Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty z analizy rynku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M2FiRWAR
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztaty z analizy rynku
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów magisterskich drugiego stopnia - FIiR
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestnika kursu z problematyką warsztatowej analizy praktycznych problemów rynku finansowego zarówno w skali makroekonomicznej (analizy wybranego kraju oraz analizy zjawisk zachodzących na rynku walutowym /pieniężnym/giełdowym) jak i mikroekonomicznej (analizy poszczególnych instytucji finansowych).

Pełny opis:

W pierwszej części zajęć przedstawiona zostanie metodologia sporządzania raportu oceniającego ryzyko inwestowania w danym kraju pod kątem ryzyka politycznego, ryzyka ekonomicznego i ryzyka finansowego (country risk). Omówione zostaną aspekty związane z funkcjonowaniem rynku walutowego, pieniężnego, papierów wartościowych, oraz ich powiązań ze zjawiskami społecznymi i gospodarczymi. Przedstawione zostaną rodzaje technik analizy na rynkach finansowych oraz zastosowanie analizy technicznej do różnych wymiarów czasu i różnych rodzajów rynków. Omówione zostaną zasady tworzenia wykresów oraz analiza trendu i podstawowych wskaźników.

W drugiej części zajęć przedstawiona zostanie metodologia oceny strategii wybranych instytucji finansowych z punktu widzenia budowania przewagi konkurencyjnej. Kluczowym jej elementem będzie analiza otoczenia rynkowego (szans i zagrożeń, związanych ze specyfiką ekonomiczną, prawną, społeczno-kulturową oraz przemianami demograficznymi, technologicznymi w skali międzynarodowej i globalnej). Określone zostaną źródła, przyczyny, siła oraz prawdopodobieństwo ryzyka rynkowego. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na relacje wzajemne oddziaływań rynkowych z buforami/siłami/zasobami wewnętrznymi kreujące wyzwania i ograniczenia strategii instytucji finansowych.

Literatura:

Canals J. [1993], Competitive strategies in European banking, Oxford University Press.

Chrabonszczewska E. red. [2016], Ryzyko globalizacji banków, SGH

Deloitte [2015], New strategies in a changing world of bank regulation. Making a fresh start.

Girasa R. et al. [2013], Corporate Governance & Financial Law, Palgrave, Macmillan

Iwanicz- Drozdowska M. red. [2012], Zarządzanie ryzykiem bankowym, Poltext

Kaplan R., Norton D. [2006], Strategiczna karta wyników, jak przełożyć strategie na działanie, PWN.

Kendal R. [2000], Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów, Liber

Koch R. [2000], Strategy, Prentice Hall

Krutsinger J. [1996], Systemy transakcyjne. Sekrety mistrzów, WIG Press.

Murphy J. J. [1999], Analiza techniczna rynków finansowych, WIG Press.

Opolski K. et al. [2008], Audyt strategiczny jako szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy, CeDeWu

Opolski K. red. [2000], Jakość w banku w praktyce i teorii zarządzania, CeDeWu

Opolski K. red. [2006], Jakość a wzrost efektywności oddziałów bankowych, CeDeWu

Pierścionek Z. [2003], Strategia konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN

Pring M. J. [1998], Podstawy analizy technicznej, WIG Press.

Radoselovics J., Monsálvez J. red. [2013], Modern Bank Bahaviour, Palgrave, Macmillan

Roth P. [2000], Rynki walutowe i pieniężne, DW ABC.

Sperandeo V. [1998], Trader Vic, Trader Vic II, DW ABC.

Walmsley J. [2000], The foreign exchange and money markets guide, Wiley and Sons.

Zając J. [2005], Polski rynek walutowy w praktyce, K. E. Liber.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student pozna wiedzę związaną z rynkiem walutowym oraz pieniężnym, jak również wiedzę związaną z sektorem finansowym (bankowym). Dowie się, jak sporządzić raport country risk oceniający ryzyko inwestowania na rynku danego kraju. Dowie się, jak przeprowadzić analizę techniczną kursu/indeksu giełdowego dla danego kraju. Dowie się, jak przeprowadzić analizę strategię instytucji finansowej pod kątem skuteczności i przewagi konkurencyjnej oraz oddziaływań rynkowych.

UMIEJĘTNOŚCI

Student będzie umiał przeprowadzić własną analizę zjawisk zachodzących na rynkach walutowych i pieniężnych. Umie przeprowadzić analizę country risk (czynników politycznych, ekonomicznych, finansowych) dla wybranego kraju. Umie zastosować narzędzia i teorię analizy technicznej w przy podejmowaniu decyzji. Umie przeprowadzić analizę strategii instytucji finansowej oraz ocenić jej skuteczność oraz oddziaływania rynkowe.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Świadomość zmienności zjawisk rynkowych oraz złożoności decyzji podejmowanych na rynkach finansowych (pieniężnych, walutowych, giełdowych) oraz w sektorze bankowym.

SW01, SW02, SW03, SW04, SW05, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa oparta jest na na ocenach dwóch elementów:

1. opracowania zawierającego analizę ryzyka inwestowania w wybranym kraju pod kątem analizy country risk oraz analizy technicznej kursu walutowego/indeksu giełdowego i jego prezentacji.

2. opracowania zawierającego analizę strategii wybranej instytucji finansowej pod kątem skuteczności i przewagi konkurencyjnej oraz oddziaływań rynkowych i jego prezentacji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gruszczyński, Robert Oktaba
Prowadzący grup: Marcin Gruszczyński, Robert Oktaba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gruszczyński, Robert Oktaba
Prowadzący grup: Marcin Gruszczyński, Robert Oktaba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)