Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyka gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-IiE3IG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Informatyka gospodarcza
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich - Informatyka i Ekonometria
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne:

Wskazane jest by student podejmujący zajęcia posiadał podstawową wiedzę z zakresu informatyki (podstaw informatyki), ewentualnie projektowania systemów informatycznych.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z informatyką gospodarczą. Przedmiotem dyskusji będą m.in.: zastosowania systemów informatycznych w gospodarce i jej segmentach, rola informacji jako kategorii ekonomicznej, infrastruktura informatyczna (informacyjna) współczesnych gospodarek i przedsiębiorstw, tworzenie rynków w przestrzeni elektronicznej (internetowej) i ich implikacje, kształtowanie gospodarki współdzielenia (sharing economy) oraz aktywizacja podmiotów ekon.-społ. w środowisku Internetu i sieci społecznościowych.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące grupy tematyczne:

1. Wprowadzenie do informatyki gospodarczej. Informatyka gospodarcza – przedmiot i zakres badań. Informatyka, ekonomia a informatyka gospodarcza. Systemy informacyjne i informatyczne. Informacja, jako kategoria ekonomiczna.

2. Infrastruktura informacyjna współczesnej gospodarki. Studia przypadku (PESEL). Model infrastruktury informacyjnej.

3. Rynki elektroniczne – ewolucja, modele i przykładowe wdrożenia systemów.

4. Sharing economy. Internet jako globalny rynek elektroniczny.

5. Praca na rynkach elektronicznych.

6. Aktywizacja podmiotów ekonomicznych i społecznych na rynkach internetowych. Crowdsourcing i crowdfunding.

7. Informatyczna infrastruktura przedsiębiorstw. Informacyjne systemy zarządzania – typologia, charakterystyka, ewolucja.

8. Systemy wspomagania podejmowania decyzji, w tym systemy ekspertowe (sztucznej inteligencji).

9. Zintegrowane systemy informacyjne zarządzania. Systemy informatyczne klasy ERP.

10. Efektywność wdrożeń systemów informatycznych. Paradoks produktywności IT.

11. Wybrane metody oceny efektywności inwestycji informatycznych. Ryzyko w projektach informatycznych.

12. Ochrona zasobów informacyjnych i infrastrukturalnych. Planowanie na wypadek katastrof (disaster recovery).

Literatura:

Literatura może ulec zmianie (zapowiedzi wydawnicze podręczników).

Literatura uzupełniająca (do wybranych wykładów):

1. Wrycza St.: Informatyka ekonomiczna. PWE, Warszawa 2010.

2. Książki z serii „Studia Informatyki Gospodarczej”, Wydaw. Nowy Dziennik i Difin (1999-2009).

3. Kisielnicki J.: MIS. Systemy informatyczne zarządzania. WN Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2008.

4. Scheer A.W.: Wstęp do informatyki gospodarczej. Podstawy efektywnego zarządzania informacją. Wydawnictwa UW, Warszawa 1997.

5. Oleński J.: Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce. WNE UW Warszawa 2006.

6. Dziuba D.T.: Crowdsourcing w kształtowaniu elektronicznych rynków pracy. Nowy Dziennik, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

A) Wiedza

1. Student ma wiedzę na temat współzależności informatyki gospodarczej i ekonomii, związków między informatyką gospodarczą i informatyką.

2. Student rozumie rolę informacji jako kategorii ekonomicznej.

3. Student ma wiedzę na temat infrastruktury informacyjnej (informatycznej) współczesnej gospodarki. Zna podstawowe relacje między strategicznymi systemami informacyjnymi i ich rolę w gospodarce rynkowej.

4. Student ma wiedzę na temat informacyjnych systemów zarządzania, w tym systemów zintegrowanych. Wie, jakie typy systemów wykorzystuje się w zastosowaniach gospodarczych, do rozwiązywania określonych problemów ekonomicznych.

5. Student ma wiedzę o rynkach elektronicznych, w tym systemach zdalnej realizacji pracy.

6. Student rozumie rolę i specyfikę Internetu jako globalnego rynku, umożliwiającego rozwój sharing economy oraz aktywizacji podmiotów ekonomicznych i społecznych (np. crowdsourcingu i finansowania społecznościowego).

7. Student ma wiedzę na temat utrudnień i ich przyczyn w ocenie efektywności ekonomicznej inwestycji w IT. Potrafi zinterpretować paradoks produktywności IT (Solowa).

8. Student potrafi określać efekty ekonomiczne, techniczne, społeczne i inne z informatyzacji. Potrafi zidentyfikować grupy kosztów związane z informatyzacją, jak i ryzyko informatyczne.

9. Student rozumie znaczenie ochrony zasobów informacyjnych i infrastrukturalnych przedsiębiorstwa, w tym metodami disaster recovery.

10. Student rozumie ideę społeczeństwa informacyjnego.

B) Umiejętności

1. Student potrafi określić współzależności między strategicznymi systemami informatycznymi współczesnej gospodarki.

2. Student posiada umiejętność określania wstępnych potrzeb w zakresie informatyzacji przedsiębiorstwa i obszarów gospodarki.

3. Student potrafi dobrać narzędzia informatyczne do rozwiązywania konkretnych problemów ekonomicznych, w tym automatyzacji procesów podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.

4. Student ma umiejętność określania potencjalnych problemów w zakresie wdrażania systemów informa-tycznych, w tym w środowisku internetowym.

5. Student potrafi zidentyfikować korzyści i koszty (ich grupy) inwestycji w IT.

6. Student potrafi przygotować opracowanie zadanego problemu oraz zaprezentować je na forum grupy.

C) Kompetencje społeczne

1. Student rozumie konieczność wykorzystywania systemów informatycznych we współczesnych instytucjach rynkowych i przedsiębiorstwach.

2. Student potrafi zidentyfikować korzyści społeczno-ekonomiczne, generowane przez dane przedsięwzięcie informatyczne.

3. Student rozumie ograniczenia (ryzyko) związane z przedsięwzięciami informatycznymi.

4. Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy związanej z systemami informatycznymi, które z uwagi na swój dynamiczny rozwój stwarzają coraz to nowe możliwości dla instytucji rynkowych.

5. Student rozumie współzależności w ramach społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej, również sharing economy.

6. Student zna i rozumie zagadnienia prawne związane z wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego.

Ukończenie zajęć zwiększa kompetencje uczestników na rynku pracy, daje im podstawy teoretyczne i analityczne z zakresu metod informatyki gospodarczej.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne: test z wyborem odpowiedzi i częścią analityczną. Na finalną ocenę wpływ ma aktywne uczestnictwo na wykładzie, w tym np. opracowanie i wygłoszenie krótkiej prezentacji (na zadany temat),

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Senkus
Prowadzący grup: Piotr Senkus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)