Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Demografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M1DEM2
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Demografia
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Rozszerzenie Ekonomii studia magisterskie st. II - I rok
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne

Student powinien dysponować elementarną wiedzą na temat współczesnych zjawisk ludnościowych w Polsce i na świecie.


Skrócony opis:

Celem zajęć jest poszerzenie perspektywy poznawczej studenta ekonomii poprzez przedstawienie procesów i zachowań ekonomicznych w ich ludnościowym kontekście. Efektem kształcenia jest umiejętność analizy i interpretacji procesów demograficznych w skali globalnej, regionalnej i jednostkowej.

Program kursu obejmuje podstawowe zjawiska demograficzne: małżeńskość i rozrodczość, zdrowie i umieralność, migracje międzynarodowe, prognozy ludnościowe. Nacisk jest położony na analizę ilościową oraz modelowanie zjawisk ludnościowych.

Zajęcia realizowane są jako konwersatorium oraz warsztaty w pracowni komputerowej.

Kurs przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku studiów magisterskich ekonomii. Zajęcia adresowane są do studentów zainteresowanych weryfikacją teoretycznych zależności między zmiennymi ludnościowymi, społecznymi i ekonomicznymi.

Warunkiem zaliczenia jest aktywność na zajęciach, prezentacja wyników własnego badania oraz zdanie końcowego egzaminu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest poszerzenie perspektywy poznawczej studenta ekonomii poprzez przedstawienie procesów i zachowań ekonomicznych w ich ludnościowym kontekście Zajęcia konwersatoryjne (około 30 godzin) poświęcone są implikacjom teorii ekonomii w zakresie zjawisk ludnościowych; jak opisać formowanie się małżeństw za pomocą teorii racjonalnego wyboru, czy ‘becikowe’ stanowi skuteczne narzędzie polityki rodzinnej, jaki jest związek systemów emerytalnych ze starzeniem się populacji, jak wydłuża się trwanie życia ludzkiego oraz trwanie życia w dobrym zdrowiu, czy eksplozja demograficzna jest wciąż realnym zagrożeniem dla świata, co determinuje współczesne migracje zarobkowe Polaków – to tylko niektóre pytania badawcze stawiane podczas zajęć konwersatoryjnych. Program zajęć konwersatoryjnych obejmuje następujące zagadnienia:

- historia ludzkości od czasów rewolucji neolitycznej po czasy współczesne, przejście demograficzne i jego mechanizmy, zróżnicowanie sytuacji ludnościowej na świecie;

- struktury demograficzne, proces starzenia się populacji i jego ekonomiczne konsekwencje;

- mechanizmy doboru małżeńskiego i uwarunkowania płodności w świetle wybranych koncepcji, m.in. drugiego przejścia demograficznego i teorii G. Beckera;

- polityka rodzinna w Polsce i wybranych krajach europejskich;

- zdrowie, trwanie życia, umieralność i ich społeczne determinanty;

- uwarunkowania, selektywność i skutki migracji międzynarodowych;

- współczesne przemiany ludnościowe w Polsce i Europie;

- przyszłość demograficzna Polski, Europy i świata, metody prognozowania ludnościowego.

Warsztaty (około 16 godzin) – w większości realizowane w pracowni komputerowej – poświęcone są metodom analizy demograficznej koniecznym do prawidłowej weryfikacji i interpretacji procesów ludnościowych oraz współzależności zjawisk demograficznych i ekonomicznych. Podczas warsztatów student modeluje i prognozuje procesy ludnościowe.

Podczas ostatniej serii zajęć (około 14 godzin) studenci prezentują ustnie wyniki własnych prac.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Okólski M. (2004). Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Warszawa: Scholar.

Holzer J. (2003). Demografia, Warszawa: PWE.

Literatura uzupełniająca:

Balcerzak-Paradowska B. (2003). Rodzina i polityka rodzinna, Warszawa: IPiSS.

Balicki A. (2006). Analiza przeżycia i tablice wymieralności, Warszawa: PWE.

Balicki J., Frątczak E., Nam Ch. (2003). Przemiany ludnościowe. Fakty – interpretacje – opinie, Warszawa: Uniwersytet kard. S.Wyszyńskiego.

Becker G. (1990). Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Warszawa: PWE.

Bijak J. (2008). Bayesian Methods in International Migration Forecasting, w: Raymer J., Willekens F. (red.), International Migration in Europe: Data, Models and Estimates, Chichester: John Wiley (s. 255-281).

Brown R. L. (1997). Introduction to the Mathematics of Demography, Connecticut: Actex Publications.

Caselli G., Vallin J., Wunsch G. (2006). Demography. Analysis and synthesis, vol. 1-4, Elsevier Inc.

Gawryszewski A. (2005). Ludność Polski w XX wieku, Warszawa: IGiPZ PAN.

Górny A., Kaczmarczyk P. (2003). Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, CMR Working Papers nr 49.

Kurkiewicz J., Frątczak E. (2010). Procesy demograficzne i metody ich analizy, Kraków: UE.

Okólski M. (2004). Demografia zmiany społecznej, Warszawa: Scholar.

UNDP (2009). Overcoming barriers. Human mobility and development, New York: UNDP (on-line: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/).

