Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań marketingowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M2EPMBM
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody badań marketingowych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów magisterskich drugiego stopnia-Ekonomia Przedsiębiorstwa
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy oraz trening umiejętności praktycznych dot. planowania, organizowania i przeprowadzania projektów w zakresie badań marketingowych, z zastosowaniem różnorodnych metod i technik badań ilościowych i jakościowych, adekwatnie do celu i kontekstu.

Zajęcia prowadzone są za pośrednictwem połączeń zdalnych przez Zoom oraz platformy e-learningowej Moodle WNE UW w formie wykładu, dyskusji, prac projektowych oraz ćwiczeń związanych z przeprowadzaniem badań marketingowych z zastosowaniem wybranych metodyk i technik badawczych.

Pełny opis:

Program zajęć:

1. Marketing w praktyce – od marketingu neandertalskiego do marketingu strategicznego (2 godz.)

2. Obszary badań marketingowych i planowanie programów badawczych (2 godz.)

3. Jakościowe i ilościowe metody – zastosowania i charakterystyka (3 godz.)

4. Charakterystyka, wady i zalety poszczególnych technik badawczych (3 godz.)

5. Dobór prób badawczych (2 godz.)

6. Wybrane modele i metodyki badawcze (4 godz.)

7. Ocena działań marketingowych i audyt marketingowy (4 godz.)

8. Warsztaty badań marketingowych (10 godz.)

Literatura:

• P. Hague, N. Hague, C.-A. Morgan, Badania rynkowe w praktyce, Wydawnictwo Helion 2005.

• K. Mazurek-Łopacińska, Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara

Langego we Wrocławiu.

• A.M. Nikodemska-Wołowik, Jakościowe badania marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.

• A. Sagan, Badania Marketingowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998.

• S. Kaczmarczyk, Zastosowania badań marketingowych, PWE, Warszawa 2007

• A. Noga-Bogomilski, D. Maison, Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007

• D. Maison, Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta, PWN 2010

• Literatura dodatkowa:

• Gilbert A. Churchill, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu przedmiotu student:

• Zna obszary stosowania badań marketingowych – ich istotę, zasadność i celowość stosowania

• Zna i potrafi zastosować zasady planowania projektów w zakresie badań marketingowych

• Potrafi zdefiniować problem badawczy w dowolnym obszarze działalności marketingowej przedsiębiorstwa, określić cele projektu, dobrać metody, narzędzia i próby badawcze

• charakteryzuje różne metody i techniki badawcze, zna ich wady i zalety oraz aplikacyjność

• umie projektować narzędzia badawcze, w szczególności kwestionariusz ankiety i scenariusze dla badań jakościowych

• umie określić kierunek analizy i wnioskowania na podstawie zrealizowanych projektów badań marketingowych

• potrafi formułować brief badawczy w celu podjęcia współpracy z profesjonalnymi agencjami badania rynku i opinii

• potrafi ocenić pracę badacza rynku i opinii

• zna istotę i zasady oceny jakości działań marketingowych

• zna podstawowe metody audytu marketingowego

SW01, SW02, SW03, SW04, SW05, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03

Metody i kryteria oceniania:

Studenci uzyskują ocenę na podstawie aktywności w trakcie semestru oraz zespołowego projektu semestralnego. Ocena końcowa jest średnią oceny z projektu (z wagą 60%) oraz sumarycznej oceny z wszystkich aktywności w trakcie semestru (z wagą 40%), takich jak ćwiczenia wykonywane podczas zajęć oraz indywidualne i grupowe zadania domowe.

Semestralny, zespołowy projekt zaliczeniowy polega na uczestnictwie w warsztatach badań marketingowych – zespoły przeprowadzają całościowe projekty badawcze wg ustalonego wcześniej briefu badawczego (zaplanowanie badań, dobór metod i technik oraz prób badawczych, przeprowadzenie badania, analiza wyników, wnioskowanie, prezentacja).

Komponent badawczy:

Zaliczenie zajęć ma formułę badawczą, tzn. projekt na zaliczenie przedmiotu wymaga przeprowadzenia badania marketingowego (ilościowego lub jakościowego) związanego z rzeczywistym problemem marketingowym, z zastosowaniem naukowej metody prowadzenia badań marketingowych (praca na danych wywołanych) oraz z wykorzystaniem aktualnej literatury przedmiotu. Przygotowanie projektu zaliczeniowego ma więc walor pracy naukowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Górski, Krzysztof Opolski
Prowadzący grup: Jarosław Górski, Krzysztof Opolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Górski
Prowadzący grup: Jarosław Górski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)