R, import and export of data in various formats, installation of packages useful in the analysis of various types of data.

14) Creating and defining functions in R, nesting functions, conditional operators and logical tests.

Literatura: (tylko po angielsku)

Elements of Excel and R help systems

Smart M., Learn Excel Essential Skills, The Smart Method Ltd 2016

Kusleika R., Walkenbach J., Alexander M., Excel Bible, Wiley 2018

Leemis L., Learning Base R. Lightning Source 2016

Venables W., Smith D., An Introduction to R, Notes on R: A Programming Environment for Data Analysis and Graphics, R Core Team 2019

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)