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Student ma rozszerzoną wiedzę o specyfice demografii jako nauki i o jej powiązaniach z innymi naukami społecznymi: ekonomią, socjologią, historią, geografią ludnościową

2. Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą najważniejszych procesów ludnościowych współczesnego świata, Europy i Polski, w szczególności przemian w sferze zdrowia, umieralności, trwania życia, mobilności przestrzennej, teorii ludnościowych (zwłaszcza Tomasza Malthusa), przejścia demograficznego, drugiego przejścia demograficznego, ekonomii rodziny (family economics)

3. Student poznał historyczne i współczesne przemiany w dziedzinie reprodukcji ludności, a także zna rządzące tymi zmianami prawidłowości, odnoszące się również do przemian gospodarczych i kulturowych

4. Student ma pogłębioną wiedzę na temat kulturowych, normatywnych, społecznych i ekonomicznych źródeł przemian podstawowych instytucji kształtujących sytuację ludnościową (zwłaszcza rodziny)

5. Student zna współzależności pomiędzy przemianami ludnościowymi i szeroko rozumianymi zjawiskami gospodarczymi i społecznymi, typowymi dla społeczeństwa epoki przemysłowej i informacyjnej.

6. Student zna w sposób pogłębiony techniki opisu zjawisk ludnościowych za pomocą analizy demograficznej, w tym budowy i interpretacji współczynników demograficznych i innych miar, na przykład przeciętnego dalszego trwania życia lub przeciętnego dalszego trwania życia w zdrowiu.

7. Student wie, gdzie znaleźć dane dotyczące zdarzeń demograficznych i procesów gospodarczych i wie jak dane te są zbierane i agregowane.

Umiejętności

1. Student potrafi prawidłowo opisać, analizować i wyjaśniać najważniejsze procesy ludnościowe, ich przyczyny i związki między nimi. W szczególności, student potrafi interpretować takie procesy, jak reprodukcja populacji, eksplozja demograficzna, przemiany w dziedzinie zdrowia i trwania życia, nuklearyzacja rodziny i dywersyfikacja form rodzinnych, uwarunkowania procesów reprodukcyjnych, uwarunkowania i skutki zjawiska demograficznego starzenia się populacji, determinanty i mechanizmy mobilności międzynarodowej.

2. Student formułuje własne opinie dotyczące współczesnych zagadnień demograficznych i, za pomocą odpowiednio dobranych danych empirycznych, potrafi weryfikować i uzasadniać własne sądy

3. Student potrafi wykorzystać pozyskaną wiedzę do przeprowadzenia krytycznej oceny oraz propozycji doskonalenia polityk publicznych w obszarze polityki ludnościowej, społecznej, polityki rynku pracy i innych

4. Student stosuje metody analizy demograficznej służące do właściwego pomiaru, interpretacji i porównań wybranych zjawisk ludnościowych, między innymi rozrodczości, trwania życia, mobilności przestrzennej. Student potrafi zastosować te metody do analizy związków między procesami ludnościowymi i gospodarczymi, na przykład procesu starzenia się ludności i funkcjonowania systemu finansów publicznych.

5. Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie zjawisk ludnościowych i powiązanych z nimi zjawisk gospodarczych (S1A_U10).

6. Student umie znaleźć dane dotyczące zdarzeń demograficznych i procesów gospodarczych, rozumie, jak dane te są zbierane i agregowane, i na ich podstawie modeluje i prognozuje zjawiska ludnościowe oraz społeczno-ekonomiczne

Kompetencje społeczne

1. Student docenia wagę i korzyści ze współdziałania i pracy w grupie dzięki przygotowaniu zespołowych wystąpień, prac domowych, modeli analitycznych

2. Student zauważa znaczenie stworzenia harmonogram pracy indywidualnej, odpowiedniego określenia priorytetów służące realizacji określonego zadania (wystąpienia ustnego czy pracy pisemnej) dla jego realizacji

3. Student docenia znaczenie demograficzne i ekonomiczne uwarunkowania (konieczność) uczenia się przez całe życie .

4. Poprzez wszechstronną interpretację zjawisk społecznych (ludnościowych, gospodarczych, kulturowych), student docenia społeczną wagę dylematów związane z projektowaniem i stosowaniem polityk publicznych, w szczególności zaś związanych z polityką społeczną

5. Student jest zachęcony poprzez udział w zajęciach do samodzielnego uzupełniania swojej wiedzy i umiejętności

K_K03, K_W01, K_W02, K_U01, K_K01, K_K02, K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest aktywność na zajęciach (10% oceny), ustna prezentacja wyników własnego badania (30% oceny) oraz zdanie końcowego egzaminu (60% oceny). Egzamin może być rozbity na pisemne kolokwium śródsemestralne oraz właściwy egzamin końcowy. Prezentacja ustna dotyczy wyników własnego badania i ma miejsce na forum grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Byra, Anna Matysiak
Prowadzący grup: Łukasz Byra, Agata Kałamucka, Anna Matysiak, Małgorzata Wrotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Byra
Prowadzący grup: Łukasz Byra, Agata Górny, Paweł Kaczmarczyk, Agata Kałamucka, Anna Matysiak, Małgorzata Wrotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)