Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finance II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-FIM2FI2
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finance II
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich-Finanse i Inwestycje Międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student wie jak analizować wartość pieniądza w czasie, zna kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych. Powinien potrafić analizować różne segmenty rynku finansowego, a także dokonywać wyceny właścicielskich i dłużnych instrumentów finansowych rynku natychmiastowego.Student wie jak analizować wartość pieniądza w czasie, zna kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych. Powinien potrafić analizować różne segmenty rynku finansowego, a także dokonywać wyceny właścicielskich i dłużnych instrumentów finansowych rynku natychmiastowego.


Odbyty kurs Finanse I lub Finanse I (ACCA).

Skrócony opis:

Finance II to wykład przeznaczony dla wszystkich studentów i jest równoważny wykładowi Finanse II ACCA w języku polskim.

W ramach wykładu omówione zostaną zagadnienia związane z zaawansowanym instrumentarium finansowym. Studenci zapoznają się z teorią portfelową, modelami rynku kapitałowego, a także instrumentami finansowymi rynku terminowego: kontraktami futures i forward, opcjami oraz swapami, które mogą być wykorzystane w strategiach ograniczania ryzyka.

Wykład ma formę spotkań bezpośrednich, podczas których nacisk jest położony na aktywne uczestnictwo studentów w spotkaniach. Na podstawie zaprezentowanej teorii, studenci zapoznają się z przykładowymi problemami praktycznymi.

Pełny opis:

Finance II jest przedmiotem realizowanym w oparciu o program i standardy zgodne z akredytowanym przez ACCA przedmiotem Finanse II (ACCA) To w żadnym razie nie oznacza, że egzamin w standardzie ACCA jest trudniejszy lub łatwiejszy od swojego odpowiednika zdawanego w standardzie WNE. Może być inny, ale sprawdza tę samą wiedzę, co egzamin w standardzie Wydziałowym. Uczestnictow w tym przedmiocie i zdawanie egzaminu wg formy wymaganej standardami ACCA może dla chętnych studentów stanowić pomoc przy zdawaniu egzaminu na certyfikat ACCA (FM).

Poszczególne wykłady poświęcone zostaną na omówienie następujących kwestii:

1. Charakter i cel zarządzania finansowego

2. Ryzyko stopy procentowej - rodzaje ryzyka, przyczyny zmian stóp procentowych, struktura terminowa stóp procentowych, krzywa dochodowości, teorie opisujące kształt krzywej rentowności, kursy natychmiastowe i terminowe, tradycyjne metody zarządzania stopami procentowymi (immunizacja, cash flow matching)

3. Ryzyko walutowe - rodzaje ryzyka, przyczyny wahań kursów walutowych, prognozowanie kursów walut, tradycyjne metody zarządzania ryzykiem walutowym

4. Finansowe instrumenty służące do zarządzania ryzykiem stóp procentowych i walutowym:

a. Kontrakty terminowe futures i forward: kontrakty terminowe oparte na stopie procentowej: forward-forward, FRA, kontrakty walutowe, indeksowe, akcyjne. Rozliczanie kontraktów, zmiana dochodu inwestora ze względu na zmianę ceny instrumentu bazowego. Marking to market. Strategie inwestycyjne z wykorzystaniem kontraktów terminowych: arbitrażowe, spekulacyjne i zabezpieczające.

b. Swapy: Rodzaje kontraktów swapowych, pośrednicy, ryzyko rynkowe i kredytowe. Wycena kontraktów wymiany.

c. Opcje: Działanie rynków opcji. Opcje indeksowe, walutowe, towarowe. Wymiar pionowy opcji. Czynniki wpływające na ceny opcji. Model dwumianowy. Model Blacka-Scholesa. Strategie inwestycyjne z wykorzystaniem opcji: arbitrażowe, spekulacyjne i zabezpieczające.

5. Teoria portfelowa i modele rynku kapitałowego: Stopa zwrotu a ryzyko. Korelacja stóp zwrotu. Portfel inwestycyjny. Portfel zawierający instrumenty wolne od ryzyka. Model Sharpe'a. Model CAPM. Teoria arbitrażu cenowego APT.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, 10th Edition 2017 (or earlier editions)

ACCA Financial Management (FM) study text

Blake D., Financial market analysis, John Wiley & Sons, 2000 (in English)

K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje finansowe, PWN, Warszawa, 2015

(or earlier editions, in Polish)

Literatura uzupełniająca:

Elton/Gruber, Nowoczesna analiza portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG Press, 1998

Francis, Inwestycje, WIG Press, 2000

Steiner R., Kalkulacje finansowe, Dom Wydawniczy ABC, 2000

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Po ukończeniu kursu student dysponuje wiedzą związaną z zaawansowanym instrumentarium finansowym. Student zna podstawowe zagadnienia związane z teorią portfelową, modelami rynku kapitałowego, a także nowoczesnymi instrumentami finansowymi takimi jak kontrakty futures i forward, opcje oraz swapy. Wie także jakimi metodami i narzędziami je analizować.

UMIEJĘTNOŚCI:

Student rozumie powiązanie stopy zwrotu i ryzyka, którą to wiedzę potrafi wykorzystać do budowania portfeli inwestycyjnych. Student potrafi dokonać wyceny terminowych instrumentów finansowych. Umie budować strategie inwestycyjne wykorzystujące nowoczesne instrumenty finansowe, a także ocenić ich ryzyko.

POSTAWY:

Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykorzystaniem instrumentów pochodnych w działalności gospodarczej. Potrafi doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności tak, by poszerzać ją w zakresie wymaganym przez pracę zawodową. Dzięki wieloaspektowemu spojrzeniu na rozmaite problemy finansowe, student po ukończeniu kursu potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zaliczenia ćwiczeń.

Egzamin składa się z trzech części: część A ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 10 pytań teoretycznych (każda prawidłowa odpowiedź daje 1 punkt), część B ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 10 krótkich zadań obliczeniowych (każda prawidłowa odpowiedź daje 2 punkty), natomiast część C stanowią dwa pytania otwarte (każde z nich za 10 punktów).

Podstawowy próg zaliczenia egzaminu ustalony jest na poziomie 50% (25 punktów).

pkt egzamin 50 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 0-24

egzamin ocena 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2

Przy wyliczaniu oceny końcowej bierze się pod uwagę ocenę z ćwiczeń (waga oceny z ćwiczeń 25%, waga oceny z egzaminu 75%):

the exam grade

5,5 5 4,5 4 3,5 3 2

the

tut. grade

5,5 5,5 5 5 4,5 4 3,5 2

5 5,5 5 4,5 4,5 4 3,5 2

4,5 5,5 5 4,5 4 4 3,5 2

4 5 5 4,5 4 3,5 3,5 2

3,5 5 4,5 4,5 4 3,5 3 2

3 5 4,5 4 4 3,5 3 2

2 2 2 2 2 2 2 2

Podczas egzaminu studenci będą mieli dostęp do tablic finansowych oraz będą mogli korzystać z prostego kalkulatora (ale nie telefonu komórkowego ani kalkulatora finansowego).

W roku akademickim 2021/22 w zależności od sytuacji epidemiologicznej zaliczenie zajęć (zarówno egzamin jak i zaliczenie ćwiczeń) odbędzie się zdalnie lub w sali.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kopyt
Prowadzący grup: Mateusz Kopyt, Marek Żukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kopyt
Prowadzący grup: Mateusz Kopyt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)