Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza ekonomiczno-finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M1FiRAEF
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza ekonomiczno-finansowa
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 2 (1*30h)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):


Wymagania wstępne

Znajomość elementów Sprawozdań finansowych przedsiębiorstw Wymagania formalne

Wymogi formalne stawiane absolwentom studiów pierwszego stopnia


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z praktyką analiz ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw, banków i zakładów ubezpieczeniowych. Podczas zajęć studenci dokonają analizy ekonomiczno-finansowej wybranego przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Wykład będzie prowadzony według następującego podziału:

1. Analiza sprawozdania finansowego przedsiebiorstwa:

a. Analiza bilansu

b. Analiza rachunku zysków i strat

c. Analiza przepływów środków pieniężnych

d. Analiza zmian w kapitale własnym

2. Analiza wskaźnikowa

3. Analiza rentowności na podstawie wybranych modeli

4. Analiza zysku i kosztów

5. Analiza ekonomiczno-finansowa banków

6. Analiza ekonomiczno-finansowa zakładów ubezpieczeniowych

Literatura:

M. Sierpińska, T. Jachna, „Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych”, PWN, Warszawa, 2008

Ustawa o Rachunkowości

Efekty uczenia się:

Absolwent kursu powinien umieć przeprowadzić pełną analizę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa, banku, zakładu ubezpieczeniowego.

KU05, KU06, KK01, KK03, KU04, KU03. KU02, KU01, KW03, KW02, KW01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie polega na przygotowaniu i prezentacji analizy ekonomiczno-finansowej wybranego przedsiębiorstwa (w grupie max. 4 osób)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Sylwestrzak
Prowadzący grup: Marek Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Sylwestrzak
Prowadzący grup: Marek Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)