Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Standardy sprawozdawczości finansowej (ACCA)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M1FiRSF(ACCA)
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Standardy sprawozdawczości finansowej (ACCA)
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 3 (3*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 3 (4*30h)
Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów magisterskich drugiego stopnia- FIiR
Przedmioty w ramach Akredytowanych Programów ACCA
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W trakcie wykładu studenci zdobywają wiedzę o regulacjach

i założeniach koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej, potrzebie założeń koncepcyjnych oraz cech jakościowych użytecznych informacji, wycenie i ujmowaniu transakcji w sprawozdaniach finansowych jak również ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Wykład ma formę spotkań bezpośrednich, w trakcie których zwraca się uwagę na aktywny udział w zajęciach.

Po zaprezentowaniu zagadnień teoretycznych, na zajęciach będą dyskutowane praktyczne przykłady omawianych problemów. Dzięki temu studenci uczą się identyfikować, wyceniać oraz ujmować transakcje w sprawozdaniu finansowym a także przeprowadzać krótką analizę finansową jednostki.

Pełny opis:

W trakcie wykładu zostaną zaprezentowane następujące zagadnienia:

1. Założenia koncepcyjne i regulacje dotyczące sprawozdawczości finansowej, użyteczność informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych

2. Ujmowanie i wycena

3. Rzeczowe aktywa trwałe, dotacje rządowe

4. Leasing

5. Aktywa niematerialne

6. Utrata wartości

7. Zapasy i aktywa biologiczne

8. Instrumenty finansowe

9. Rezerwy i zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego

10. Przychody

11. Transakcje w walutach obcych

12. Podatek dochodowy

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, Warszawa 2016

"Rachunkowość" – miesięcznik

Artur Hołda. MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej. C.H. Beck. Warszawa. 2013

ACCA Paper F7 Financial Reporting (Int.) 2017 Study Text, BPP Learning Media Ltd, 2017

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student jest świadomy znaczenia założeń koncepcyjnych oraz cech jakościowych użyteczności informacji. Zna zagadnienia związane z ujmowaniem i wyceną w rachunkowości, wie jak dokonywać analizy transakcji dla celów rachunkowych, umie sporządzić sprawozdanie finansowe.

Student potrafi analizować różne problemy księgowe oraz dokonywać oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Student poprawnie rozpoznaje i rozwiązuje problemy związane z działalnością gospodarczą. Student jest w stanie poszerzać nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie potrzebnym do wykonywania pracy zawodowej. Posiadając szeroką wiedzę o zagadnieniach rachunkowych i finansowych. Student powinien myśleć i postępować zgodnie z zasadami etyki.

Metody i kryteria oceniania:

Aby zaliczyć przedmiot student musi zdać egzamin pisemny. Egzamin podzielony jest na dwie części. Część A składa się z 10 pytań wielokrotnego wyboru (każde pytanie 1 pkt) a część B składa się z 4 pytań otwartych (każde pytanie 10 pkt)

50% próg zaliczenia (25 pkt). Na ocenę końcową z przedmiotu wpływa również ocena z ćwiczeń (za pracę w grupach). Ocena końcowa wyliczana jest według następującego schematu:

W trakcie egzaminu studenci mogą używać jedynie zwykłego kalkulatora (nie telefonu komórkowego ani kalkulatora finansowego)

Egzamin pisemny + praca w grupie

Praca w grupie polega na rozwiązywaniu w grupach (w trakcie zajęć i w domu) zadań dotyczących problemów dyskutowanych w trakcie kursu. Zadania te dotyczą przygotowywania sprawozdań finansowych oraz zasad wyceny i ujmowania poszczególnych kategorii finansowych.

Przedmiot jest realizowany w sali dydaktycznej lub on-line, w przypadku braku możliwości przeprowadzenia zajęć stacjonarnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Tłaczała
Prowadzący grup: Agnieszka Tłaczała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kawa
Prowadzący grup: Barbara Kawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)