Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza kosztów i korzyści

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M1AKiK
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza kosztów i korzyści
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 2 (1*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 3 (4*30h)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs ten przeznaczony jest dla studentów zainteresowanych tematyką dobrobytu społecznego i szacowaniem efektywności ekonomicznej projektów publicznych. Celem kursu jest dostarczenie informacji na temat przesłanek i podstawowych pojęć związanych z Analizą Kosztów i Korzyści Społecznych (z ang. Cost-benefit analysis, CBA). Uczestnictwo w kursie powinno pomóc studentom oceniać przydatności i poprawność zastosowania różnych technik używanych w wycenie ekonomicznej projektów publicznych

Pełny opis:

Podczas kursu będą omawiane następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do analizy kosztów i korzyści (z ang. Cost-benefit analysis, CBA)

a) Indywidualne vs. społeczne koszty i korzyści

b) Cel i zastosowania CBA

c) Popyt na CBA i jej koszty

2. Założenia koncepcyjne CBA

a) Zastosowanie CBA przy podejmowaniu decyzji

b) Podstawowe zagadnienia związane z gotowość do zapłaty

3. Podstawy mikroekonomiczne CBA

a) nadwyżka społeczna i efektywność alokacyjna

b) Alternatywne sposoby obliczania społecznych korzyści netto

4. Wartość ekonomiczna

a) Wartość użytkowa, pozaużytkowa i opcyjna

b) Efekty pośrednie i bezpośrednie

5. Ceny ukryte

a) Ogólne sposoby na określania cen ukrytych

6. Metody wyceny – preferencje ujawnione

a) Metoda Cen Hedonicznych

b) Metoda Kosztów Podróży

7. Metody wyceny – preferencje zadeklarowane

a) Wycena Warunkowa

b) Wybór Eksperymentalny

8. Dyskontowanie kosztów i korzyści

a) Mieszanie i dyskontowanie na wiele lat

b) Porównywanie projektów o różnych horyzontach czasowych

c) Inflacja, wartości nominalne i realne

d) Społeczna stopa

9. Ryzyko i niepewność

a) Teoria ekonomiczna

b) Ryzyko i nieodwracalność

c) Ryzyko i społeczna stopa dyskontowa

10. Dokładność CBA

a) Analiza wrażliwości

b) Źródła błędów w badaniach CBA

c) Dystrybucja korzyści netto w czasie

d) Wątpliwości dotyczące zastosowania CBA w procesach politycznych

11. Alternatywne metody oceny i ich dokładność

a) Analiza Efektywności Kosztowej

b) Analiza Wielokryterialna

12. -14 Studia przypadków przygotowane przez studentów

Literatura:

- Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych:

Przewodnik (2001); Jednostka ds. Ewaluacji

Dyrekcja Generalna - Polityka Regionalna

Komisja Europejska

- Boerdman, A;, Greenberg, D., Vining, A., Weimer, D., (2006) Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice, Pearson

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student umie zastosować Analizę Kosztów i Korzyści w praktyce. Zdaje sobie sprawę z złożoności tej procesu tej analizy. Dodatkowo, student zna inne techniki oceny projektów publicznych.

SW01, SW02, SW03, SW04, SW05, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa składa się z dwóch elementów: 40% to punkty za studia przypadków, 60% to punkty za egzamin. Aby zaliczyć przedmiot trzeba zdobyć min. 50% możliwych do uzyskania punktów oraz min 50% z egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartczak
Prowadzący grup: Anna Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartczak
Prowadzący grup: Anna Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)