Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie i analiza procesów biznesowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M2EPMiAPB
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Modelowanie i analiza procesów biznesowych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów magisterskich drugiego stopnia-Ekonomia Przedsiębiorstwa
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne

Student powinien posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie studiów przypadków. Powinien umieć wykorzystywać środowisko Windows.

Założenia wstępne

Wskazane wcześniejsze zaliczenie przedmiotów: Zarządzanie, Rachunkowość finansowa i zarządcza, Systemy informacyjne zarządzania.


Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie Studentów z metodami i narzędziami modelowania oraz analiz procesów biznesu w organizacjach. Studenci posiądą praktyczne umiejętności identyfikacji, klasyfikacji, modelowania, pomiaru i analiz (czasów realizacji, kosztów i jakości) procesów. Do głównych treści zajęć należą: koncepcje podejścia procesowego w organizacjach, charakterystyki procesów, studia przypadków realizacji koncepcji podejścia procesowego, praktyczne zadania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (system ARIS oraz ADONIS) do identyfikacji, modelowania i analiz procesów, metodyki zarządzania procesami biznesowymi. Przedmiot będzie realizowany z wykorzystaniem metod: przegląd literatury przedmiotu, praca w zespołach, realizacja studiów przypadków i zadań praktycznych w systemach informatycznych. Przedmiot kończy się zaliczeniem teoretycznym, praktycznym przy komputerze oraz zaliczeniem projektu przygotowanego w zespole.

Pełny opis:

1. Podejście procesowe w programach zmian organizacyjnych, zmiany stopniowe i radykalne, restrukturyzacja, reorganizacja, procesy versus funkcje, podstawowe pojęcia związane z procesową orientacją przedsiębiorstwa.

2. Słowo kluczowe – proces. Definiowanie, klasyfikacje i katalog cech procesów. Koncepcje zarządzania bazujące na procesach: Business Process Reengineering, Business Process Orientation, Business Process Management, cele i założenia koncepcji, czynniki sukcesu i krytyka koncepcji.

3. Cechy i zasady konstrukcji procesów biznesu. Studia przypadków zastosowań koncepcji Business Reengineering w przedsiębiorstwach – praca w zespołach.

4. Metodyka realizacji projektu budowania organizacji zorientowanej na procesy według różnych autorów, wybór metodyki, metody i narzędzia realizacji projektu w poszczególnych jego fazach. Identyfikowanie i definiowanie procesów, metody zbierania informacji o przebiegach procesów.

5. Modelowanie procesów, przesłanki wyboru metod i metodyk modelowania informatyczne narzędzia modelowania procesów organizacji, przykład architektury zarządzania procesami, wprowadzenie do systemu ARIS i ADONIS - narzędzi informatycznych służących modelowaniu i analizom procesów.

6. ARIS – metody modelowania procesów. Metoda Event Driven Process Chain, zadania modelowania procesów za pomocą EPC, modelowanie procesów biurowych. Kartkówka.

7. ARIS – metody modelowania procesów, funkcji i organizacji, zadania modelowania łańcuchów wartości, procesów, funkcji, organizacji.

8. Studium przypadku przypadku identyfikowania i definiowania procesów biznesu w narzędziu ARIS - do realizacji w zespołach zadaniowych.

9. Studium przypadku przypadku identyfikowania i definiowania procesów biznesu w narzędziu ARIS - do realizacji w zespołach zadaniowych –c.d. Omówienie wyników i dyskusja.

10. ADONIS – metody modelowania procesów, środowiska pracy, dokumentów, zadania modelowania za pomocą wybranych metod.

11. Zarządzanie efektywnością procesów biznesu, Process Performance Management, analizy czasów przebiegów, kosztów realizacji, jakości, metodyka rachunku kosztów procesów – Activity Based Costing, przykłady procesowego rachunku kosztów. Analizy i symulacje procesów biznesu z wykorzystaniem narzędzia ADONIS.

12. Studium przypadku przypadku modelowania i analiz procesów biznesu w narzędziu ADONIS - do realizacji w zespołach zadaniowych.

13. Studium przypadku przypadku modelowania i analiz procesów biznesu w narzędziu ADONIS - do realizacji w zespołach zadaniowych. – c.d. Omówienie wyników i dyskusja.

14. Koncepcje i rozwiązania wspierające zastosowanie podejścia procesowego: outsourcing, benchmarking, modele referencyjne, rozwiązania informatyczne we wprowadzaniu zarządzania procesowego. Omówienie projektów realizowanych w zespołach zadaniowych.

15. Zaliczenie na koniec semestru – praktyczne z wykorzystaniem poznanych narzędzi informatycznych.

Literatura:

Bitkowska Agnieszka, Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press & IT, Warszawa 2009 (wybrane fragmenty)

Gabryelczyk Renata, ARIS w modelowaniu procesów biznesu, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006..

Hammer Michael, Champy James, Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.

Kasprzak Tadeusz (red.), Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, seria: Studia Informatyki Gospodarczej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005 (wybrane fragmenty)

Rummler Geary A., Brache Alan P., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000 (wybrane fragmenty)

ARIS – podręcznik użytkownika.

ADONIS – podręcznik użytkownika.

Efekty uczenia się:

A) Wiedza

Student zna i rozumie istotę podejścia procesowego do zarządzania organizacją. Ma wiedzę dotyczącą głównych koncepcji zarządzania opartych na procesach, umie objaśnić zasadność ich stosowania, zalety i ograniczenia. Student zna metodyki realizacji praktycznych projektów zmian organizacyjnych związanych z projektowaniem i usprawnianiem procesów biznesu. Rozumie wpływ zarządzania procesami na efektywność organizacji.

B) Umiejętności

Student potrafi zdefiniować łańcuch wartości organizacji, zidentyfikować główne i pomocnicze procesy biznesu oraz ich cele i mierniki. Student analizuje praktyczne studia przypadków i proponuje rozwiązanie problemów w oparciu o poznane cechy i zasady konstrukcji procesów. Student wykorzystuje narzędzia informatyczne ARIS i ADONIS do modelowania i analiz czasu realizacji, jakości i kosztów procesów. Student obsługuje oprogramowanie ARIS i ADONIS. Student potrafi zebrać informacje na temat przebiegów procesów oraz wnioskować logiczną i czasową kolejność ich realizacji. Potrafi zaproponować usprawnienia w przebiegu procesów i udowodnić ich skuteczność.

C) Kompetencje społeczne

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie podczas analiz studiów przypadków I projektów praktycznych. Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji studiów przypadków i projektów. Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

KW01, KW02, KW03, KW04, KW05, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie praktyczne w systemie informatycznym na koniec semestru, projekt praktyczny do wykonania w zespołach na koniec semestru, kartkówka z materiału teoretycznego, prace domowe, aktywność w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Gabryelczyk
Prowadzący grup: Renata Gabryelczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Gabryelczyk
Prowadzący grup: Renata Gabryelczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)