Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Financial Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-FIM3FL
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Financial Law
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty obowiązkowe dla IIIr. studiów licencjackich-Finanse i Inwestycje Międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład obejmuje kwestie związane z podstawowymi instytucjami i problemami finansów publicznych oraz prawa finansowego, konstytucyjnymi regulacjami finansów publicznych, prawem podatkowym, prawem podatkowym Unii Europejskiej, międzynarodowym prawem podatkowym oraz prawem bankowym.

Wykład obejmuje kwestie związane z podstawowymi instytucjami i problemami finansów publicznych oraz prawa finansowego, konstytucyjnymi regulacjami finansów publicznych, prawem podatkowym, prawem podatkowym Unii Europejskiej, międzynarodowym prawem podatkowym oraz prawem bankowym.

Pełny opis:

Zakres wykładu:

1. Główne zasady Konstytucji RP, źródła prawa polskiego, polskie prawo konstytucyjne, konstytucyjne regulacje finansów publicznych, podstawowe zagadnienia związane z administracją rządową i lokalną.

2. Główne zasady Konstytucji USA, źródła prawa amerykańskiego, konstytucyjne regulacje finansów publicznych, podstawowe informacje w zakresie administracji stanowej i federalnej.

3. Prawo podatkowe: ogólne założenia opodatkowania dochodu, polskie podatki dochodowe, federalne opodatkowanie dochodu w USA, prawo podatkowe Unii Europejskiej, podstawy międzynarodowego prawa podatkowego, podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek od sprzedaży, podatek od nieruchomości, podatek rolny.

4. Ogólne zagadnienia prawa finansowego, w tym podstawowe zagadnienia finansów publicznych, zakresu finansów publicznych, funkcji finansów publicznych, wybranych regulacji polskiej ustawy o finansach publicznych (zakres ustawy o finansach publicznych, dług publiczny, deficyt, nadwyżka, prawne formy podmiotów finansów publicznych).

5. Zarys prawnych regulacji budżetu państwa w Polsce, Stanach Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej.

6. Prawo bankowe, w tym źródła prawa bankowego, kwestie wchodzące w zakres ustawy o Narodowym Banku Polskim dotyczące autonomii NBP i jego zadań, instrumenty polityki pieniężnej, problemy wchodzące w zakres regulacji ustawy Prawo bankowe (tajemnica bankowa, zasady funkcjonowania banków i działań podejmowanych przez banki, Europejski System Banków Centralnych i Europejski Bank Centralny

Literatura:

OECD (2015), Model Tax Convention on Income and on Capital 2014 (Full Version), OECD Publishing, Paris.

Federal Taxation of Corporations and Shareholders, Boris I. Bittker, James S. Eustice, Thomson Reuters, Thomson Reuters 2014.

Federal Income Taxation of Individuals, Boris I. Bittker, Martin J. McMahon, Lawrence A. Zelenak , Thomson Reuters 2013.

Introduction to European Tax Law, Michael Lang, Pasquale Pistone, Josef Schuch, Claus Staringer, Spiramus Press Ltd, 2013.

Efekty uczenia się:

EK1:

Ocena 2: Student nie zna i nie potrafi zdefiniować podstawowych instytucji prawa finansowego, nie jest w stanie omówić źródeł prawa finansowego i wyjaśnić miejsca prawa finansowego w systemie prawa.

Ocena 3: Wiedza studenta jest wystarczająca w zakresie instytucji prawa finansowego, źródeł prawa finansowego i miejsca prawa finansowego w systemie prawa, jednakże wciąż występują istotne braki w ich prawidłowym rozumieniu i wykorzystywaniu.

Ocena 4: Student zna i definiuje podstawowe instytucje prawa finansowego, źródła prawa finansowego i miejsce prawa finansowego w systemie prawa, jednakże wciąż występują niewielkie braki w ich prawidłowym rozumieniu i wykorzystywaniu.

