Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie administracyjne i sądowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-FPiP3PA
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne i sądowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich - Finanse Publiczne i Podatki
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z konstrukcją postępowania administracyjnego ogólnego, odmiennościami, jakie w relacji do postępowania ogólnego występują w postępowaniu podatkowym, jak również zasadami sadowej kontroli działalności administracji.

Zajęcia powinny pozwolić uczestnikom na zrozumienie specyfiki postępowania administracyjnego i zasad sądowej kontroli działalności administracji, wskazać te elementy konstrukcji instytucji postępowania, które mają szczególne znaczenie z punktu widzenia ochrony praw podatnika, jak również mechanizmy ich dochodzenia.

2. Podstawowe treści:

Postępowanie ogólne w administracji, główne odmienności postępowania podatkowego, sądowa kontrola działań administracji publicznej.

Pełny opis:

1. Mechanizm postępowania administracyjnego – jurysdykcja, kontrola instancyjna i sądowa;

2. Źródła prawa o postępowaniu ogólnym w administracji, postępowaniu podatkowym i sądowej kontroli administracji;

3. Zasady ogólnego postępowania w administracji;

4. Podmioty (organy, strona, podmioty na prawach strony, prokurator, RPO et al.) i uczestnicy postępowania (świadek, biegły, osoba zainteresowana);

5. Czynności techniczno-procesowe w postępowaniu (doręczenia, wezwania, terminy);

6. Wszczęcie i przebieg postępowania administracyjnego;

7. Przerwy w biegu postępowania administracyjnego;

8. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym;

9. Kontrola instancyjna rozstrzygnięć;

10. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznych;

11. Postępowania uproszczone (zaświadczenia, petycje - skargi i wnioski);

12. Konstrukcja, przedmiot i podmioty postępowania sądowoadministracyjnego;

13. Czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym i organizacja postępowania w pierwszej i drugiej instancji;

14. Postępowanie egzekucyjne w administracji.

Literatura:

Postępowanie administracyjne – ogólne podatkowe, egzekucyjne i przed sadami administracyjnymi, Marek Wierzbowski (red.) Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska, C.H.Beck, Warszawa 2013 r.

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Barbara Adamiak, Janusz Borkowski, LexisNexis, Warszawa 2012 r.

Uzupełniająca:

Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Eugeniusz Bojanowski, Zbigniew Cieślak, Jacek Lang, LexisNexis, Warszawa 2013 r.

Doradca podatkowy przed sądem administracyjnym, Stefan Babiarz, Bogusław Deuter, Sylwester Marciniak, Artur Mudrecki, Oficyna a Wolters Kliwer business, Warszawa 2009 r.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. zna i rozumie terminologię i metodykę prawną związaniem z postępowaniem administracyjnym i sądowo-administracyjnym

2. zna i rozumie mechanizmy postępowania administracyjnego ogólnego, postępowania podatkowego i sądowo-administracyjnego

Umiejętności:

1. jest w stanie wykorzystywać posiadaną wiedzę do projektowania strategii procesowej, oceniać jej efekty i komunikować tę wiedzę

2. jest w stanie interpretować i analizować elementy istotne postępowania administracyjnego ogólnego i podatkowego, a także sądowo-administracyjnego

Kompetencje społeczne:

1. ma świadomość i potrzebę podejmowania wysiłków kształtowania i pogłębiania wiedzy w zakresie postępowania administracyjnego ogólnego i podatkowego oraz sądowo-administracyjnego, jest gotowy do podejmowania działań w zakresie kształtowania sytuacji prawnej strony w postępowaniu

2. ma świadomość wagi zachowania wysokiego standardu zawodowego i etycznego wykonywania czynności zawodowych związanych z obsługa postępowań administracyjnych

SU05, SU06, SK01, SK03, SU04, SU03, SU02, SU01, SW03, SW02, SW01, SW04, SW05, SK02, SK04

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny – test jednokrotnego wyboru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Wierzbicki
Prowadzący grup: Jarosław Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)