Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane programowanie komputerowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M2IEZPR
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane programowanie komputerowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe (obowiązkowe) do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 2 (3*30h)
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów magisterskich drugiego stopnia - Informatyka i Ekonometria
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Nauka podstaw programowania w C++. Podstawowe konstrukcje programistyczne w C++, klasyczne algorytmy i struktury danych przy wykorzystaniu bibliotek standardowych C++. Programowanie przy użyciu Code::Blocks.

Pełny opis:

1. Podstawowe konstrukcje programistyczne: zmienne, typy, funkcje, instrukcje sterujące.

2. Obsługa terminala tekstowego. Strumienie cin i cout.

3. Tablice, wzorzec klas vector.

4. Proste algorytmy: znajdowanie największego elementu w tablicy, rozkład liczby na czynniki pierwsze, itp.

5. Napisy w stylu C, klasa string. Proste operacje na napisach i tekstach. Wyszukiwanie wzorca w tekście.

6. Rekursja.

7. Klasy.

8. Operacje na plikach, odczytywanie i zapisywanie danych do pliku.

9. Sortowanie – różne algorytmy. Porównanie złożoności.

10. Struktury danych: listy i drzewa. Klasy list, set i map.

11. Algorytmy przeszukiwania grafów.

12. Omówienie tematów prac zaliczeniowych.

Literatura:

Podstawy języka C++:

J. Grębosz, Symfonia C++,

S. B. Lippman, Podstawy języka C++,

T. L. Hansen, C++ zadania i odpowiedzi,

C++ dla zaawansowanych:

B. Stroustrup, Język C++,

Algorytmy i struktury danych:

P. Wróblewski, Algorytmy, struktury danych i techniki programowania.

Efekty uczenia się:

1. Znają podstawowe konstrukcje programistyczne w C++, tj. zmienne, funkcje, instrukcje sterujące, itp.

2. Znają podstawowe klasy z biblioteki standardowej C++ (vector, string, strumienie, kontenery, itp.).

3. Znają klasyczne algorytmy sortowania i wyszukiwania.

4. Znają podstawowe struktury danych.

5. Potrafią zastosować te umiejętności do tworzenia prostych programów komputerowych.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie kolokwium (20% punktów) i egzaminu (80% punktów). Ponadto należy napisać pracę zaliczeniową, która może zmienić ocenę końcową o nie więcej niż jeden stopień.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Ziemiański
Prowadzący grup: Krzysztof Ziemiański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Ziemiański
Prowadzący grup: Krzysztof Ziemiański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)