Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość podatkowa II-CIT (ACCA)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M1FiRRPACCA
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość podatkowa II-CIT (ACCA)
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 3 (4*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów magisterskich drugiego stopnia- FIiR
Przedmioty w ramach Akredytowanych Programów ACCA
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami rachunkowości podatkowej, w tym z różnicami trwałymi i przejściowymi między wynikiem finansowym brutto a dochodem podatkowym, zasadami tworzenia i rozliczania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, kalkulacją dochodu i podstawy do opodatkowania oraz wyniku finansowego netto, jak również rozliczania podatku od towarów i usług strukturą sprzedaży. Podczas zajęć Słuchacze zostaną zapoznani ze sporządzaniem deklaracji podatkowej VAT-7 i zeznania podatkowego CIT-8 oraz praktykami ujawnień w sprawozdaniu finansowym informacji o podatku dochodowym i różnicach między wynikiem finansowym brutto a dochodem podatkowym.

Pełny opis:

1. Przychody i koszty według prawa bilansowego i prawa podatkowego

Przychody według prawa bilansowego – definicja w oparciu o ustawę o rachunkowości i MSR 18 "Przychody", moment ujęcia w księgach rachunkowych a w podatkach (różnice), klasyfikacja przychodów, przychody podlegające i niepodlegające opodatkowaniu, nieodpłatne świadczenia, umorzone lub przedawnione zobowiązania, odzyskane należności, data powstania przychodu, przychody z tytułu różnic kursowych, wyłączenia z przychodów i ich ewidencja księgowa, przykłady liczbowe;

2. Koszty według prawa bilansowego i prawa podatkowego

Koszty według prawa bilansowego, koszty według prawa podatkowego, koszty bezpośrednie i pośrednie, moment potrącenia kosztów w rachunkowości a w podatkach (różnice), klasyfikacja kosztów według prawa podatkowego, charakterystyka, przykłady,

3. Różnice kursowe

Koszty i przychody z tytułu różnic kursowych w rachunkowości i w podatkach. Różnice kursowe według prawa bilansowego i prawa podatkowego.

4. Różnice trwałe i przejściowe między wynikiem finansowym brutto a dochodem podatkowym

Przykłady różnic trwałych i przejściowych między wynikiem finansowym brutto a dochodem podatkowym

5. Podatek odroczony

Wartość bilansowa i wartość podatkowa aktywów i pasywów, dodatnie i ujemne różnice przejściowe po stronie przychodów i kosztów, podatek księgowy a podatek fiskalny, odroczony podatek dochodowy. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

6. Przykłady tworzenia aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Różnice przejściowe wynikowe i kapitałowe, przykłady aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, strata podatkowa jako element ustalania odroczonego podatku dochodowego.

Przejściowe (okresowe) różnice w przychodach i kosztach rachunkowych i podatkowych (dodatnie i ujemne) – charakterystyka, klasyfikacja, przykłady;

Ewidencja w księgach rachunkowych różnic trwałych i przejściowych w przychodach i kosztach rachunkowych i podatkowych oraz ich rozliczanie w czasie;

7. Nieściągalność wierzytelności i zatory płatnicze

Bilansowe i podatkowe odpisy aktualizujące należności, rozliczenie podatku VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, udokumentowanie nieściągalności należności, umorzenie zobowiązań, uregulowanie zapłaty po terminie płatności a klasyfikacja podatkowa kosztów uzyskania przychodów.

8. Ustalanie wyniku podatkowego (dochodu) w oparciu o wynik finansowy

Różnice między wynikiem finansowym a dochodem do opodatkowania, dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, dochody wolne od podatku dochodowego, trwałe różnice w przychodach i kosztach rachunkowych i podatkowych (dodatnie i ujemne) – charakterystyka, klasyfikacja, przykłady;

9. Rezerwy w rachunkowości a w podatkach

Rezerwy według prawa bilansowego i prawa podatkowego, utrata wartości aktywów według prawa bilansowego i prawa podatkowego.

10. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według prawa bilansowego i prawa podatkowego Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według prawa bilansowego i prawa podatkowego, ulepszenia własnych i obcych środków trwałych według prawa bilansowego i prawa podatkowego, hipotetyczna wartość netto przedmiotu leasingu;

11. Deklaracje podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych CIT

Obowiązki deklaracyjne, obowiązek składania i struktura zeznania rocznego, ustalenie podstawy opodatkowania lub straty, obliczenie należnego podatku, przykład sporządzenia zeznania CIT-8 wraz z załącznikiem CIT-8/O;

12. Zasady opodatkowania podatkiem VAT

Obowiązek podatkowy przy sprzedaży, eksporcie i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.