Ocena 5: Student zna, definiuje i jest w stanie wykorzystywać podstawowe instytucje prawa finansowego, omawia źródła prawa finansowego i wyjaśnia miejsce prawa finansowego w systemie prawa.

EK 2:

Ocena 2: Student nie zna podstawowych instytucji prawa finansowego UE.

Ocena 3: Wiedza studenta w zakresie podstawowych instytucji prawa finansowego UE jest wystarczająca, jednakże nie jest on w stanie ich scharakteryzować i wyjaśnić ich roli.

Ocena 4: Student zna i jest w stanie ogólnie scharakteryzować instytucje prawa finansowego UE.

Ocena 5: Student zna i charakteryzuje instytucje prawa finansowego UE, jest w stanie wyjaśnić pełnione przez nie funkcje.

EK 3:

Ocena 2: Student nie zna podstawowych instytucji prawa budżetowego.

Ocena 3: Wiedza studenta jest wystarczająca w zakresie podstawowych instytucji prawa budżetowego, jednakże wciąż występują istotne braki w zakresie ich rozumienia.

Ocena 4: Student rozumie i w sposób wystarczający definiuje podstawowe instytucje prawa budżetowego, jednakże wciąż występują niewielkie braki w ich zrozumieniu.

Ocena 5: Student zna i definiuje podstawowe instytucje prawa budżetowego.

EK 4:

Ocena 2: Student nie zna i nie jest w stanie wyjaśnić podstawowych instytucji prawa bankowego.

Ocena 3: Wiedza studenta jest wystarczająca w zakresie podstawowych instytucji prawa bankowego, jednakże wciąż występują istotne braki w zakresie ich zrozumienia.

Ocena 4: Student posiada ogólną wiedzę w zakresie podstawowych instytucji prawa bankowego, jednakże wciąż występują niewielkie braki w zakresie ich zrozumienia.

Ocena 5: Student zna i definiuje podstawowe instytucje prawa bankowego.

EK 5:

Ocena 2: Student nie zna i nie jest w stanie zdefiniować podstawowych instytucji prawa podatkowego.

Ocena 3: Wiedza studenta w zakresie podstawowych instytucji prawa podatkowego jest wystarczająca, jednakże wciąż występują istotne braki w zakresie ich zrozumienia.

Ocena 4: Student zna i definiuje podstawowe instytucje prawa podatkowego, jednakże wciąż występują niewielkie braki w zakresie ich zrozumienia.

Ocena 5: Student zna i definiuje podstawowe instytucje prawa podatkowego.

EK 6:

Ocena 2: Student nie jest świadom zależności występujących między regulacjami prawa finansowego.

Ocena 3: Student jest świadom zależności występujących między regulacjami prawa finansowego, nie jest jednak w stanie ich scharakteryzować.

Ocena 4: Student jest świadom zależności występujących między regulacjami prawa finansowego, jest w stanie je, w sposób ogólny, scharakteryzować.

Ocena 5: Student rozumie i jest w stanie szczegółowo wyjaśnić zależności istniejące między regulacjami prawa finansowego.

EK 7:

Ocena 2: Student nie dostrzega potrzeby ciągłej aktualizacji i pogłębiania wiedzy w zakresie tematyki będącej przedmiotem wykładu.

Ocena 3: Student dostrzega potrzebę ciągłej aktualizacji i pogłębiania wiedzy w zakresie tematyki będącej przedmiotem wykładu.

Ocena 4: Student dostrzega i rozumie potrzebę ciągłej aktualizacji i pogłębiania wiedzy w zakresie tematyki będącej przedmiotem wykładu.

Ocena 5: Student dostrzega i rozumie potrzebę ciągłej aktualizacji i pogłębiania wiedzy w zakresie tematyki będącej przedmiotem wykładu, wykazuje inicjatywę.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Tchórzewski
Prowadzący grup: Mateusz Tchórzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Tchórzewski
Prowadzący grup: Mateusz Tchórzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)