Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunek kosztów (ACCA)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M1FiRRK(ACCA)
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunek kosztów (ACCA)
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 2 (1*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty w ramach Akredytowanych Programów ACCA
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Aby zarejestrować się na przedmiot Student musi uprzednio zaliczyć kurs Rachunkowość zarządcza!

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie słuchaczy w zaawansowany zakres wiedzy i umiejętności dotyczących ewidencjonowania, rozliczania, kalkulacji, a także analizowania kosztów i określania ich wpływu na wyniki finansowe podmiotu gospodarczego. W czasie zajęć przedstawione zostaną tradycyjne i nowoczesne koncepcje rachunku kosztów. Studenci nauczą się różnych sposobów kalkulacji jednostkowego kosztu produktu. Celem kursu jest także zapoznanie słuchaczy z technikami podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, wykorzystującymi informacje o kosztach. Studentom zostanie przedstawiona koncepcja kosztów relewantnych (istotnych) w procesie podejmowania decyzji. Zostaną oni również zapoznani z różnymi strategiami cenowymi i nauczą się je stosować. Omówione zostaną różne metody ustalania cen transferowych w przedsiębiorstwie, a także sposoby pomiaru efektywności ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwie zdecentralizowanym.

Przedmiot podlega akredytacji ACCA (składowa modułu Performance Management).

Pełny opis:

1. Rola i funkcje rachunku kosztów. Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów, etapy ewidencji i rozliczania kosztów

2. Analiza cost-volume-profit (CVP)

3. Kalkulacja kosztów - pojęcie, przedmiot, podmiot. Tradycyjne metody kalkulacji kosztów

4. Rachunek kosztów działań (acivity-based costing ABC)

5. Rachunek kosztów docelowych (target costing)

6. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej w spółce według różnych metod

7. Rachunek kosztów w cyklu życia produktu (life-cycle costing)

8. Koszty i przychody relewantne (istotne)

9. Strategie cenowe. Decyzje cenowe. Dolna i górna granica ceny

10. Decyzje krótkoterminowe w przedsiębiorstwie

11. Ocena wyników poszczególnych jednostek przedsiębiorstwa (divisional performance)

12. Ceny transferowe

Literatura:

Literatura

1. Materiały przygotowane przez osobę prowadzącą zajęcia.

2. Materiały ACCA dostępne na stronie internetowej http://www.accaglobal.com/zm/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-resources/f5/technical-articles.html

3. G. Świderska (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2014.

4. Sobańska I. (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H.BECK, Warszawa 2009.

5. Sobańska I. (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza; Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, C.H.BECK, Warszawa 2006.

6. Jarugowa A., Szychta A., Kabalski P., Rachunkowość zarządcza, koncepcje i zastosowania, Wolters Kluwer, Łódź 2010.

7. J. Matuszewicz, Rachunek kosztów, Finans-Servis, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

A) wiedza

Student

- posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą ewidencjonowania, rozliczania, kalkulacji, a także analizowania kosztów i określania ich wpływu na wyniki finansowe podmiotu gospodarczego,

- zna tradycyjne i nowoczesne koncepcje rachunku kosztów,

- zna zalety i wady różnych systemów rachunku kosztów,

- zna zasady i wady analizy CVP w planowaniu i podejmowaniu decyzji,

- zna koncepcję kosztów relewantnych,

- wie jakie czynniki mogą wpływać na cenę produktu/usługi,

- wie czym jest elastyczność cenowa popytu,

- zna różne strategie cenowe,

- zna różne metody ustalania cen transferowych i ich aspekty podatkowe,

- wie jak ceny transferowe mogą wpłynąć na ocenę działalności ośrodków decyzyjnych i podejmowane w nich decyzje,

- zna zalety i wady stosowania wskaźników ROI i RI w ocenie dokonań poszczególnych jednostek przedsiębiorstwa.

B) umiejętności

Student

- umie rozróżnić klasyfikacje kosztów,

- umie skalkulować jednostkowy i całkowity koszt za pomocą różnych metod,

- potrafi identyfikować nośniki kosztów w metodzie ABC,

- potrafi obliczyć próg rentowności i margines bezpieczeństwa,

- potrafi obliczyć wskaźnik marży na pokrycie przy produkcji wieloasortymentowej,

- potrafi obliczyć koszt docelowy i przychód docelowy przy produkcji jedno- i wieloasortymentowej,

- potrafi zidentyfikować koszty związane z poszczególnymi fazami cyklu życia produktu,

- umie rozliczać koszty świadczeń pomocniczych,

- potrafi zidentyfikować i obliczyć koszty relewantne przy podejmowaniu konkretnych decyzji,

- potrafi wyjaśnić i zastosować koncepcję kosztu utraconych możliwości,

- potrafi wyprowadzić równanie popytu i równanie kosztów całkowitych,

- umie wyznaczyć optymalny poziom produkcji i optymalną cenę produktu wykorzystując krańcowy koszt i krańcowy przychód,

- potrafi wyznaczyć poziom produkcji i cenę maksymalizujące zysk stosując podejście popytowe do wyznaczania cen (metody algebraiczna i tabelaryczna),

- umie wyznaczyć cenę na produkt stosując metody „koszt plus” i kosztów relewantnych,

- potrafi zastosować właściwą w danej sytuacji strategię cenową,

- potrafi skalkulować i porównać koszty wynikające z podejmowania różnych decyzji krótkookresowych w przedsiębiorstwie,

- potrafi obliczyć cenę transferową za pomocą różnych metod,

- umie obliczyć ROI i zysk rezydualny,

- potrafi porównać efektywność różnych ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwie i zidentyfikować wiążące się z tym trudności,

- potrafi wykorzystywać i krytycznie analizować informacje o kosztach.

C) kompetencje społeczne

Student

- rozumie znaczenie informacji o kosztach i przychodach oraz wpływu tych informacji na zachowania ludzi w podmiocie gospodarczym,

- wykazuje gotowość do poszerzania swojej wiedzy samodzielnie wyszukaną literaturą na określony temat,

- potrafi współdziałać i pracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania

Obecność obowiązkowa. Zaliczenie na podstawie kolokwium na koniec semestru (70% oceny końcowej), aktywności i pracy podczas zajęć (10% oceny końcowej) i kartkówek (20% oceny końcowej). Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać co najmniej 50% punktów z kolokwium i jednocześnie co najmniej 50% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Mirowska-Wierzbicka
Prowadzący grup: Dorota Mirowska-Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Mirowska-Wierzbicka
Prowadzący grup: Dorota Mirowska-Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)