Zasady i terminy odliczenia podatku VAT od zakupów, importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

13. Sporządzanie deklaracji podatkowej VAT-7

Zasady sporządzania deklaracji podatkowej VAT-7 na podstawie rejestrów VAT, przykłady

14. Prezentacje studentów na podstawie wyników domowych prac zespołowych

15. Zaliczenie pisemne

Literatura:

Kazimiera Winiarska, Katarzyna Startek, Rachunkowość podatkowa: zadania, pytania, testy, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014

Irena Olchowicz, Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa 2011

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity, opracowany na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015 r. poz. 4.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jednolity, opracowany na podstawie Dz. U. z 2014 r. poz. 851, 915, 1138, 1146, 1215, 1328, 1457, 1478, 1563, 1662, z 2015 r. poz. 73, 211.

Materiały edukacyjne na platformie FASTER, Moduł 4 Rachunkowość podatkowa

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza:

1. zna zasady ustalania dochodu podatkowego i podstawy opodatkowania

2. zna zasady ustalania wartości bilansowej i wartości podatkowej na potrzeby ustalenia podatku odroczonego

3. rozumie przepisy prawa podatkowego

4. zna zasady sprawozdawczości podatkowej

Umiejętności:

1. poprawnie klasyfikuje przychody i koszty podatkowe i niepodatkowe

2. identyfikuje różnice między wynikiem finansowym brutto a dochodem podatkowym o charakterze trwałym

3. identyfikuje różnice między wynikiem finansowym brutto a dochodem podatkowym o charakterze przejściowym

4. ustala dochód podatkowy na podstawie wyniku finansowego brutto skorygowanego o (1) przychody podatkowe nieujęte w księgach; (2) przychody niepodlegające opodatkowaniu i wolne od podatku; (3) koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów; (4) koszty podatkowe nieujęte w księgach rachunkowych

5. ustala podatek odroczony i tworzy aktywa lub rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

6. poprawnie rozlicza podatek VAT należny i naliczony i sporządza deklarację VAT-7

Postawy:

1. analizuje operacje gospodarcze w świetle zasad bilansowych i podatkowych

2. stosuje się do zasad etyki zawodowej i dba o właściwe ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym

3. rozumie rolę systemu rachunkowości w ustalaniu bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych przedsiębiorstwa

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa. Zaliczenie na podstawie kolokwium na koniec semestru pisemne, złożone z pytań testowych i zadań oraz cyklicznych prac domowych zespołowe wraz z prezentacją ich wyników na zajęciach.

Kolokwium złożone jest z pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz zadań otwartych. Część testowa dotyczy regulacji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, bieżącego i odroczonego, oraz podatku od towarów i usług w zakresie zasad i terminów opodatkowania. Zadania otwarte dotyczą ustalania wyniku finansowego, dochodu, podstawy opodatkowania, identyfikacji różnic trwałych i przejściowych między wynikiem finansowym brutto a dochodem podatkowym; podatku bieżącego i odroczonego, oraz ewidencji operacji związanych z nabyciem bądź sprzedażą towarów i usług w kraju i za granicą. W ramach zadań otwartych oceniana jest kompletność i poprawność rozwiązania.

Ocena końcowa zostanie wystawiona na podstawie sumy punktów uzyskanych z domowych prac zespołowych (max 30 pkt.), prezentacji (max 20 pkt.) oraz z kolokwium (max. 50). Wymogiem koniecznym do zaliczenia jest uzyskanie, co najmniej 20 pkt z kolokwium i co najmniej 50 pkt. z całych zajęć.

Oceny na podstawie uzyskanej punktacji:

0 – 49 = niedostateczny (2)

50 – 60 = dostateczny (3)

61 – 70 = dostateczny plus (3,5)

71 – 80 = dobry (4)

81 – 90 = dobry plus (4,5)

91 – 100 = bardzo dobry (5)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Żukowski
Prowadzący grup: Marek Żukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Żukowski
Prowadzący grup: Marek Żukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)