Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zamówienia publiczne i pomoc publiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-FPiP3ZP
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zamówienia publiczne i pomoc publiczna
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty wyboru kierunkowego z modułu Zarządzanie w sektorze publicznym-FPiP
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie zasad, podstaw prawnych i praktyki zamówień publicznych i pomocy publicznej.

Pełny opis:

Plan zajęć obejmuje:

1) Zamówienia publiczne w Polsce,

2) Wyłączenia stosowania ustawy,

3) Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

4) Przygotowanie postępowania,

5) Wewnętrzna regulacja udzielania zamówień,

6) Tryby udzielania zamówień publicznych,

7) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

8) Pomoc publiczna w Unii Europejskiej

9) Podstawy prawne pomocy publicznej

10) Pomoc de minimis i wyłączenia grupowe

11) Zasady udzielania pomocy publicznej

12) Programy pomocowe i pomoc indywidualna

13) Sprawozdawczość związana z pomocą publiczną

Literatura:

• Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.

• Ustawa Prawo zamówień publicznych

• Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

• Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

• Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• student zna podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych

• student rozumie cezury finansowe związane ze stosowaniem zasady konkurencyjności i prawa zamówień publicznych

• student zna zasady udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis

Umiejętności:

• student potrafi wybrać tryb zamówienia publicznego

• student potrafi przygotować założenia do sporządzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

• student potrafi wyliczyć kwotę pomocy de minimis dla przedsiębiorstwa

Kompetencje społeczne – postawy:

• student potrafi zapewnić obiektywizm przy dokonywaniu zakupów ze środków publicznych

• student potrafi komunikować konieczność stosowania wszechstronnych kryteriów wyboru ofert, uwzględniających zarówno kryterium efektywności, jak i kryterium skuteczności (również w długim okresie) wydatkowania środków publicznych

• student potrafi poprawnie zidentyfikować obszary, w których są możliwe poszczególne rodzaje pomocy publicznej, jak również zdaje sobie sprawę z ograniczeń zawartych w przepisach prawa

SU05, SU06, SK01, SK03, SU04, SU03, SU02, SU01, SW03, SW02, SW01, SW04, SW05, SK02, SK04

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie sprawdzianu końcowego, obejmującego całość materiału. Egzamin składa się z testu i pytań opisaowych. W trakcie zajęć możliwe jest uzyskiwanie dodatkowych punktów za aktywność, które są dodawane do końcowej punktacji. Uzyskanie dodatkowych punktów może być również związane z wykonywaniem ewentualnych zadań w ramach pracy zespołowej (np. rozwiązywanie studiów przypadku).

Zaliczenie końcowe jest formie egzaminu, zawierającego pytania testowe i opisowe.

Dodatkowo zaliczenie przedmiotu wymaga aktywnego uczestnictwa w pracy warsztatowej na zajęciach. Podczas zajęć jest sprawdzana lista obecności (dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecności w semestrze).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Modzelewski
Prowadzący grup: Piotr Modzelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)