Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M2EMMAK
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Makroekonometria
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 3 (3*30h)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):


Wymagania wstępne

Uczestnicy powinni mieć wcześniej podstawową wiedzę na temat statystyki - statystyki opisowej w zakresie rozumienia pojęć (średnia, odchylenie standardowe, błąd standardowy, itp.) i rozumienia graficznych form przedstawienia (histogram, box-plot, wykres punktowy, itp.), testowanie hipotez i przedziały ufności oraz podstawową znajomość ekonometrii (OLS, autokorelacja, testowania hipotez liniowych itp.

Wymagania formalne

Statystyka, ekonometria,

Założenia wstępne

Analiza danych statystycznych


Skrócony opis:

Konwersatorium ma na celu zapewnienie Państwu praktycznego poznania podstawowych metod używanych w bieżącej praktyce makroekonometrii. Zapewnia ono dogłębne wprowadzenie do stosowania technik ekonometrycznych w kilku kwestiach makroekonomicznych.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy na temat zastosowania ekonometrii do danych makroekonomicznych. Dlatego też, każdy uczestnik będzie miał okazję wykorzystać te umiejętności w praktyce. Zespoły co najwyżej 2 osobowe będą pisać pracę zaliczeniową do 14 stron na wybrany temat makroekonomiczny. Autorzy powinni korzystać z narzędzi ekonometrycznych pokazanych w trakcie konwersatorium analizując odpowiedzi na jedno z typowych zagadnień makroekonomicznych powszechnych w literaturze. Wszystkie zespoły są zobowiązane do przedstawienia swojej pracy (max 15 minut) po zakończeniu konwersatorium w formie prezentacji.

Pełny opis:

Praktyczne poznanie podstawowych metod używanych w bieżącej praktyce makroekonometrii. Umiejętność stosowania technik ekonometrycznych w analizach makroekonomicznych. Zakres przedmiotu będzie podzielony na dwa główne działy metody panelowe stosowane w makroekonomii oraz analizy szeregów czasowych.

Literatura:

W. Charemza, D. Deadman, Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997

H. Luetkepohl, New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer, Berlin 2005

J. M. Wooldridge, Econometric analysis of cross section and panel data, MIT Press 2002

J. Mycielski, Ekonometria, WNE UW, 2009

Efekty uczenia się:

Celem kursu jest zdobycie wiedzy na temat zastosowania ekonometrii w analizie danych makroekonomicznych. Dlatego też, każdy uczestnik będzie miał okazję wykorzystać te umiejętności w praktyce. Zespoły co najwyżej 2 osobowe będą poproszone o napisanie pracy zaliczeniowej do 14 stron na wybrany temat makroekonomiczny. Autorzy powinni korzystać z narzędzi ekonometrycznych pokazanych w trakcie konwersatorium analizując odpowiedzi na jedno z typowych zagadnień makroekonomicznych powszechnych w literaturze. Wszystkie zespoły są zobowiązane do przedstawienia swojej pracy (max 15 minut) po zakończeniu konwersatorium w formie prezentacji.

KW01, KW02, KW03, KW04, KW05, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zatwierdzone streszczenie - 25% oceny końcowej

Ostateczna wersja pracy z przygotowanym modelem makroekonomicznym - 50%

Prezentacja - 25%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Goczek
Prowadzący grup: Łukasz Goczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)