Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M2FiRPF
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo finansowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 3 (4*30h)
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów magisterskich drugiego stopnia - FIiR
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

1. Cel i spodziewane efekty kształcenia: Celem zajęć jest: Prezentacja rozległości zakresu prawa finansowego; kształtowanie wiedzy na temat zależności między głównymi obszarami prawa finansowego; interpretacja działań instytucji i organów finansowych rządowych i samorządowych. Zajęcia pozwolą studentom m.in.: zrozumieć strukturę prawa finansowego oraz korelację do innych dziedzin prawa – w szczególności do prawa administracyjnego; oceniać obiektywnie efekty

dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów budżetowych.

2. Podstawowe treści: Prawo finansowe – źródła prawa finansowego; cel i proces finansowania państwa i samorządu terytorialnego; charakterystyka poszczególnych gałęzi prawa finansowego.

3. Metody realizacji przedmiotu: wykład w formie konwersatoryjnej

4. Dla kogo jest przeznaczony: studenci I roku II stopnia FIR

5. Formy zaliczenia: egzamin pisemny, trzy pytania opisowe

Pełny opis:

1. Miejsce prawa finansowego w systemie prawa

2. Zakres przedmiotowy prawa finansowego

3. Zakres podmiotowy prawa finansowego

4. Źródła prawa finansowego Unii Europejskiej

5.Źródła prawa finansowego krajowego

6. Budżet państwa, struktura dochodów i wydatków budżetowych

7. Budżet Unii Europejskiej

8. Deficyt budżetowy i dług publiczny

9. Analiza ustawy o finansach publicznych

10. Finanse jednostek samorządu terytorialnego

11. Prawo podatkowe

12. Opodatkowanie obrotu gospodarczego

13. Specyfika podatku akcyzowego

14. Prawo celne

15. Prawo bankowe publiczne i prywatne

Literatura:

Podstawowa:

A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, (Law of Public Finances), Prawo finansów publicznych, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2021 r.

A. Nowak-Far (red.), (Financial Law), Finanse publiczne i prawo finansowe, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2020 r.

Uzupełniająca:

W. M. Miemiec, (red.), (Law of Public Finances), Prawo finansów publicznych, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1.identyfikuje źródła prawa z dziedziny prawa finansowego K_W08

2.zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa finansowego K_W02, K_W05, K_W08, K_W09

Umiejętności:

1.wykorzystuje uzyskaną wiedzę do analizy prawnej stanów faktycznych z zakresu prawa finansowego K_U10

2. określa współzależności głównych obszarów prawa finansowego, tj. finansów publicznych, prawa podatkowego, prawa celnego i prawa bankowego K_U03

Kompetencje społeczne:

1.ma świadomość możliwości aktywnego wpływania na swoją sytuację prawno-finansową K_K01

2.współpracuje w grupie, przyjmując w niej różne role K_K02, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny – trzy pytania opisowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Oktaba
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Oktaba
Prowadzący grup: Robert Oktaba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)