Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomiczna analiza podatków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-FPiP3EA
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomiczna analiza podatków
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie studentom podstawowych metod ekonomicznej analizy podatków. Studenci nie tylko będą poznawać te metody, ale również wypróbują je w praktyce, poprzez rozwiązywanie różnych zadań i analizę wybranych problemów podatkowych. Kurs obejmuje różne rodzaje podatków, poczynając od podatku dochodowego od osób fizycznych do podatków lokalnych. Analizowane będą obciążenia podatkowe obywateli, efekty różnych rozwiązań podatkowych, zależności między podatkami a innymi zjawiskami i procesami politycznymi, itp.

Pełny opis:

1. Rodzaje podatków i rozkład obciążeń podatkowych

Progresja podatkowa, efektywna stopa podatkowa w zależności od poziomu dochodów, wpływ ulg i zwolnień na wysokość podatków, wpływ innych podatków na obciążenia podatkowe, klin podatkowy, efektywność a sprawiedliwość podatków.

2. Podatki jako narzędzie polityki gospodarczej i społecznej

Kształtowanie zachowań podatników poprzez odpowiednie rozwiązania podatkowe, efektywność stosowanych rozwiązań, konflikt między zapewnianiem dochodów sektora publicznego a realizacją celów politycznych i społecznych.

3. Podatki a działalność gospodarcza

Podatki płacone przez przedsiębiorstwa, wpływ podatków na typ, lokalizację i prowadzenie działalności gospodarczej, obciążenie podatkowe różnych rodzajów działalności.

4. Podatki pośrednie

Rola podatków pośrednich, zasady działania podatków konsumpcyjnych, zalety i wady VAT, różnice między VAT i akcyzą, inne rodzaje podatków pośrednich.

5. Podatki lokalne i rola autonomii podatkowej

Podatki centralne a podatki lokalne, waga autonomii podatkowej, możliwości samorządu w uzyskiwaniu dochodów, podatki jako narzędzie polityki władz lokalnych.

6. Płacenie podatków

Obchodzenie podatków a uchylanie się od podatków, optymalizacja podatkowa, dążenie do zwiększenia ściągalności podatków i walka z przestępstwami podatkowymi.

7. Aspekt międzynarodowy podatków

Unikanie podwójnego opodatkowania, konkurencja podatkowa, harmonizacja podatków w Unii Europejskiej, raje podatkowe i walka z nimi, globalizacja jako sposób unikania podatków.

Literatura:

James S., C. Nobes, The Economics of Taxation, Prentice Hall Europe, 1998

Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007

Osiatyński J., Finanse publiczne - Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

Owsiak S., Finanse publiczne, Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

Stiglitz J., Economics of the Public Sector, W. W. Norton & Co Ltd., 2004

Wach K., Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

Wolański R., System podatkowy w Polsce, Seria akademicka, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2004

Literatura będzie uzupełniania artykułami i raportami dotyczącymi konkretnych zagadnień.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student rozróżnia typy opodatkowania, potrafi zdefiniować rolę podatków, analizuje efekty różnych podatków, rozumie obecne debaty podatkowe i potrafi sformułować własną opinię na temat proponowanych zmian, rozpoznaje i wyjaśnia jak podatki wpływają na gospodarkę. Student ma wiedzę o tym, jak złożonym problemem są podatki i w jak integralny sposób są związane z wszystkimi aspektami życia. Student zdaje sobie sprawę, że podatki podlegają bardzo dynamicznym zmianom, a w związku z tym niezbędne jest pogłębianie i uzupełnianie wiedzy na ten temat.

SU05, SU06, SK01, SK03, SU04, SU03, SU02, SU01, SW03, SW02, SW01, SW04, SW05, SK02, SK04

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie prac studenta w czasie zajęć oraz pisemnego egzaminu (zadania oraz tzw. pytania otwarte).

Ocena opiera się na wyniku egzaminu, ale w zależności od efektów pracy studenta na zajęciach może być podniesiona o pół albo o cały stopień.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kula
Prowadzący grup: Grzegorz Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)